Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Fytosanitární režim EU od 14. 12. 2019

13/12/19

Informace ÚKZÚZ

Dne 14. prosince 2019 nabývá účinnosti řada nových předpisů EU v podobě nařízení, která jsou pro ČR přímo platná. Základním fytosanitárním předpisem se stává nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin. Obecná pravidla fytosanitárního režimu definuje i nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách. Na obě tato nařízení, přijatá Evropským parlamentem a Radou, navazuje řada sekundárních předpisů – nařízení přijímaných Evropskou komisí. Na národní úrovni se v souladu s unijními předpisy zásadně upravuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a vycházejí k němu nové prováděcí vyhlášky. Níže naleznete souhrn informací ve vztahu k nové legislativě.

PŘEHLED ZMĚN

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (PDF)

 

OBECNÉ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z FYTOSANITÁRNÍCH PŘEDPISŮ

Ohlašovací povinnost profesionálních provozovatelů a fyzických osob (PDF)

Povinnosti dopravců, poštovních služeb a internetových prodejců a jiných profesionálních provozovatelů, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku (PDF)

 

REGISTRACE SUBJEKTŮ

bude doplněno

 

VNITŘNÍ TRH EU A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY (RL pasy)

Jaké komodity podléhají pasové povinnosti a v jakých případech musím opatřit rostliny, rostlinné produkty, popřípadě jiné předměty rostlinolékařským pasem? (PDF)

Jaké jsou zásadní požadavky na rostlinolékařské pasy, jaký musí být obsah a jaký může být formát rostlinolékařského pasu? (PDF)

Kdy a jak provádí oprávněný provozovatel šetření za účelem vydání rostlinolékařského pasu? (PDF)

V jakých případech provádí šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů ÚKZÚZ? (PDF)

Plán řízení rizik škodlivých organismů (PDF)

 

DOVOZ

Změny v dovozu s ohledem na nové Nařízení EP 2016/2031 (PDF)

TRACES NT- postup zadávání (PDF)

Seminář ÚKZÚZ nová legislativa

Seminář ÚKZÚZ dovoz, vývoz

 

VÝVOZ

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do zemí mimo EU a Švýcarska (PDF)

 

DŘEVĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL

Nařízení EP 2016/2031 a změny na úseku ošetřování a výroby dřevěných obalů (PDF)

Technologicky list – provoz DH ošetřování

Technologicky list – provoz sušárny a ošetřování

Technologický list – výroba a označování

Technologicky list – fumigace SF a označování

 

KARANTÉNNÍ MATERIÁL

bude doplněno

 

ŠKODLIVÉ ORGANISMY

Karanténní škodlivé organismy pro EU

Prioritní škodlivé organismy

Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny

Regulované nekaranténní škodlivé organismy pro EU

Škodlivé organismy, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla přijata mimořádná opatření EU, v ČR vyhlašovaná Nařízeními ÚKZÚZ

 

LEGISLATIVA

Fytosanitární předpisy EU

Fytosanitární předpisy ČR

Nařízení ÚKZÚZ

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství