Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

20/01/20

Zdroj: Agromanual

Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Na základě častých dotazů veřejnosti a řešených podnětů obsahuje příspěvek informace ze tří témat – ochrana zvěře, ochrana včel a ochrana zdraví lidí, jenž je doplněn o změny, které jsou navrženy od roku 2020 v zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana zvěře

 

Hraboš polní a Stutox II

S ohledem na přemnožení hraboše polního v roce 2019, tzn., mimořádný stav v ochraně rostlin, vydal v srpnu ÚKZÚZ nařízení podle § 37a zákona o rostlinolékařské péči k použití rodenticidu Stutox II. V návaznosti na vydaná nařízení šetřil ÚKZÚZ mnoho podnětů z hlediska podezření na nesprávnou aplikaci rodenticidů. V některých případech není ještě dle kontrolního řádu kontrola ukončena, probíhá vyhodnocování zajištěných důkazů.

 

Tab. 1: Přehled kontrol po vydání nařízení ÚKZÚZ na výjimku – Stutox II (od 5. 8 do 9. 10.2 019)

Počet kontrol na podnět (Morava)

Počet kontrol na podnět,

u nichž bylo prokázáno porušení zákona č. 326/2004 Sb.

Počet kontrol bez podnětu v celé ČR (při aplikaci i po aplikaci rodenticidů)

21

2

(nedodržena oznamovací povinnost před aplikací rodenticidů)

73 (bez závad)

 

Oznamovací povinnost před aplikací rodenticidů

V návaznosti na časté dotazy zemědělců zveřejnil ÚKZÚZ informace k postupu, jak splnit oznamovací povinnost před aplikací rodenticidů dle zákona o rostlinolékařské péči včetně využití formuláře na webu ÚKZÚZ – viz odkaz:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/postup-pri-oznamovani-aplikace.html

 

Tab. 2: Přehled kontrol dodržování oznamovací povinnosti před aplikací rodenticidů

Rok

Počet kontrol celkem

Z toho kontroly

s porušením

2017

242

1

2018

252

1

2019 (k 30. 9.)

257

2

 

V případě, že je prokázáno nedodržení oznamovací povinnosti před aplikací rodenticidů podle rostlinolékařského zákona, je následně předán podnět k zahájení správního řízení o uložení pokuty. Porušení nemá u žadatelů o dotace vliv na jejich krácení.

Na „Portálu farmáře“ je k dispozici návod, jak v LPIS vyhledat příslušnost pozemku do honitby a kontakt na uživatele honitby (obr. 1, 2) – viz odkazy: http://intranet.ukzuz.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/honitby-v-lpis.html

http://intranet.ukzuz.cz/public/web/file/632081/Uzivatelska_prirucka_Honitby_20190830.pdf

 

Obr. 1: Portál farmáře – honitby v LPIS

 

Kontakt na obec s rozšířenou působností, MěÚ

Obr. 2: Kontakt na uživatele honitby

 

Z celkové spotřeby účinných látek rodenticidů (viz graf) tvořil fosfid zinečnatý 99,99 %, zbytek fosfid vápenatý. Seznam povolených rodenticidů lze vyhledat v Registru přípravků na ochranu rostlin na webu ÚKZÚZ po zadání kritérií pro vyhledání:

–          biologická funkce: rodenticid;

–          aktuální stav rozhodnutí: platné + do spotřebování zásob. Odkaz:

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1570615683848

K datu 9. 10. 2019 bylo povoleno 12 obchodních názvů přípravků z této skupiny přípravků na ochranu rostlin.

Změna v zákonu o rostlinolékařské péči od roku 2020

V novele zákona o rostlinolékařské péči je navrženo, aby oznamovací povinnost před aplikací rodenticidů měl vlastník nebo uživatel pozemku v případě, že bude aplikaci realizovat jiný subjekt na objednávku. Tzn., od roku 2020 bude mít oznamovací povinnost před aplikací rodenticidů pouze vlastník nebo uživatel pozemku.

Z vlastní úřední činnosti, podnětů a dotazů vyplynuly následující skutečnosti:

  • Zemědělci mají dle dvou právních předpisů (§ 51 odst. 1 písm. b) zákona o rostlinolékařské péči a § 10 odst. 3 písm. a) zákona o myslivosti) povinnost předem informovat uživatele honitby o plánované aplikaci rodenticidu a dle rostlinolékařského zákona také ÚKZÚZ. Z hlediska ochrany zvěře by bylo vhodné posoudit, zda by neměla být tato povinnost uvedena pouze v jednom právním předpisu. Jelikož souvisí aplikace přípravku na ochranu rostlin, zvláště rodenticidů, s ochranou zvěře, mohl by to být zákon o myslivosti, který požaduje oznamovat všechny aplikace přípravků na ochranu rostlin uživateli honitby. Odkaz: http://intranet.ukzuz.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/honitby-v-lpis.html

O informace o plánované aplikaci rodenticidů projevili zájem také z ČIŽP s ohledem na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů, které jim dle § 25 zákona o kontrole je jiný kontrolní orgán povinen poskytnout.

 

  • Před aplikací rodenticidů, které mohou ohrozit zvláště chráněné druhy živočichů je nutné, aby měl ošetřovatel pozemku před aplikací rodenticidu u orgánu ochrany přírody a krajiny ověřeno, že se pozemek nenachází v lokalitě s výskytem těchto zvláště chráněných druhů živočichů a v případě, že ano, zda má orgánem ochrany přírody a krajiny povolenu výjimku. Odkaz: http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/vykon-statni-spravy-v-druhove-ochrane/ Orgány ochrany přírody a krajiny využívají „Nálezovou databázi ochrany přírody“, kde se nacházejí lokality zvláště chráněných druhů živočichů (křeček polní, sysel obecný atd.).

Ochrana včel

Oznamovací povinnost vůči chovatelům včel

Současný stav (2019): oznamovací povinnost před aplikací přípravků na ochranu rostlin, které jsou označené dle rozhodnutí o povolení ÚKZÚZ jako nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely, a to chovatelům včel v okruhu 5 km od hranice pozemku minimálně 48 hod předem.

Změna v zákonu o rostlinolékařské péči od roku 2020

V novele zákona o rostlinolékařské péči je navrženo:

– zkrácení okruhu pro oznamování přípravků na ochranu rostlin označených jako nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely z 5 na 2 km min. 48 hod předem,

– oznamovací povinnost vůči chovatelům včel v tomto okruhu bude mít před aplikací vlastník nebo uživatel pozemku v případě, že bude aplikaci realizovat jiný subjekt na objednávku. Tzn., od roku 2020 bude mít oznamovací povinnost pouze vlastník nebo uživatel pozemku.

V oznámení je nutné uvést následující údaje:

1. obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku, která obsahuje přípravek na ochranu rostlin označený jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem;

2. identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, číslo čtverce, číslo dílu půdního bloku);

3. datum aplikace a

4. kdo oznámení posílá – identifikace profesionálního uživatele – název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).

Na Portálu farmáře je k dispozici video návod z hlediska získání e-mailových adres chovatelů včel v okruhu 5 km od hranice pozemku, kteří poskytli do databáze podle plemenářského zákona e-mail a jejich využití při přípravě e-mailu k odeslání oznámení. Odkaz na video návod: http://portal.mze.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/videonavody/oznameni-o-aplikaci-chemickeho-pripravku.html

MZe připravuje úpravu LPIS, záložka „Včely v okolí“ týkající se způsobu generování e-mailových adres ve vztahu k plánovanému ošetření konkrétních dílů půdního bloku (DPB), konkrétním přípravkem na ochranu rostlin a navazujícího odesílání e-mailu. E-mailové adresy by měly být již odděleny středníkem. Odesílání e-mailu musí zajistit ten, kdo aplikaci přípravku oznamuje.

 

Kontroly u pěstitelů

V případě, že je kontrolou prokázáno nedodržení oznamovací povinnosti před aplikací přípravku na ochranu rostlin nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely podle rostlinolékařského zákona, je následně předán podnět k zahájení správního řízení o uložení pokuty. Porušení nemá u žadatelů o dotace vliv na jejich krácení.

 

Tab. 3: Výsledky kontrol dodržování oznamovací povinnosti před aplikací přípravků označených dle povolení ÚKZÚZ jako nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely

Rok/období

Počet kontrol dodržování oznamovací povinnosti

bez porušení

Počet kontrol dodržování oznamovací povinnosti

se zjištěným porušením

2019 (k 30. 9.)

356

0

2018

446

2

2017

408

2

2016

366

1

2015

361

1

 

Tab. 4: Vývoj v počtu řešených případů otrav včel v návaznosti na použití přípravků na ochranu rostlin řešených KVS v součinnosti ÚKZÚZ

Rok/období

Počet případů otrav včel obdržených ÚKZÚZ celkem

Počet prokázaných případů otrav včel ÚKZÚZ z celkového počtu (nedodržení pokynů při použití přípravků z hlediska ochrany včel)

Počet kontrol ÚKZÚZ provedených v souvislosti s řešenými případy

2019 (k 30. 9.)

23

2

18

2018

14

1

21

2017

26

2

27

2016

23

2

27

2015

25

3

24

V případě, že je prokázáno nedodržení pokynů k ochraně včel, tzn.,

– použití přípravku na ochranu rostlin označeného jako nebezpečný pro včely nebo směsi přípravků, směsi přípravku s pomocným prostředkem, hnojivem při jejichž aplikaci se uplatňují opatření jako při použití přípravku na ochranu rostlin nebezpečného pro včely, a to na porost navštěvovaný včelami před ukončením denního letu včel nebo

– použití přípravku na ochranu rostlin označeného jako zvlášť nebezpečný pro včely nebo směsi přípravků, směsi přípravku s pomocným prostředkem, hnojivem, která obsahuje přípravek na ochranu rostlin nebezpečný pro včely, při jejichž aplikaci se uplatňují opatření jako při použití přípravku na ochranu rostlin zvlášť nebezpečného pro včely, na porost navštěvovaný včelami;

je to vyhodnoceno jako porušení zákona o rostlinolékařské péči, což znamená předání podnětu k zahájení správního řízení o uložení pokuty. Nedodržením těchto opatření dochází také k porušení požadavku PPH 10/5, které má u žadatelů o dotace vliv na jejich krácení.

 

Tab. 5: Přehled účinných látek použitých přípravků na ochranu rostlin u prokázaných případů porušení požadavků na ochranu včel za období 2015 až 30. 9. 2019

Rok

Počet případů

Zjištěné účinné látky použitých přípravků na ochranu rostlin
2015

3

chlorpyrifos (ZNV)
deltamethrin (NV); thiakloprid (bez označení); prochloraz, propikonazol
cypermethrin (NV), thiakloprid, prochloraz; flusilazol, tebukonazol (bez označení)
2016

2

deltamethrin; prochloraz, propikonazol (bez označení)
azoxystrobin, prochloraz, propikonazol, deltamethrin (NV), thiakloprid
2017

2

prochloraz, propikonazol, pikoxystrobin
cypermethrin (NV)
2018

1

chlorpyrifos, cypemethrin (ZNV)
K 30. 9. 2019

2

dimethoát (ZNV) – kvetoucí řepka;

směs prochloraz, Propikonazol, Azoxystrobin + lambda-cyhalothrinkvetoucí řepka

 

 

 

 

Ochrana zdraví lidí

 

ÚKZÚZ v návaznosti na plnění opatření Národního akčního plánu a na novelu zákona o rostlinolékařské péči provádí od roku 2018 kontroly dodržování ochranné vzdálenosti z hlediska ochrany zdraví lidí u přípravků, které dle klasifikace CLP spadají pod ustanovení § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči (toxické pro reprodukci H 360 včetně doplňujících kódů, senzibilizující dýchací cesty H 334, mutagenní v zárodečných buňkách H 340, karcinogenní H 350, H 350i). Kontroly byly prováděny na pozemcích sousedících s oblastmi využívanými širokou veřejností (tab. 6).

 

Tab. 6: Kontroly používání přípravků na ochranu rostlin z hlediska ochrany zdraví lidí

Rok

Počet kontrol

Z toho bez závady

2018

77

77

1.1. – 30. 9. 2019

271

271

 

Od 1. 1 do 30. 9. 2019 bylo provedeno také 176 kontrol přípravků na ochranu rostlin klasifikovaných z hlediska vlivu na zdraví lidí mírněji, než v § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči (ochranná vzdálenost pro zdraví lidí je kratší než 20 m). Všechny byly bez závad.

V současnosti není jedno místo, kde by bylo možné najít seznam přípravků na ochranu rostlin, které svojí klasifikací spadají pod § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči. V Registru přípravků na ochranu rostlin na webu ÚKZÚZ lze po zadání ve „Vyhledávání v registru/Výběr ze všech hodnocených údajů/Klasifikace CLP“ – výběr příslušné H věty dle § 52b odst. 3 zákona) vyhledat pouze přípravky, u nichž již proběhlo řízení o povolení ÚKZÚZ a v rámci něho přidělil Státní zdravotní ústav příslušnou klasifikaci CLP. Odkaz:

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1571389786046

Ve filtru „Klasifikace CLP“ se nenabízí všechny H věty dle § 52b odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči, ale pouze ty, které se objevují v rozhodnutí o povolení vydané ÚKZÚZ (obr. 3a, 3b, 3c). V současnosti jsou to pouze věty H360D, H360Df, H334 (k 14 10. 2019 jsou povoleny 3 přípravky s větou H 334, 24 přípravků s větou H 360 a doplňujícími kódy).

 

Obr. 3a: Registr přípravků na ochranu rostlin – klasifikace CLP

 

 

Obr. 3b: Registr přípravků na ochranu rostlin – klasifikace CLP

 

Obr. 3c: Registr přípravků na ochranu rostlin – klasifikace CLP

 

Kromě Registru přípravků na ochranu rostlin“ je na webu ÚKZÚZ zveřejněna tabulka, kterou ÚKZÚZ aktualizuje na základě klasifikace CLP zaslané držiteli povolení přípravku na ochranu rostlin – viz obr. 4a. Odkaz:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/klasifikace-pripravku-pomocneho-prostredku/

 

Obr. 4a: Klasifikace přípravku a pomocného prostředku

 

Vyhledávání H věty dle § 52b odst. 3 zákona je možné pomocí Ctrl + f a zadání např. H360 (obr. 4b). Zde však také nejsou všechny přípravky na ochranu rostlin, které mohou mít klasifikaci spadající pod § 52b odst. 3 zákona, a tak je nutné před aplikací přípravku na pozemku, který sousedí s oblastí využívanými širokou veřejností ověřit klasifikaci na etiketě a v bezpečnostním listu každého přípravku.

Na základě zkušeností z kontrol byla ÚKZÚZ navržena úpravu LPIS z hlediska možnosti výpočtu bufferu (ochranné vzdálenosti) na ochranu zdraví lidí na pozemku, který sousedí s oblastmi využívanými širokou veřejností. Tato úprava by měla být zemědělcům a inspektorům ÚKZÚZ k dispozici od roku 2020.

 

 

Obr. 4b: Klasifikace přípravku na ochranu rostlin – vyhledávání podle H-vět

 

Změna zákona o rostlinolékařské péči od roku 2020

Navrženo zrušení ustanovení § 50 zákona, které vyžadovalo před aplikací již povolených přípravků na ochranu rostlin, jenž jsou klasifikovány jako akutně toxické pro zdraví lidí kategorie 1, 2, žádat ÚKZÚZ o povolení k použití ve venkovním nebo skleníkovém prostředí a ve skladech rostlinných produktů. Jednalo se zejména o povolení použití přípravku Delicia Gastoxin ve skladech rostlinných produktů proti skladištním škůdcům a EDN k ošetření vytěžených kmenů smrku proti lýkožroutu smrkovému a evropskému.

Od 1. 1. 2020 nabývají účinnosti některá ustanovení vyhlášky č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, která zavádí požadavky na formu a jednotné uspořádání údajů na etiketě přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků uváděných na trh.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství