Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

TOPPS – evropský projekt pro omezování znečištění vody

06/12/19

Informace Agromanual

Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno

TOPPS – Školení operátorů k podpoře nejlepších postupů v oblasti řízení a udržitelnosti – předcházení znečištění vody přípravky z bodových a difuzních zdrojů – (Train Operators to Promote best management Practices & Sustainability) je spojená iniciativa Evropské asociace ochrany rostlin (ECPA) a zainteresovaných osob k prevenci a omezování znečištění vody a vodních zdrojů přípravky na ochranu rostlin. Prvotní program projektu byl zahájen již v listopadu 2005, ale i v současné době pokračuje ve většině členských států na platformě šíření povědomí o správných pravidlech a postupech doprovázejících používání přípravků na ochranu rostlin.

Partneři pracující na řešení

Jedná se o celoevropský projekt s širokou sítí partnerů. Partnery TOPPS jsou univerzity, zemědělská centra a státní i soukromé a nevládní instituce a organizace. V České republice je  partnerem současné části projektu TOPPS Česká společnost rostlinolékařská, z. s. s podporou České asociace ochrany rostlin. Jedním z řešení, které tento projekt prosazuje, je zvýšení zájmu o dodržování pravidel při používání přípravků na ochranu rostlin, a to po celou dobu. Od cesty přípravků ze skladu na farmách či podnicích na pozemky až po návrat prázdných obalů a zbytků zpět do skladu.

Nástroje a oblasti zájmu

Hlavním nástrojem pokračujícího projektu TOPPS jsou obecná pravidla, jak správně a bezpečně používat přípravky na ochranu rostlin. K dosažení tohoto úkolu TOPPS nastřádal celoevropské zásady v řízení správné praxe (BMP – Best Management Practice), existující implementace a aktuální nástroje pro řízení přístupu k nakládání s přípravky. Tyto dokumenty byly přesunuty do databází TOPPS, kde slouží jako základ pro aktivity napříč evropskými zeměmi a jsou dostupné v různých jazycích (některé také v jazyce českém).

Hlavními oblastmi zájmu tohoto projektu jsou jednak tzv. bodové zdroje znečištění, tj. činnosti při skladování a přepravě přípravků, plnění, manipulaci a zacházení s přípravky a postřikovači před, během a po aplikaci a při nakládání se zbytky přípravků a obaly od nich, tedy v odpadovém hospodářství.

Druhou oblastí zájmu jsou také tzv. difuzní zdroje znečištění, tj. nežádoucí úlet postřiku při aplikaci a splach přípravků povrchovým odtokem do vodních zdrojů.

Předchozí studie prokázaly, že školení operátorů ale i dalších zainteresovaných osob na farmách, v zemědělských podnicích a subjektech zabývajících se pracemi s přípravky na ochranu rostlin jsou potřebné také v lesnictví, komunální sféře i jinde. Skutečnost, zda jsou správně a bezpečně přípravky používány, má vliv na omezování znečištění z bodových i difuzních zdrojů. TOPPS se zaměřuje na vytváření povědomí o těchto aspektech a prostřednictvím organizované evropské sítě partnerů koná možné kroky k dosažení jeho hlavního cíle: trvale udržitelného omezení rizik způsobujících znečištění vodních zdrojů přípravky.

Úsilí o optimální povědomí

Sběr dokumentů vydaných k řízení správné praxe a informací v této oblasti ukázal jasný rozdíl v povědomí o bodových a difuzních zdrojích znečištění v jednotlivých evropských zemích. Vývoj směrnice byl směrován k definici „Evropského jádra“, která by měla být považována za zásadní pro předcházení znečištění z bodových a difuzních zdrojů znečištění. Pod názvem „Zásady aplikace přípravků s ohledem na čistotu vodních zdrojů“ jsou tato pravidla dostupná i v českém jazyce, na internetové stránce projektu www.topps-life.org spolu s dalšími informacemi o projektu. V tištěné podobě jsou všechny základní zásady a pravidla, které jsou řešeny v rámci projektu TOPPS, v současné době dostupné v brožurce „Správně a bezpečně“, kterou vydala Česká společnost rostlinolékařská za přispění Státního zdravotního ústavu v letošním roce (2019) zejména jako podpůrný materiál pro účastníky kurzů odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, ale také zdroj informací o správné a bezpečné aplikaci přípravků a dalším nakládáním s nimi.

Pomáhá projekt řešit otázku omezování znečištění vody?

Odpovídajícím a účinným je zejména dokument „Zásady nakládání s přípravky na ochranu rostlin“ (BMP): jak předcházet znečištění vody přípravky z bodových zdrojů. Projekt nepokrývá jen odbornou výchovu uživatelů; spočívá také ve zkušebních metodách a uvedených BMP k omezení případů, kdy by voda mohla být kontaminována přípravky. BMP – Zásady představují výběr 100 klíčových doporučení – „Co dělat“ a k těmto doporučením jsou doplněny stručné postupy – „Jak to dělat“. Dodržováním těchto doporučení by mohla být zásadním způsobem redukována kontaminace vodních zdrojů přípravky.

Tvorba a distribuce materiálů a podkladů pro školení a samotné školící semináře, to je jen část aktivit TOPPS projektu. K dispozici jsou demonstrační postřikovače, které jsou vybaveny sortimentem trysek pro předvádění aspektů důležitých pro úlet postřiku, ale také systémem proplachu postřikovače, který má zásadní vliv na čistotu postřikovače po aplikaci pro jeho transport z pole do podniku/na farmu, často po pozemních komunikacích. Praktické ukázky za pomoci demo pomůcek nebo běžného postřikovače je pro tyto aktivity nejefektivnější.

Význam bodových zdrojů znečištění

Studie shromážděné v seznamu postupů, kde byly bodové a difúzní zdroje jasně odděleny ukazují významnost bodových zdrojů. Z těchto výsledků se odhaduje, že bodové zdroje se podílejí na 50–70 % veškerého znečištění vodních zdrojů.

Průzkum provedený pomocí strukturovaných kontrolních listů ukázal, že většina respondentů vidí bodové zdroje jako hlavní zdroj znečištění vody přípravky na ochranu rostlin. Tento názor je zejména zřetelný v severských státech, kde jej zastává více jak 70 % respondentů. Více než 80 % respondentů uvádí, že na omezení znečišťování vodních zdrojů může mít největší vliv snížení bodových zdrojů. Dosažení tohoto výsledku je pro komunitu TOPPS nejdůležitějším údajem.

Rozšiřování zásad správné praxe (BMP)

Partneři TOPPS mají rozpracovány školící materiály, které mohou poradci a školitelé využít k informování a školení zemědělců v zásadách nakládání s přípravky na ochranu rostlin také v rámci výše zmíněných kurzech odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Materiály budou dostupné ke stažení z TOPPS webové stránky www.topps-life.org. Na této stránce jsou již dostupné fotogalerie, kde jsou zpracovány obrazovou formou správné a nesprávné příklady nakládání s přípravky na ochranu rostlin a aplikační technikou a představeny rozdílné pracovní postupy. Na webu TOPPS jsou také dostupné publikace o TOPPS, a také prezentace, které byly představeny na různých konferencích.

Příklady výsledků studie bodových zdrojů

Průzkum uskutečněný mezi zemědělci ukazuje, že plnění aplikační techniky, její čištění a nakládání se zbytky postřiků patří k nejdůležitějším. Na tyto procesy by se měla školení a poradenství zaměřit.

Ze studií je zřetelné, že zemědělci plní postřikovače velice často na farmě. V současné době dochází ke změně přístupu a plnění je přesouváno na okraje polí, což snižuje rizika znečištění vody a je to v kontextu současných trendů. Ale i zde musí být zohledňována pravidla omezující plnění v blízkosti vodních toků, studní atp.

Pokud je plnění provedeno na farmě, musí být k dispozici patřičně vybavená infrastruktura (plnící místo s bezodtokou jímkou nebo jiná instalace, která zamezí úniku případně uniklých přípravků do prostředí) a být zajištěna nezbytná ochranná a bezpečnostní opatření.

Množství zbytku postřikové kapaliny, která zůstává po aplikaci v nádrži aplikační techniky (technický zbytek kapaliny v nádrži) nebývá často zemědělci správně chápáno. Tyto informace by měly být součástí informací pro obsluhu aplikační techniky od jejího výrobce. Množství zbytku postřikové kapaliny je při výběru správného čistícího a ředícího postupu důležité znát v souvislosti s vystříkáním znečištěné vody na pole. Cílem musí být odvoz co nejmenšího množství znečištěné kapaliny z pole zpět na farmu.

Nádrže na čistou vodu k očistě postřikovačů jsou proto klíčovým technickým požadavkem, který umožní správné čištění aplikační techniky a nakládání se zbytky. Toto zařízení je zcela nezbytné k omezení rizik bodových zdrojů znečištění a mělo by být povinně používáno.

Nakládání se znečištěnými zbytky postřikové kapaliny zemědělci je často prováděno nepovoleným způsobem a v rozporu s požadavky na bezpečnost. Předpokládá se, že důvodem těchto nezákonných aktivit mohou být částečně také nejasná doporučení nebo pravidla.

V některých zemích je v oblastech chovu hospodářských zvířat doporučováno přidávat rozředěné zbytky znečištěné kapaliny do odpadních kalů. V oblastech, kde se využívají systémy biologického odbourávání (které jsou v některých zemích již povoleny), je dosahováno slibných výsledků a mohou být považovány za vhodné řešení (Biobed, Biofilters). TOPPS také nabízí informace shrnující stav výzkumu v oblasti těchto systémů biologického odbourávání chemických látek. Byly zpracovány požadavky na ně a je možné je využívat na farmách.

Technické prostředky a poznatky k zamezení znečištění vody z bodových zdrojů jsou již dostupné. Je však ještě třeba umožnit zemědělcům přístup ke správným technickým řešením a infrastruktuře tak, aby vyhovovala zásadám BMP a byla cenově dostupná. Nejdůležitější myšlenkou je zaměření školení a poradenství na omezení bodových zdrojů tak, abychom mohli dále rozvíjet pravidla pro lepší používání přípravků na ochranu rostlin.

Difuzní zdroje znečištění

Nežádoucí úlet postřiku a splach (povrchový odtok přípravků do vodních zdrojů) jsou dvěma hlavními zdroji znečištění vody, které se dějí na polích při nebo po aplikaci přípravků. Dodržování pravidel a zásad správné aplikace i z těchto důvodů je pro výsledek aplikace zásadní i když tyto zdroje se na znečištění vody podílejí v menším měřítku než zdroje bodové, i když těmto se paradoxně věnuje více pozornosti.

Omezování úletu představuje zejména správné použití techniky, zohledňování vnějších vlivů působících na kapky postřiku při aplikaci.

Omezování splachu lze řešit zejména péčí o půdu; její kvalitu, zejména strukturu a schopnost zadržovat vláhu. Opatření zakazující aplikaci přípravků na svažitých pozemcích (SPe-věty na etiketách přípravků atp.) je řešením, které problém asi nevyřeší, pokud půda, na které bude aplikace prováděna, nebude v dostatečné kvalitě a správně obdělávána a udržována. I tato oblast je v zájmu projektu TOPPS a jsou popsána pravidla pro zacházení s půdou a aktivity zamezující erozi a splachu.

On-line pomůcky pro kontrolu podmínek aplikace – TOPPS má v nabídce podpory a šíření znalostí a dovedností také webové nástroje, pomocí kterých mohou zemědělci porovnat svoji techniku, infrastrukturu a své chování s požadavky definovanými v zásadách BMP. V současné bodě dostupný nástroj umožňuje kontrolu podmínek pro použití/přípravků vzhledem k omezování nežádoucích úletů postřiku.

Přeprava přípravků v uzavřených přepravních boxech - možný bodový zdroj znečištění
Přeprava přípravků v uzavřených přepravních boxech – možný bodový zdroj znečištění

Příprava postřikové kapaliny - možný bodový zdroj znečištění
Příprava postřikové kapaliny – možný bodový zdroj znečištění

Výplach obalů a pomůcek po použití - možný bodový zdroj znečištění
Výplach obalů a pomůcek po použití – možný bodový zdroj znečištění

Očista postřikovače po aplikaci na rampě - možný bodový zdroj znečištění
Očista postřikovače po aplikaci na rampě – možný bodový zdroj znečištění

Informace

Informace o TOPPS projektu jsou uvedeny na www.topps-life.org, lze kontaktovat Českou společnost rostlinolékařskou, z. s. nebo Českou asociaci ochrany rostlin. V průběhu nyní zahájené části projektu TOPPS budou s postupem času všechny informace dostupné také v českém jazyce na webových stránkách rostlinolékařské společnosti www.rostlinolekari.cz a stránce asociace ochrany rostlin www.ccpa.cz

Článek vznikl v rámci projektu 1.3.5 TOPPS Water Protection.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství