Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

3. a 4. fáze EET startuje od 1. 5. 2020

18/12/19

Informace KHK

Od 1. 5. 2020 se bude EET týkat až 300 000 podnikatelů, kteří si budou moci zvolit mezi elektronickou (on-line) evidencí tržeb a možností tzv. papírové evidence tržeb (tzv. zvláštní režim off-line).

Zvláštní režim – tzv. papírová evidence tržeb (off-line).

AMSP ČR se podařilo prosadit požadavek, aby vládou původně navržená hranice 200 000 Kč pro povolení off-line režimu byla zvýšena na 600 000 Kč příjmů v hotovosti za poslední 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí. Nejmenší živnostníci si tak nebudou muset pořizovat zařízení k evidování tržeb, připojení k internetu a tiskárnu účtenek. Je pouze na jejich uvážení (při splnění dalších podmínek uvedených níže), zda budou evidovat elektronicky nebo papírovými účtenkami.

Jak postupovat při žádosti o zvláštní režim – PAPÍROVOU OFF-LINE evidenci:

Zažádat na Finančním úřadě včas, lhůta pro schválení žádosti je 30 dnů!

V žádosti doložit požadované:

 • podnikatel není plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
 • podnikatel neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci.
 • výše příjmů v hotovosti za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesáhla 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů v 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč. Vedle těchto příjmů může mít podnikatel tržby bankovním převodem či platební kartou a ty se pro tento účel nezapočítávají.
 • uvést údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby.

Po schválení žádosti vyzvednout blok účtenek – rozhodnutí FÚ je účinné den po vyzvednutí účtenek.

Po každém kalendářním čtvrtletí roku zaslat do 20 dnů po jeho skončení speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad. (Původní požadavek zasílat tento přehled jednou za měsíc se podařilo změnit již v rámci připomínkového řízení.)

I v případě off-line evidence platí, že v provozovně je umístěno oznámení o evidování tržeb.

Pokud dojde ke změně, která vylučuje používání off-line evidence, oznámit na FÚ do 15 dnů od data, kdy změna nastala.

V současné době se dokončuje metodika a vzory různých dokumentů a formulářů k žádostem a uskutečňování zvláštního režimu, s cílem maximálně usnadnit podnikatelům využití této možnosti.

Z povinnosti evidovat tržby byly poskytnuty následující výjimky:

 • péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách, v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením;
 • ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory, se zdravotním postižením;
 • sociální služby poskytované dětem;
 • předvánoční prodej sladkovodních ryb.

V souvislosti se zavedením evidence tržeb ve 3. a 4.fázi EET dojde k plánovanému snížení DPH z 21 % na 10 % u těchto služeb a produktů:

 • kadeřnické a holičské služby;
 • opravy jízdních kol, obuvi, úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků;
 • vodné, stočné;
 • stravovací služby;
 • prodej točeného piva;
 • elektronické knihy a audioknihy.