Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Stimulace vzcházivosti máku

29/02/20

Zdroj: Agromanual

Ing. Jiří Havel, CSc. a kol.

Mák je drobnosemenná plodina, je proto velmi náročný na kvalitu předseťové přípravy a dostatek vláhy při vzcházení. Často se vyskytující jarní přísušky komplikují vzcházení máku do té míry, že někdy je porost nutné zaorat. Přesévání špatně vzešlého porostu je sice možné, výsledek ale většinou bývá dost problematický. Mák je velmi citlivý na délku dne, pozdní setí v květnu proto rostlinu nutí předčasně vykvést a výsledkem je slabý porost s podprůměrným výnosem semen. Snahou je proto semena máku před setím nějak upravit nebo ošetřit pro zvýšení vzcházivosti a zlepšení počátečního vývoje rostlin.

Přesetý mák 23. 7. 2019, jiné porosty byly v té době už skoro zralé a o polovinu vyšší
Přesetý mák 23. 7. 2019, jiné porosty byly v té době už skoro zralé a o polovinu vyšší

Polní pokusy

V rámci řešení projektu QJ1510014 Snížení rizikovosti pěstování máku byly v letech 2015–2018 na 5 lokalitách prováděny pokusy s cílem ovlivnit vzcházení a počáteční vývoj máku. Jedna lokalita byla v kukuřičné (Troubsko), tři v řepařské (Červený Újezd, Lešany, Opava) a jedna v bramborářské výrobní oblasti (Šumperk). Pokusy byly na všech lokalitách zakládány podle jednotné metodiky a z téhož osiva. Osivo pocházející z jedné partie bylo na Výzkumném ústavu olejnin v Opavě v potřebném množství jednotně ošetřeno a ošetřená varianta byla pak rozdělena na všech 5 lokalit. Tím bylo zajištěno, že na všech lokalitách budou pokusy prováděny z téhož osiva stejným způsobem. Agrotechnika byla prováděna tak, aby na každé lokalitě byly pro mák zajištěny pokud možno optimální podmínky.

Byl hodnocen počet vzešlých rostlin, jejich vitalita v průběhu celé vegetace a výnosové charakteristiky. Znaky jako poléhání a napadení chorobami byly pouze sledovány, protože nebyl předpoklad, že by provedené zásahy je mohly významněji ovlivnit. Jako výchozí materiál bylo použito standardně kalibrované osivo odrůdy Opex. Pokud byly dodány nějaké ošetřené varianty osiva jiné odrůdy, byla do pokusu přidána kontrolní neošetřená varianta příslušné odrůdy stejného původu.

V tabulkách je použito písmenkové označení průkaznosti – pokud jsou v jednom sloupci rozdílná písmenka, je rozdíl těchto hodnot statisticky průkazný.

Kalibrace osiva: Osivo bylo rozděleno dle měrné hmotnosti na dvě přibližně stejně velké frakce pomocí laboratorního vzduchového čističe s jemně regulovatelným proudem vzduchu, anebo dělením v solném roztoku. Po dělení bylo osivo propláchnuto vodou  a šetrně usušeno.

Moření osiva: Byla použita komerčně dostupná mořidla se stimulačními účinky dle doporučení výrobců. Osivo bylo namořeno těsně před setím pro zachování dobrého účinku mořidla.

Speciální hnojiva byla aplikována při setí dle doporučení výrobce.

Hydrogel byl buď přimíchán do osiva při setí anebo bylo použito osivo mořené Hydrogelem. Je to extrémně hygroskopická látka, při setí směsi Hydrogelu s osivem by v krátkém čase došlo k zalepení výsevního ústrojí. Pro aplikaci v praxi je proto nejlepší použít speciální aplikátor. Po skončení setí je potřeba secí stroj důkladně vyčistit, aby někde nezůstaly nalepené zbytky Hydrogelu.

Speciální opatření – ošetření horkou vodou nebo studenou plazmou s cílem povrchové sterilizace osiva pro potlačení chorob přenosných osivem, aplikace tuhého odpadu z hydrolýzy odpadních chlupů (filtrační koláč).

Kvůli rozkolísanosti počasí v posledních letech došlo k citelným výpadkům některých pokusných lokalit. Asi nejkritičtější byl rok 2018, kdy kromě sucha byly značné problémy i s masívním výskytem krytonosce kořenového.

Rok 2015

Rok 2015 byl pro mák velmi příznivý, v pokusu v Opavě byly dosaženy špičkové výnosy semen (tab. 1). To byl zřejmě důvod toho, že použitá ošetření měla spíše negativní vliv. Ošetření nemělo vliv na počet vzešlých rostlin. Na jiných lokalitách pokusy nebyly, protože řešení projektu začalo v dubnu 2015, kdy na většině lokalit už byl mák zasetý a pokus tam proto už nebylo možno založit.

Rok 2016

V roce 2016 měla zkoušená ošetření osiva většinou příznivý vliv na výnos semen, mezi lokalitami byly ale značné rozdíly (tab. 2). Troubsko je vlivem sucha pro mák značně extrémní lokalita, průměrný výnos semen zde byl nízký, ale ošetření osiva zvýšilo výnos semen až dvojnásobně. U lokalit s vyššími výnosy byl nárůst výnosu podstatně nižší a v Opavě se špičkovými výnosy již velmi malý.

Rok 2017

V roce 2017 byly porosty máku podrobeny tvrdé zkoušce. Vzcházející porosty byly zbrzděny mrazy a sněhem v dubnu, od května pak přišlo dlouhotrvající sucho, výnos semen byl proto podstatně nižší než v předchozích letech (tab. 3). Zvýšení výnosu semen u všech variant nastalo pouze v Troubsku, na ostatních lokalitách byly výsledky rozpačité a na každé lokalitě jiné.

Rok 2018

V roce 2018 bylo opět nutné do pokusu zařadit dvě odrůdy jako kontroly, protože část variant byla dodána už ošetřená na odrůdě Onyx (tab. 4). Varianty ošetřené horkou vodou a nízkoteplotní plazmou bylo možné kvůli pozdnímu dodání zasít už jen v Opavě. Rok 2018 byl ze všech pokusných let nejhorší, na dvou místech byly pokusy zcela zničeny. Na dalším místě byl sice pokus sklizen, ale kvůli výnosové úrovni 0,1 t/ha a absenci vlivu ošetření na výnos semen byly výsledky z této lokality nepoužitelné. TS Osivo a Albit dosáhly zajímavých výsledků, v předchozích letech ale na některých lokalitách nedosáhly úrovně kontroly. Vysoký výnos u tuhého zbytku z hydrolýzy nebylo možno ověřit, protože ho bylo dodáno velmi málo. Ošetření horkou vodou by mohlo být při správném provedení přijatelná náhrada za fungicidní moření osiva, protože v současnosti není žádné mořidlo do máku povoleno. Nízkoteplotní plazma má ve skutečnosti teplotu v řádu tisíců stupňů a pro ošetření drobných makových semen je nevhodná.

Tab. 1: Výsledky pokusu v Opavě, 2015

Varianta Výnos t/ha Rel. %
kontrola – netříděné nemořené osivo 1,81a 100,0
Slaný roztok – lehčí frakce 1,82a 100,6
Slaný roztok – těžší frakce 1,77a 98,1
Vzduch – lehčí frakce 1,65a 91,7
Vzduch – těžší frakce 1,64a 90,9
Trisol Osivo 14 ml/kg 1,66a 92,0
Trisol Silva 7 ml/kg 1,63a 90,6
Energen Fulhum 15 ml/kg 1,62a 89,7
Energen Germin 15 ml/kg 1,85a 102,2
Hydrogel jemný 25 kg/ha 1,63a 90,6
Hydrogel hrubší 25 kg/ha 1,78a 98,9

Tab. 2: Výsledky pokusu v roce 2016

Varianta Opava Troubsko Lešany Lukavec Šumperk Červený Újezd
Výnos t/ha Rel. % Výnos t/ha Rel. % Výnos t/ha Rel. % Výnos t/ha Rel. % Výnos t/ha Rel. % Výnos t/ha Rel. %
1. kontrola 1,70a 100,0 0,26a 100 0,65a 100,0 0,96 100,0 1,59b 100,0 1,52a 100
2. Slaný roztok – lehčí frakce 1,85a 108,7 0,31a 121,09 0,66a 101,1 0,70 72,9 1,18c 74,2 1,49a 98
3. Slaný roztok – těžší frakce 1,79a 105,3 0,45a 174,23 0,89a 137,9 1,01 106,1 1,67ab 104,4 1,58a 104
4. Vzduch – lehčí frakce 1,69a 99,6 0,42a 163,37 0,52a 79,6 0,91 94,7 1,23c 77,4 1,75b 115
5. Vzduch – těžší frakce 1,78a 104,9 0,33a 126,5 0,66a 101,1 1,12 116,6 1,86a 117,0 1,65b 109
6. TS Osivo 10 ml/kg moření 1,77a 104,4 0,33a 126,04 0,55a 84,3 0,72 75,5 1,82ab 114,5 1,64b 108
7. TS Silva 5 ml/kg moření 1,82a 107,0 0,3a 117,16 0,91a 139,6 0,96 100,1 1,87a 117,6 1,15a 76
8. Energen Fulhum 15 ml/kg moření 1,97a 116,0 0,4a 154,13 0,64a 99,3 0,81 84,8 1,81ab 113,8 1,71b 113
9. Energen Germin 15 ml/kg moření 1,76a 103,6 0,34a 131,52 0,68a 105,4 1,11 115,6 1,79ab 112,6 1,84b 121
10. Terra Sorb 15 ml/kg moření 1,87a 109,8 0,48a 187,03 0,58a 89,6 0,88 92,5 1,81ab 113,8 1,94b 128
11. 25 kg Hydrogel /ha 1,73a 101,6 0,5a 191,93 0,51a 78,6 0,97 101,1 1,87a 117,6 1,65b 109
12. 25 kg Physiostart  /ha 1,85a 108,8 0,49a 188,9 0,67a 102,9 1,13 118,6 1,89a 118,9 1,99c 131
13. 25 kg Hydrogel /ha 25 kg Physiostart /ha 1,66a 97,5 0,52a 200,88 0,67a 103,6 0,63 65,5 1,82ab 114,5 2,16c 142
14. Hydrogel –nástřik na osivo (Aplaus) 1,81a 106,4 0,53a 206,13 0,36a 55,7 0,42 43,4 1,78ab 112,0 1,72b 92
15. kontrola č. 2 (Aplaus) 1,67a 98,2 0,96a 147,5 0,79 83,1 1,76ab 110,7 1,86b 100

Tab. 3: Výsledky pokusu v roce 2017

Varianta Opava Červený Újezd Lešany Šumperk Troubsko
Výnos t/ha Rel. % Výnos t/ha Rel. % Výnos t/ha Rel. % Výnos t/ha Rel. % Výnos t/ha Rel. %
1. kontrola 1,12a 100,0 0,754a 100 0,50a 100,0 0,99abc 100,0 0,360a 100,0
2. Třídění vzduchem – těžší frakce 1,05a 93,4 0,926b 123 0,50a 98,8 1,02abc 103,0 0,429a 119,0
3. UPOL 1 moření 1,08a 95,8 0,839ab 111 0,46a 91,5 1,23a 123,7 0,407a 112,9
4. UPOL 2 moření 1,16a 103,7 0,721a 96 0,46a 92,3 1,19ab 120,2 0,444a 123,5
5. UPOL 3 moření 1,10a 98,4 0,84a 111 0,51a 101,6 1,00abc 101,3 0,415a 115,3
6. Lignohumát Max 20 l/t moření 1,12a 100,3 0,802a 106 0,40a 79,3 1,18ab 119,2 0,471a 130,8
7. Lignoaktivátor 30 l/t moření 1,08a 96,1 0,831a 110 0,59a 117,9 0,83c 84,1 0,419a 116,6
8. Albit 60 ml/t – moření 1,11a 99,2 0,828a 110 0,47a 93,9 0,83c 83,6 0,439a 122,0
9. 25 kg Hydrogel /ha 1,20ab 98,2 0,681a 90 0,44a 87,8 0,81c 82,1 0,465a 129,2
10. 25 kg Physiostart /ha 1,05ab 86,3 0,754a 100 0,53a 106,5 0,94abc 95,2 0,497a 137,8
11. 25 kg Hydrogel /ha 25 kg Physiostart /ha 1,02b 83,4 0,725a 96 0,45a 90,2 0,90bc 90,7 0,512a 142,1
12. Duostart 25 kg/ha 1,20ab 98,0 0,753a 100 0,46a 90,7 1,15ab 116,2 0,537a 149,0
13. Zbytek z hydrolýzy 0,5 t/ha (Opava) 1,29a 105,7
14. kontrola č. 2 (Opava) 1,22ab 100
Pozn.:

6. Lignohumát Max 20 l/t moření + 2× aplikace za vegetace 0,4 l/ha BBCH 19, 0,4 l/ha BBCH 51–55

7. Lignoaktivátor 30 l/t moření  + 2× aplikace za vegetace, 0,75 l/ha BBCH 19, 0,75 l/ha BBCH 51–55

V Opavě byl pokus ze dvou částí, varianty č. 9–13 se proto vztahují ke kontrole č. 2

Tab. 4.: Výsledky v roce 2018

Varianta Opava Šumperk
Výnos t/ha Rel. % Výnos t/ha Rel. %

kontrola – Opex

1,22a

100,0

0,95a 100,0

TS Osivo 14 ml/kg

1,31a

107,4

1,02a 107,7

TS Silva 7 ml/kg

1,19a

98,2

0,93a 97,9

Energen Fulhum 15 ml/kg

1,23a

100,8

0,98a 103,2

Energen Germin 15 ml/kg

1,15a

94,5

1,00a 105,3

TS Seed 0,1 ml/kg

1,21a

99,6

0,94a 99,0

AG 070 1 ml/kg

1,09a

89,8

0,96a 101,0

Terra Sorb 15 ml/kg

1,19a

97,7

1,03a 108,4

Albit 0,06 ml/kg

1,38

113,6

1,07a 112,6

Tuhý zbytek z hydrolýzy 1,0 t/ha

1,49

122,6

kontrola – Onyx

1,04a

100,0

1,06a 100,0

Optimum Seed + Saphire Seed Coating

1,27a

123,0

0,93a 87,7

Akra N-Bakterien

1,31a

126,2

1,04a 98,1

Ošetření horkou vodou

1,04a

100,5

Ošetření nízkoteplotní plazmou

0,31b

30,2

Závěr

Z výsledků vyplývá, že opatření k podpoře vzcházivosti a počátečního růstu máku určitý omezený vliv mají, ale nepodařilo se najít nějaké opatření, které by mělo jednoznačně pozitivní vliv na všech lokalitách. Dodržování správné agrotechniky je a zůstane nezbytné pro zajištění úspěchu v pěstování máku, žádný zázračný prostředek pro napravení agrotechnických chyb neexistuje.

Nejlepších výsledků bylo dosaženo v horších podmínkách při nízké výnosové úrovni, je ale na zvážení, zda v takových podmínkách se mák vůbec vyplatí pěstovat.

V lepších podmínkách je vliv ošetření problematický, až na ošetření plazmatem byla všechna testovaná opatření pro mák vhodná, u žádného se neprojevil nějaký výrazný pokles nebo kolísání výnosu. Je třeba používat takové opatření, o kterém je pěstitel přesvědčen, že u něj dává dobré výsledky.

Práce vznikla v rámci projektu QJ1510014 a programu rozvoje organizace RO1818 financovaného MZeČR.

Ing. Jiří Havel, CSc.1, Ing. Martin Bárnet, Ph.D.2, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.3, Ing. Pavel Kolařík4, Ing. Jana Poslušná5, Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.5

1OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., provozovna Opava, 2Český mák s.r.o., 3Česká zemědělská univerzita v Praze, 4Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko, 5Agritec Plant Research s.r.o. Šumperk

foto: J. Havel

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství