Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Farmaření se striptill technologií

13/03/20

Zdroj: Agromanual

Ing. Josef Šebela; Jedovnice

Na dnešní zemědělství je vytvářený neustálý tlak a s tím spojený stres pro farmáře. Nízké výkupní ceny, omezený sortiment tržních plodin, růst cen vstupů (osiva, hnojiva, PHM) nebo tlak na zvyšování mezd a podobně. Otázka zní: je nějaká cesta jak z tohoto ven?

A zde je dobrá rada nad zlato, ale naštěstí farmáři mají svůj zdravý rozum a dokážou hledat sami kompromisní řešení, i když není univerzální návod na to, jak být úspěšný, a tak se musí každý rozhodnout sám, jakou cestu zvolí a nečekat na pomoc druhých, ani státu a zaměřit se na optimální využití svých půdních a klimatických podmínek, vhodnosti výrobní oblasti v které hospodaří pro pěstování tržních plodin a dostatku, či nedostatku pracovních sil. Tomuto všemu musí přizpůsobit svoji strukturu jak rostlinné, tak i živočišné výroby a hledat, zkoušet a zavádět úsporné technologie, chovat se hospodárně a při tom citlivě ke své půdě, zvířatům a okolní přírodě.

Farmy s živočišnou výrobou mají určitou výhodu v širší struktuře pěstovaných plodin a možnosti jejich pravidelného střídání na všech půdních blocích a současně i v produkci organické hmoty, což pomáhá udržet přirozenou úrodnost půd, ale oproti těmto výhodám jsou náročnější na řízení (managment) a jsou nákladnější svojí pracností.

Farmy hospodařící bez živočišné výroby ji asi těžko při stávajících požadavcích budou znovu zavádět, protože narazí na přísnou legislativu, na odpor svého okolí vůči zvířatům (na jejich zápachu, či vydávaném hluku) a na neochotu mladých lidí se zvířaty pracovat, a to za málo peněz a 365 dní v roce. Takové farmy musí potom chybějící organickou hmotu zajistit z pěstovaných plodin nebo meziplodin s využitím vhodné technologie, kterou je bezesporu již mnoho roků ověřený striptill.

Podzimní příprava pásů s hnojením do profilu půdy
Podzimní příprava pásů s hnojením do profilu půdy

Čistící disk, podrývací dláto a ohraňovací koltry striptillu
Čistící disk, podrývací dláto a ohraňovací koltry striptillu

Pěstování plodin s odpovídající technologií

Stanovte si cíl spojený se nížením počtu pracovních operací s půdou před setím hlavních plodin a redukci narušení objemu půdy jejím převracením, protože v tom je budoucnost.

Vždyť měnící se nejen klimatické podmínky vás přímo donutí ke změně technologických postupů, zejména v problematických oblastech s nedostatkem vody. Věřte, že konzervativní technologie budou ustupovat a přecházet v bezorebné (obilniny) nebo striptill technologie (širokořádkové plodiny, olejniny a další), i když vysoce intenzivní a čistá kultivace prováděná orbou je sice doposud dominantní, ale postupně ustupuje, tak jako jinde v zahraničí. Podíl orby se snižuje tak rychle, jak rychle se mění podmínky, v kterých hospodaříte nebo kde nastupuje omlazený řídící managment, ale také jak se zpřísňují požadavky na výrobu zdravých potravin a neohrožování životního prostředí. Na polích to přece nemusí vypadat jako na zahrádkách, ale musíte mít zdravou a úrodnou půdu s životem v ní i na ní.

Technologie bez orby si získávají svoje místo a uplatňují se u velkého počtu pěstovaných plodin, takže neváhejte, dokud máte podmínky na inovace, protože už dnes je nejvyšší čas a vhodná příležitost změnit zaběhlé praktiky a dívat se do budoucnosti s vizí výhod, zejména u striptill technologie.

Striptill se může uplatnit i v zahradnictví při pěstování například zelí nebo rajčat, melounů, okurek a dalších kultur, ale hlavně v polní výrobě u širokořádkových plodin jako jsou kukuřice a cukrovka, dále u obilnin v širších řádcích, u řepky, či slunečnice, a také u luskovin.

Naučte se nové cestě k úspěchu využitím striptill technologie

Budoucí život na zemi ovlivňuje hospodaření v krajině a jsou to hlavně zemědělci, na které je zaměřena velká pozornost veřejnosti, a jsou pod velkým dozorem.

Jednou z cest jak dobře hospodařit je kromě správného používání pesticidů také technologie hnojení a zpracování půdy tak, aby nedocházelo k úniku hnojiv do vod a k degradaci půd a při tom se zachovala ekonomické rentabilita pěstovaných plodin. Toto je v současnosti velmi aktuální s ohledem na množství srážek v polosuchých a suchých oblastech České republiky, ale i v oblastech kde jsou srážky relativně hojné, ale nepravidelné. Už dnes děláváte změny v pěstování plodin tak, abyste plnili jednotlivá legislativní nařízení (nitrátová směrnice, greening a další), ale současně abyste si zajistili svoji prosperitu.

Efektivnost a výkonnost v pěstování plodin lze zajistit různými způsoby, ale jako nejdůležitější a nejsnadnější je volba správné technologie přípravy půdy a setí spojené s hnojením pod kořeny rostlin. Nedostatek a úbytek pracovních sil, krátké meziporostní období a nárůst cen vstupů nutí k zamyšlení nad volbou jiné, než tradiční technologie, kde určitým východiskem je striptill technologie umožňující spojení několika pracovních operací v jednu a dokonce umí v jednom přejezdu přípravu seťového lůžka, cílené hnojení do profilu půdy pod kořeny a současné setí. Tímto dochází nejen k úspoře času, ale hlavně nákladů na pohonné hmoty a hnojiva, což jsou výrazné benefity.

Striptill v sobě spojuje výkon s kvalitou, ale nutností je zvolit správnou specifikaci stroje a mít k dispozici dostatečně výkonný tažný prostředek. Denní výkon při zakládání pásů je potom ovlivněný nastavenou pracovní hloubkou a rychlostí pojezdu, a proto specifikace striptillu musí umožňovat jednoduché a rychlé nastavení jednotlivých pracovních orgánů (hloubky podrytí a šířky pásů) nejlépe z kabiny obsluhy a nezávislé kopírování povrchu každou pracovní jednotkou s možností volit nejen šířku řádků (pásů), ale i rozteče mezi řádky.

Hloubka podrytí se volí podle druhu pěstované plodiny a s tím souvisí i hloubka ukládání tekutého nebo pevného hnojiva. Naučit se striptill technologii není složité, ale vyžaduje určitou logistiku v přípravě pásů a jejich posouvání v rámci půdních bloků vždy o 25 cm mimo předchozí založený pás, tak aby se zajistilo postupné pokrytí celého profilu a prostoru půdního bloku a pracovalo se rovnoměrně s posklizňovými zbytky. Je proto výzvou a do budoucnosti i nutností spojit přípravu pásů a hnojení se setím do jedné pracovní operace, kdy doposud je běžná samostatná příprava pásů s hnojením a samostatné přesné setí.

Zapomeňte na mokré roky s dostatkem pravidelných srážek, protože oteplováním se mění klima a na toto příroda reaguje, i když to nevidíte okamžitě a reaguje na to i život v půdě, pěstované plodiny a mění se i chování zvířat. Proto zaveďte striptill technologii na vaši farmu, ale přizpůsobte ji struktuře a typu půd na kterých hospodaříte, protože ani striptill není univerzální technologií, ale věřte, že s ní dosáhnete postupné zlepšení úrodnosti půd a lepších ekonomických výsledků při pěstování plodin.

Příprava pásů a setí v jedné operaci
Příprava pásů a setí v jedné operaci

Kukuřice v pásu ve vysokém strništi
Kukuřice v pásu ve vysokém strništi

Kořeny kukuřice v pásu rostou do hloubky
Kořeny kukuřice v pásu rostou do hloubky

Striptillem dejte nový impulz vaší půdě

Nejvíce rozšířená je striptill technologie v suchých a erozních oblastech USA, kde s ní mají farmáři dostatečné a mnohaleté zkušenosti a kde se rychle ustupuje od tradičního zpracování půdy. Také zde jsou farmáři limitovaní řadou omezení a nařízení pro pěstování a výrobu zdravých potravin, ale hlavně jejich snahou je zjednodušení a zlevnění celého výrobního cyklu. Také vy a celé naše zemědělství se musí připravit na změny způsobované oteplováním, nerovnoměrnými srážkami a dlouhými obdobími sucha a musíte hledat alternativy v pěstovaných plodinách, odolných odrůdách a jejich úsporném, ale při tom rentabilním pěstování.

Striptill se za řadu let stabilizoval a získává si pro svoje nesporné výhody další a další farmáře, protože je úspěšnou technologií v pěstování nejen kukuřice, ale i sóje, slunečnice, bobu, cukrovky a řepky. Všechny tyto plodiny můžete v našich podmínkách úspěšně pěstovat v pásech s řízenou výživou a sníženou potřebou pohonných hmot na založení porostu.

Pokud se zamyslíte zpětně nad roky klasického hospodaření, tak s ním neustále klesá přirozená půdní úrodnost, snižuje se podíl organické hmoty a snižuje se procento humusu v půdě, takže vám nezbude nic jiného, než najít cestu, jak tomuto zabránit nebo jak tento proces alespoň zpomalit, což je možné buďto navýšením počtu chovaných zvířat, nebo zvýšeným dodáváním organických zbytků do půdy.

Orat nebo neorat bude dilema, před které budete postaveni, ale je prokázané, že orbou se snižuje podíl organické hmoty v půdě, a to až o 0,5 % ročně a pokud ji nevrátíte zpět, tak půdy chudnou a přestávají mít přirozenou úrodnost a současně s každým pohybem s půdou z ní ztrácíte vodu. Toto vás musí nutit otevřít oči a přemýšlet jak dál. Změnou technologie zpracování půdy z konvenčního a využitím striptillu si upravte strukturu pěstovaných plodin s výhodou, že budete omezovat erozi půdy ať už vodní, nebo větrnou.

Dále pro pěstování využívejte stresům odolnější odrůdy a s ohledem na měnící se klima se poohlédněte po plodinách, které lze pěstovat v aridních a teplých oblastech. Pro porovnání, použijete-li stejné množství vody u orby a u striptillu, budete překvapeni rychlosti vsakování, které je 14× rychlejší u striptillu, což potvrzuje i to, že brání erozi i při vyšších srážkách, kdy řádky (pásy) a meziřádky u striptill jsou schopné zadržet i příval až 50 mm vody. Orbou dochází ke změně života v půdě a trvá delší dobu, než dojde k opětovné rovnováze po jejím překlopení, kdežto u striptillu je půda neustále živá, protože není převrstvená, ale pouze nadzvednutá a mikro a makro organizmy jsou v rovnováze. Vaším cílem potom bude tyto organizmy nakrmit a udržet při životě pro vyrovnaný růst plodin.

Srovnejte si jednotlivé technologie v počtu pracovních operací, kde technologie s orbou zahrnuje více pracovních operací, kterými jsou vlastní orba, hnojení na povrch, následná kultivace do hloubky cca 5 cm, a tím i vytvoření zóny pro růst kořenů, což je příliš mělké a může dojít k jejich poškození mrazem, či suchem nebo teplem a kořeny nemohou proniknout hlouběji, protože nemají ani vodu, ani živiny nebo narazí na nepropustnou vrstvu. Oproti orbě striptill technologie kombinuje orbu (nejde však o klasickou orbu, ale o podrytí, bez promíchání půdy, její nadzvednutí a vytvoření vzduchových prostor) pouze úzkého pásu v jedné operaci s hnojením uloženým do profilu půdy pouze v místě setí budoucí plodiny s nazveme to bez orbou a ponecháním širšího meziřádku (mezipásu) bez zpracování s organickými zbytky na povrchu. Postačí vám podrýt pás 15 cm široký do hloubky maximálně 20 až 22 cm, v kterém je hnojivo promícháno s půdou v dostatečné hloubce pod budoucími kořeny. Při setí ve stejné hloubce u striptillu jako u orby porostou kořeny dolů za živinami, tedy pro ně do bezpečnějšího prostoru, kde je přirozená půdní vlhkost a kde se nevysuší, ani neupečou. Dále výhoda hnojení u striptillu je v tom, že kromě dusíku, můžete veškeré další živiny a potřebné prvky aplikovat jednorázově, aniž by došlo k jejich ztrátě.

Dusík však dávkujte nadneseně řečeno po lžičkách a nedávejte ho plný talíř. Nejvhodnější je dusík rozdělit na tři dávky a to jednou při přípravě pásů do profilu, podruhé při setí pod osivo a potřetí na list nebo meziřádky s kultivací (například u kukuřice při její výšce cca 20 cm). Další výhodou uložení hnojiva do profilu při přípravě pásů je to, že můžete snížit celkovou dávku hnojiv až o třetinu, aniž by došlo ke snížení výnosu, protože všechny živiny budou v oblasti okolo kořenů ve větší koncentraci, než při plošném rozhození hnojiva na povrch a jeho následného zapravení. Pamatujte si, že nadbytek dusíku spíše škodí, než pomáhá růstu rostlin, poškozuje organizmy v půdě, a proto zejména makroorganizmy krmte jen posklizňovými zbytky.

Zdravá půda s krycí plodinou

Význam krycí neboli podpůrné plodiny zaseté do hlavní plodiny má velký vliv na zdravý a vitální růst hlavní plodiny a plochy zakládané tímto způsobem porostou, což dokládají čísla ze zahraničí, kde například v USA vzrostly plochy s krycí plodinou od roku 2012 o 50 % a více než 15 % farmářů přešlo na využití krycích plodin setých do hlavní plodiny. Našemu zemědělství je tato technologie doposud cizí, ale alespoň jsou již ověřovány poloprovozně různé kombinace plodin a odrůd vhodných pro tuto technologii. S růstem ploch s krycí plodinou současně klesají plochy obdělávané klasicky, tedy orbou, kdy jen 35 % farmářů používá tuto tradiční technologii. S krycími plodinami stoupá i nárůst ploch striptill technologie opět na úkor orby a více než 60 % farmářů používajících striptill technologii seje krycí plodiny.

Tento trend vyvolaný nutností přizpůsobit se tlaku veřejnosti na zdravé potraviny a bezpečné životní prostředí, společně s měnícími se klimatickým podmínkám nutí zemědělce na celém světě měnit technologie hospodaření a hledat ekonomické cesty jak uspokojit celospolečenské i svoje požadavky. A tomuto se nevyhne ani český zemědělec a je na každém z vás, jakou technologii si zvolíte.

U striptillu je setí krycí plodiny do mezipásů zaměřené na ekonomický efekt hlavní plodiny zaseté v pásech. Při přípravě pásů jsou ponechané posklizňové zbytky na povrchu mezi pásy a do těch se seje krycí plodina nebo opačně se zaseje krycí plodina plošně a do ní se připraví striptillem pásy pro zasetí hlavní plodiny. Podstatné je zachování posklizňových zbytků a masy rostoucí krycí plodiny na povrchu půdy, což bude bránit odparu vody, vyplavení a vymílání ornice a současně krycí plodina obohatí půdu o organickou hmotu a její kořeny provzdušní prostor v profilu půdy, takže dochází i k zvýšenému vsakování vody.

Ať chcete nebo nechcete, peníze jsou pro každého farmáře velmi důležité a vydělat je, je stále obtížnější, a proto jste nuceni šetřit na hnojení, na práci a naftě a současně nuceni zvyšovat podíl organické hmoty v půdě. Musíte se vyhnout problémům s větrnou i vodní erozí a farmy s živočišnou výrobou hledají cesty, jak zvýšit bezrizikově pěstování pro ně nepostradatelné kukuřice na větších plochách, tedy i svažitých. Určitě není dobré ani pro zemědělce, ani pro veřejnost vidět na polích vyjeté koleje nebo erozní rýhy, anebo vymletou ornici, splavenou až na spodinu nejen na svazích. Tím ztrácíte prestiž a v očích veřejnosti jste škůdci, ale hlavně přicházíte nenahraditelně o přirozenou úrodnost půdy, o živiny a bude vás to stát hodně peněz a práce tento stav napravit. Dalo by se to přirovnat k díře v kapse, z které padají peníze k sousedům nebo tečou do potoka, či řeky a jsou odnášeny nenávratně pryč. Je odhadováno, že ročně můžete přijít až o 6 tun úrodné zeminy z jednoho hektaru pole a při tom například jen se striptillem založené porosty s vytvořenými pásy v kukuřici zachytí až 50 mm srážek, takže tím zabrání odplavení velkého množství zeminy a k tomu krycí plodina dokáže poutat až 10× více dusíku a vytvoří velký objem biomasy, která je pro půdu nepostradatelná.

Vše má svoje klady a zápory, a proto i pěstování krycích plodin není bezproblémové a přechod na tuto technologii sebou nese i přechodně snížení výnosu hlavní plodiny, odhadem o 6 až 7 %, větší materiálové náklady, ale na druhé straně má krycí plodina přínos v poutání dusíku a současně je možné snížit náklady na hnojení, které mohou dělat až 2 500 Kč/ha a k tomu nevyčíslitelné snížení a omezení ztrát půdy způsobované erozí.

Ověřené a často používané krycí plodiny, jako je jílek nebo žito, lze pěstovat mezi pásy s kukuřicí nebo v sóji, anebo ve Francii je již velmi dobře odzkoušený hrách a peluška pěstovaná v řepce. Je ověřeno, že při použití krycích plodin dojde ke zlepšení poměru C:N a výraznému navýšení množství dodatečného dusíku, téměř z roku na rok. Hledají se však stále nové možnosti a kombinace pěstovaných plodin tak, aby bylo dosaženo harmonického a nekonkurenčního prostředí mezi hlavní a krycí plodinou a striptill technologie se k tomu přímo nabízí.

Nechejte ozdravění půdy na striptill technologii

Slibte si, že ozdravíte půdu a využijete na větších plochách strategii striptill technologie, popřípadě na vhodných půdách i s krycí plodinou. To není nesplnitelné ani drahé, jen se nebojte začít. Jak již bylo napsáno lze v našich podmínkách striptill technologií pěstovat kukuřici jak na zrno, tak i na siláž, dále sóju, řepku, cukrovku a slunečnici. Do některých z nich lze set i krycí plodinu, kterou bude zejména luskovina nebo jílek s benefity pokrytí půdy a zabránění erozi a vysychání, vytvoření organické hmoty kořeny i nadzemními orgány a u luskovin i dodání dusíku do půdy. Ozdravění půdy začne pro vás neviditelně pod jejím povrchem, kdy s minimálním zpracováním půdy a použitím striptillu dojde postupně ke zvýšení počtu mikro a makroorganizmů v půdě, lepšímu vodnímu režimu a zdravému růstu kořenů rostlin do hloubky.

Celý život se zemědělci musí učit jak dosáhnout úspěchu, tak proč se nenaučit striptill technologii. Výhody jsou známé a je to cesta, jak produkcí organické hmoty zlepšit i podmínky života v půdě, a tím i celkové podmínky životního prostředí a zlepšit se v očích veřejnosti. Klasická živočišná výroba vyžaduje hodně lidí, skladování produkce hnoje, močůvky nebo kejdy s následnou logistikou v likvidaci a zapravení do půdy a hlavně orbu, která uvolňuje velké množství uhlíku do ovzduší, což je terčem kritiky a bohužel orba sama o sobě nezabrání degradaci půdy nebo zvýšení podílu organické hmoty.

Striptilllem však dokážete bezpečně bez úniku a bez zápachu zapravit kejdu (hovězí i vepřovou) do půdy a současně ponechat organické zbytky na povrchu.

Se striptillem můžete pracovat na svazích i na kopcích v těžkých i lehkých půdách a zapraví do profilu půdy také pevná i kapalná průmyslová hnojiva, které je uloženo pod kořeny rostlin.

Striptill má navádění pomocí GPS, takže pracuje přesně tak, jak potřebujete a kde chcete založit pásy.

Po několika málo letech využívání striptill technologie dojde k navýšení počtu žížal v půdě, které svědčí o tom, že půda je zdravá a úrodná.

Snížená spotřeba PHM při zakládání pásů je také dobrý profit pro vaši ekonomiku, ale i pro životní prostředí, kde méně přejezdů a více pracovních operací spojených v jednu snižuje utužení půdy a brání její destrukci a nevytváří se tak místa (zejména na souvratích), kde se voda nevsakuje.

Striptill oproti orbě brání sesuvům půdy ze svahu dolů, což je dobré pro zachování organické hmoty v půdě. Ponecháním organických zbytků na povrchu půdy není žádný problém, protože půda je velký kompostér a poradí si s každou organickou hmotou od plevelů, trav, přes štěpku, kuchyňské zbytky až po slámu a hlavně omezené zpracování půdy pouze v páse brání úniku uhlíku z půdy.

Se striptill technologií budete mít jistotu, že po několika letech dojde ke stabilizaci jednotlivých půdních složek, zvýšení počtu makro i mikro organizmů, půda bude strukturní s vhodnými půdními agregáty a bude zadržovat a poutat vodu. Potom můžeme přirovnat půdu k čokoládovému koláči, kdy je na povrchu stabilní a pevná a uvnitř plná vzduchu s drobtovitými agregáty umožňujícími vsakování vody a bránícími vytváření nepropustných vrstev nebo škraloupu. Drobtovité půdní agregáty současně budou podporovat růst kořenů do hloubky do míst s živinami a přirozenou půdní vlhkostí.

Příprava pásů po desikaci předplodiny
Příprava pásů po desikaci předplodiny

Pásy připravené na přesné setí
Pásy připravené na přesné setí

Vzcházející řepka v pásu
Vzcházející řepka v pásu

Řepka v pásech, rozteč 75 cm
Řepka v pásech, rozteč 75 cm

Ukázka typického striptill farmáře

Na závěr několik postřehů ze Spojených států amerických, kde je striptill technologie nejrozšířenější a to zejména v jejich sušších oblastech, kdy statistická čísla uvádí, že striptill technologii používá 57 % farmářů ve věku 55 a více roků, hospodařících na farmách o průměrné velikosti 80 ha. Farmy této velikosti pokrývají 71 % z celkové výměry. Nejde tedy ve srovnání s naším zemědělstvím o nějaké velké plochy, ale určitě to jsou již zkušení farmáři, dlouhodobě hospodařící a prosperující. Většina farmářů, a to 81% využívá ke své práci se stroji na poli RTK signál s přesným naváděním. Striptill technologií pěstují zejména kukuřici a sóju a velká část z nich (62 %) využívá také setí do krycích plodin. Průměrně na farmě se striptillem zasejí 30 ha kukuřice a 20 ha sóje. Na všech farmách se potom striptill technologie využívá ze 60 %. V oblastech, kde je sucho a chtějí-li aby úspěšně plodiny pěstovali, vlastně jinou možnost než používat půdo ochranné technologie nemají. Mají také stanovené motto: „udělej více, za méně…“. Což vypovídá o tom, že musí obracet každý dolar a rozumně jej investovat, aby se dokázali rozumně uživit, což by mohlo být pro vás také inspirativním mottem.

Zajímavé a pro vás poučné při zavádění striptill technologie do svých farem jsou také jejich odpovědi na některé otázky.

Například na otázku, jaké používáte pracovní orgány u striptillu – 47 % z nich uvedlo, že to jsou podrývací dláta, 38 % podrývací radlice a 33 % zvlněný kultr. Z toho vyplývá, že důležitý je správný výběr pracovního orgánu, který vychází z místních půdních podmínek.

Na otázku, kolik pracovních orgánů mají na nosném rámu – uvedlo 39 % z nich, že 12, 36 %  – 16, 11 % – 8, 9 % – 6 a 5 %  – 24. Opět bude záležet na výkonu tažného prostředku, který máte k dispozici, ale i na půdních podmínkách (těžké, lehké, kamenité půdy) a současně také na velikosti farmy a výměře plodin, které budete set striptill technologií. V našich podmínkách je nejčastější a plně vyhovujících 8 a 12 pracovních jednotek.

Zajímavé odpovědi byly na otázku, jak hluboko podrývají – kde 25 % farmářů odpovědělo, že podrývá do hloubky 15 cm, 23 % – 17,5 cm, 22 % – 20 cm a jen 3 % do hloubky 22,5 cm. Malé procento pracuje v 5 nebo 10 cm. To potvrzuje naše doporučení, že striptill není podrývák a jeho účelem není hluboko podrývat, jak se někteří předhánějí, ale pracovat v hloubkách odpovídají konkrétním půdním podmínkám, druhu pěstované plodiny a ekonomickému provozu.

Hloubce podrývání potom odpovídá i šířka pásů, kdy 40 % z nich dělá pásy 20 cm široké, 22 % – 25 cm široké a 15 % – 17,5 cm široké. Šířka pásů by měla odpovídat celkové rozteči, kdy například u kukuřice pěstované v rozteči 75 cm můžeme dělat pásy širší, ale u řepky pěstované v rozteči 45 cm uděláme pásy užší.

Na otázku, jak pracují s posklizňovými zbytky – uvedlo 72 % farmářů, že používají čistící disky na striptillu a 87 % uvedlo, že mají čistící disky na secím stroji. To znamená, že s posklizňovými zbytky pracují jak při přípravě pásů, z kterého je odstraní, ale také při následném setí přesným secím strojem využívají čistící disky pro dočištění řádku před uložením osiva. Organické zbytky většinou drtí kombinovaným nářadím (33 %) nebo používají biologickou aplikaci (9 %) a jen 12 % používá orbu.

Poslední otázka se týkala termínu zakládání pásů – kdy 46 % z nich zakládá pásy na podzim, 28 % na jaře a 26 % na podzim i na jaře. V našich podmínkách doporučuje dělat pásy u jarních plodin až na jaře se zapravením hnojiv nebo i současným setím, u ozimých plodin (řepky) přibližně 10 dnů před setím se zapravením hnojiv a následným setím přesným secím strojem nebo současně se setím a zapravením hnojiv v jedné pracovní operaci.

V zahraničí se můžete poučit, jak to dělají a inspirovat se, ale musíte se zaměřit na vaše konkrétní podmínky a možnosti, které vám usnadní zavedení striptill technologie.

Závěr

Pěstování plodin v pásech je perspektivní pro české zemědělství a věřte, že v tom nezůstanete sami, protože striptill technologie se neustále vyvíjí, získávají se nové poznatky a zkušenosti od farmářů z celého světa, kteří tuto technologii praktikují mnoho let a které vám pomohou zlepšit produktivitu a rentabilitu pěstovaných plodin.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství