Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Na co se zaměřit před aplikační sezonou

17/02/20

Zdroj: Agromanual

Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno

Aby postřikovač fungoval správně a výsledkem jeho použití byla požadovaná účinnost aplikovaných přípravků, je základem jeho dobrý technický stav. Ověřit správnou funkci a nastavit pracovní režim pro každou aplikaci jsou kroky, které mohou ovlivnit také spotřebu přípravků. Tyto postupy spojené s vhodně naplánovanou kontrolou a řádnou údržbou zvyšují efekt péče o postřikovač. Každý jednotlivý stroj by měl být před každou sezonou připraven na bezpečnou a přesnou aplikaci.

Dříve než začneme plánovat jednotlivé aplikační zásahy a nastavovat pracovní režim postřikovače na optimální aplikaci nezbytného množství přípravků, je dobré připravit postřikovač a jeho vybavení v souladu se všemi doporučeními a pravidly pro správnou a bezpečnou aplikaci.

Postřikovač – jak jej správně používat

Obecné požadavky na provoz postřikovačů se dnes vztahují na jejich technický stav a funkční způsobilost. Toto je ověřováno předepsaným kontrolním testováním, které musí být v době používání platné. A nutné je udržování technického stavu postřikovačů v době mezi kontrolami. Požadavky na údržbu a nastavení postřikovače, na plnění nádrže, omezení použití vzhledem k nežádoucím úletům a v neposlední řadě na očistu postřikovačů po aplikaci, jsou stanoveny již řadu let. Chybí však jistá návaznost na technické vybavení postřikovačů, bez kterého nelze některé postupy provádět, a tedy ani plnit.

Na trh dnes uváděné postřikovače musí splňovat požadavky technických předpisů (strojní směrnice) a být s nimi ve shodě. Toto je deklarováno jejich označením CE.

Při volbě postřikovače je třeba přihlédnout nejen k termínu ošetření, plodině, která bude ošetřována, velikosti a tvaru pozemku pro ošetření, druhu škodlivého činitele a k druhu přípravku použitého k ošetření. Pozornost je třeba věnovat také výbavě postřikovače pro přípravu postřikové kapaliny (přimíchávací zařízení spojené s výplachem prázdných obalů; uzavřený systém pro plnění přípravků; protiúletové vybavení – vhodné trysky, podpora vzduchem, deflektory, usměrňovače proudu vzduchu atp.). Celá řada technických požadavků je také zaměřena na chování a funkci zařízení v souvislosti s bezpečností obsluhy a ochranou životního prostředí. Obsluha postřikovače musí být odborně způsobilá, být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Místo pro plnění postřikovače/přípravu postřiku

Kromě vlastního postřikovače je dobré zkontrolovat připravenost místa, kde je prováděno rozmíchávání přípravků a plnění postřikovače. Buďto je tato operace prováděna na farmě/v podniku, nebo „na poli“, tzv. většinou na okraji pozemku, kde bude prováděna aplikace postřiku. Tato místa by měla splňovat některé požadavky, jejichž dodržováním můžeme výrazně snížit riziko znečištění okolního prostředí a riziko zasažení vodního prostředí (povrchová voda, vodní toky).

Příprava postřikovače na sezonu

Již při přípravě na sezonu je třeba mít na mysli ochranu zdraví obsluhy a životního prostředí, a to zejména vody a vodních zdrojů. Obecně by příprava zařízení k aplikaci přípravků měla obsahovat vzájemně na sebe navazující kroky.

Před sezónou by měl být zkontrolován postřikový rám, čerpadlo, rozvody, trubky a hadice a trysky (včetně kontroly celkové těsnosti systému). Měla by se ověřit správnost funkce všech regulačních a ovládacích prvků případně doplňkové výbavy postřikovače. Dalo by se říci, že pokud je používán pravidelně otestovaný postřikovač, toto všechno je kontrolováno v provozovně kontrolního testování. Ano, funkčně způsobilý postřikovač, který opustí provozovnu touto kontrolou prošel, ale testování se nemusí provádět každý rok a pro jeho správnou funkci je taková kontrola zásadní. Provozovatel postřikovače by měl sledovat technický stav i v mezidobí kontrolního testování.

Pravidelná kontrola trysek, jejich stav a případné opotřebení. Interval kontrolního testování je tedy v současné době 5letý. Za tuto dobu mohou postřikovače ošetřit tisíce hektarů a mohou tuto práci provádět nekvalitně, pokud obsluha nebude trysky pravidelně kontrolovat.

Volba trysek, kterými bude osazen aplikační rám postřikovače, je prvním krokem před seřízením a vlastní aplikací. Druh použité trysky závisí především na použitém typu přípravku, případně kapalného hnojiva, na ošetřované kultuře a povětrnostních podmínkách. Požadovaná plošná dávka kapaliny v l/ha se potom řídí hodnotou pracovního tlaku a velikostí trysky.

Dle vybrané trysky je třeba seřídit výšku postřikovacího rámu. Tato výška je dána doporučením výrobce použitých trysek a lze ji snadno změřit. Jedná se o vzdálenost okraje trysky od povrchu ošetřovaného pozemku nebo porostu. Není vhodné doporučenou výšku překračovat, zbytečně jsou tím kapky aplikované kapaliny vystaveny povětrnostním vlivům a může docházet k větším ztrátám úletem, ale také zhoršené distribuci postřiku na ošetřovaný porost, a tím nesprávnému výsledku ošetření. Stále častější je zajištění výškového vyrovnávání postřikovacího rámu a jeho udržování ve správné poloze vůči ošetřovanému porostu používáním např. ultrazvukových senzorů.

Seřízení postřikovače je důležité pro správné dávkování postřikové kapaliny a mimo jiné i z hlediska minimalizace zbytků postřikové kapaliny zůstávající v nádrži po aplikaci. Ověření se provádí vždy čistou vodou. Voda by měla být bez usazenin a mechanických nečistot, které by mohly ovlivnit průtok kapaliny k tryskám nebo způsobit jiné poruchy postřikovače. K výpočtu potřebného množství přípravku a vody se využívají výsledky z ověření, kalibrace nebo etikety přípravku. Není nutné připravovat více postřikové kapaliny, než kolik je požadováno pro dané ošetření.

Nastavení dávky je dalším krokem seřizování. V případě postřikovačů bez automatické regulace dávky ji lze v zásadě ovlivnit dvěma způsoby, a to pojezdovou rychlostí a průtokem aplikované kapaliny rámem postřikovače.

Pojezdovou rychlostí lze dávkování měnit v omezené míře, jelikož zásadně ovlivňuje výkonnost postřikovače, a proto se volí jako konstantní. Na začátku každého seřízení plošné dávky je třeba tuto rychlost co možná nejpřesněji znát. Pro přesné zjištění pojezdové rychlosti (není-li postřikovač vybaven čidlem pro měření rychlosti nebo GPS nebo traktor tachometrem) lze vytýčit dráhu 100 m, kterou postřikovač nebo traktor s postřikovačem projede, a změřit čas nutný k projetí této dráhy. Je-li známa používaná pojezdová rychlost postřikovače, může dojít k nastavení požadované plošné dávky, a to pomocí změny průtoku postřikové kapaliny rámem, udávaným nejčastěji pomocí minutové průtočnosti rámu. Pokud se při seřizování postřikovače hovoří o nastavení dávky, je tím myšlena dávka postřikové kapaliny na hektar. Nejedná se o dávku použitého přípravku. Ta musí vždy odpovídat hodnotám, uvedeným na etiketě přípravku.

Průtok celým postřikovacím rámem se nastaví na stroji pomocí změny tlaku postřikové kapaliny. Provede se odměření množství kapaliny vystříkané od jedné trysky po dobu 1 minuty a srovná se tato hodnota s požadovanou minutovou průtočností stanovenou výpočtem nebo se použije jednoduchý průtokoměr, na jehož stupnici je možné přímo odečíst minutový průtok kapaliny. (V případě ručního ověření průtočnosti se měření provádí u několika trysek na postřikovacím rámu. Čím větší pracovní záběr, tím více trysek by mělo být změřeno).

Jak již bylo řečeno, hodnotu plošné dávky aplikované kapaliny ovlivňuje pojezdová rychlost postřikovače a minutová průtočnost stroje. Pokud má být během práce postřikovače přesně zachována plošná dávka nastavená před započetím postřiku, musí se obě tyto hodnoty udržovat neměnné. To však v praxi nelze zcela dodržet. Pojezdová rychlost kolísá se sklonem pozemku, případně stavem půdy. Skutečná plošná dávka tak v krajních případech může kolísat v rozmezí až 40 % od dávky nastavené.

Postřikovače jsou vybavovány automatickou regulací dávky, která má za úkol mimo jiné udržovat konstantní poměr mezi pojezdovou rychlostí a minutovou průtočností stroje. Je třeba si pamatovat, že správná funkce elektronické automatické regulace dávkování závisí ve značné míře na správné volbě provozních konstant, se kterými řídicí počítač pracuje. Ve většině případů je nutné správně zadat typ použitých trysek s jejich nominální průtočností, konstantu objemové hmotnosti aplikované kapaliny především u aplikace kapalných hnojiv, pracovní záběr postřikovače a při použití impulsního snímače pojezdové rychlosti od kola postřikovače také správný obvod kola, včetně případného prokluzu.

Závěr

Všechny kroky popisované v tomto článku by měly být chápány jako nezbytná potřeba pro správnou funkci a efektivní a ekonomicky výhodnou aplikaci přípravků a ne povinnost, která musí být splněna, protože je to povinnost ze zákona. Jedině takovým přístupem je možné přípravky aplikovat bezpečně a efektivně, chránit lidské zdraví a životní prostředí.

Správná, přesná a bezpečná aplikace jen nezbytného množství přípravků je krokem, který může ovlivnit rizika a dopady z používání přípravků mnohem více než složitá omezení nebo zákazy používání přípravků. Jedním takovým příkladem podpory pravidel používání může být projekt TOPPS Water Protection, který nabízí postupy správné praxe zpracované odborníky z celé Evropy a možnost ověřit si, zda můj postřikovač svým vybavením odpovídá potřebám pro omezení úletu a zda zvolený pracovní režim a povětrnostní podmínky pro aplikaci budou pro omezení úletu dostačující. Všechno v jednoduché aplikaci na www.topps-drift.org/, která bude v dohledné době dostupná i v českém jazyce.

Dvouštěrbinové trysky s elektrickým ovládáním
Dvouštěrbinové trysky s elektrickým ovládáním

Kontrola příčné rovnoměrnosti při pravidelné kontrole v provozovně kontrolního testování
Kontrola příčné rovnoměrnosti při pravidelné kontrole v provozovně kontrolního testování

Přimíchávací zařízení s adaptérem pro bezkontaktní plnění přípravků
Přimíchávací zařízení s adaptérem pro bezkontaktní plnění přípravků

Před použitím přípravku se doporučuje důkladně pročíst etiketu a nebo příbalový leták
Před použitím přípravku se doporučuje důkladně pročíst etiketu a nebo příbalový leták

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství