Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evidence tržeb ve zvláštním režimu v roce 2020

22/11/19

Zdroj: Česká daňová správa

Schválená novela zákona o evidenci tržeb zákonem č. 256/2019 Sb. zavádí pro poplatníky zvláštní režim jako alternativu k online evidenci tržeb.

Novela zákona o evidenci tržeb zavádí pro poplatníky, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, možnost evidovat tržby v tzv. zvláštním režimu. Při aplikaci tohoto režimu poplatník nemusí disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu. Evidenční povinnost v tomto případě není plněna elektronicky, jako je tomu v běžném nebo zjednodušeném režimu, ale v „papírové“ formě prostřednictvím bloku účtenek a oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu.

Žádost o povolení evidovat tržby v tomto režimu mohou poplatníci podávat již od 1. 2. 2020.

Od 1. 5. 2020 pak mohou prostřednictvím tohoto způsobu evidence začít evidovat tržby.

Kdo může požádat o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu a za jakých podmínek

Evidovat tržby ve zvláštním režimu mohou:

 • poplatníci daně z příjmů fyzických osob,
 • poplatníci daně z příjmů právnických osob, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny (poskytovatel zdravotních služeb musí být držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušné právní úpravy – tj. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky, které musí být u výše uvedených poplatníků žádajících o evidování tržeb ve zvláštním režimu splněny:

 • poplatník není plátcem DPH v České republice,
 • poplatník nemá více než 2 zaměstnance,
 • výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

POZOR, zvláštní režim není možné povolit

 • poplatníkovi, který nesplňuje výše uvedené podmínky – např. poplatník, který poskytuje zdravotní služby nehrazené ze zdravotního pojištění (např. estetické kliniky),
 • poplatníkovi, který přijímá tržby na základě nepřímého zastoupení (tržbu přijímá svým jménem na účet jiného poplatníka),
 • pověřenému poplatníkovi, tj. poplatníkovi, kterého k evidování tržeb pověřil jiný poplatník,
 • poplatníkovi, který eviduje/bude evidovat tržby v některé ze svých provozoven online (běžný, resp. zjednodušený režim a zvláštní režim nelze vzájemně kombinovat – tyto režimy nemohou u jednoho poplatníka probíhat souběžně).

Zvláštní režim lze povolit pouze na základě ŽÁDOSTI

Zvláštní režim evidence tržeb mohou využít poplatníci, kteří disponují povolením správce daně pro evidování tržeb v tomto režimu. Toto povolení poplatník získá na základě žádosti, která se podává věcně a místně příslušnému finančnímu úřadu. Žádosti o povolení evidovat ve zvláštním režimu je možné podávat nejdříve od 1. února 2020. Žádostí podanou před tímto datem se bude finanční úřad rovněž zabývat, nicméně až v okamžiku, kdy nabydou účinnosti příslušná ustanovení zákona, jimiž se při vyřizování žádosti řídí, tj. nejdříve od 1. února 2020.

Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu musí obsahovat:

 1. Skutečnosti prokazující splnění podmínek pro povolení zvláštního režimu

  Splnění podmínky, že poplatník není plátcem DPH
  , není nutné prokazovat. Správce daně si danou skutečnost ověří sám z vlastní evidence.

Splnění podmínky počtu zaměstnanců

Zaměstnancem se rozumí zaměstnanec podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), tj. fyzická osoba, která vykonává práci v pracovním poměru (na základě pracovní smlouvy) nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce).

Více zaměstnanců je připuštěno pouze v případě, že některý zaměstnanec čerpá dovolenou či mu ve výkonu práce brání překážky v práci na jeho straně (pracovní neschopnost, mateřská či rodičovská dovolená apod.).
Poplatník by měl v žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu uvést aktuální počet zaměstnanců a pravdivost uvedených údajů doložit (prostřednictvím podkladů ze mzdové agendy vedené poplatníkem či podkladů osvědčujících počet zaměstnanců pro účely veřejného pojištění). Nemá-li poplatník žádného zaměstnance, tuto skutečnost nijak nedokládá.

Splnění podmínky výše příjmů

Aby poplatník mohl využít zvláštní režim, nesmí výše příjmů z evidovaných tržeb přesahovat za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč. Nutno zdůraznit, že limit se vztahuje k evidovaným tržbám, tedy takovým tržbám, které podléhají evidenční povinnosti. Do limitu se tedy nezapočítávají bezhotovostní platby (např. platby z účtu na účet, platby kartou), ale např. také příjmy, které nemají původ v podnikání (např. příjmy z nájmu dle § 9 ZDP).
Co se týče prokázání splnění výše uvedeného limitu, pro předchozí období lze využít jakékoli průkazné záznamy o příjmech poplatníka. Může se jednat např. o evidenci hotovostních příjmů dle § 97 daňového řádu. Pokud poplatník zaznamenává tyto údaje v jiné evidenci stanovené zákonem, využije právě tuto evidenci (typicky lze využít výpisy či sestavy z daňové evidence nebo účetnictví obsahující přehled hotovostních příjmů) nebo další dokumenty, při jejichž zpracování bylo z těchto údajů čerpáno a jsou způsobilé podat správci daně věrný obraz o výši příjmů poplatníka, na základě kterého je možné učinit závěr o splnění limitu výše evidovaných tržeb pro dané období.
K prokázání výše předpokládaných příjmů postačí kvalifikovaný odhad poplatníka (stejně bude postupovat též poplatník, který s podnikáním začíná, u nějž je splnění limitu za předcházející období z povahy věci splněno). Poplatník vychází zejména ze svého podnikatelského záměru, předběžných kalkulací příjmů na následující období s přihlédnutím k významnějším změnám ve způsobu podnikání, které by mohly mít výraznější dopad na výši příjmů poplatníka.

 1. Údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby – jedná se o provozovny, které nebyly poplatníkem oznámeny správci daně prostřednictvím aplikace Elektronická evidence tržeb

Údaje o provozovnách

V žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu poplatník správci daně sdělí informaci, ve které provozovně bude evidovat tržby ve zvláštním režimu. Co se týče údajů o provozovně, je nutno sdělit správci daně obdobné informace jako v případě údajů o provozovnách, které se oznamují prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb v případě evidence tržeb v běžném či zjednodušeném režimu, zejména

 • typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální,
 • lokalizační údaj podle typu provozovny:
 • stálá: bude uvedena adresa (ulice, č.p./č.o., obec, PSČ),
 • mobilní: registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace,
 • virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon).

V žádosti lze uvést dále název provozovny, případně její stav (např. od kdy bude provozovna aktivní) a informaci o převažující činnosti, která je v dané provozovně vykonávána (uvedením příslušného kódu NACE). V případě, že poplatník v minulosti údaje o této provozovně správci daně již oznámil prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb (evidoval již v této provozovně online), nemusí v žádosti údaje o provozovně duplicitně uvádět.

Na základě oznámení údajů o provozovnách bude každé provozovně správcem daně přiděleno číslo provozovny.

Příslušné podklady prokazující splnění podmínek pro evidenci tržeb ve zvláštním režimu poplatník připojí k žádosti o povolení evidovat ve zvláštním režimu a žádost podá u věcně a místně příslušného správce daně.

Rozhodnutí o žádosti a předání bloku účtenek

Finanční úřad rozhodne o žádosti do 30 dnů ode dne jejího podání. Rozhodnutí se stává účinným dnem následujícím po dni, kdy si poplatník převzal blok účtenek od finančního úřadu, nejpozději však 15. dnem ode dne oznámení rozhodnutí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu.

Rozhodnutí může být poplatníkovi oznámeno všemi způsoby dle § 39 daňového řádu, tedy datovou schránkou, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nejčastěji však bude v praxi využíván postup, kdy k oznámení rozhodnutí dojde v rámci jednání přímo na finančním úřadě, kdy správce daně poplatníkovi spolu s rozhodnutím předá také potřebný počet bloků účtenek (poplatník by měl ke správci daně jít s již jasnou představou o počtu bloků, který reálně odpovídá počtu jeho hotovostních tržeb za 4 kalendářní čtvrtletí; kvalifikovaný odhad počtu bloků musí být racionálně podložen a být v souladu s podnikatelským záměrem).

V případech, kdy bude rozhodnutí oznamováno jinak než prostřednictvím protokolovaného jednání, může poplatník blok účtenek vyzvednout na úřadě ihned poté, co rozhodnutí obdrží, případně může k tomuto úkonu přistoupit až bezprostředně před tím, než začne přijímat evidované tržby. Pokud by poplatník přijal evidovanou tržbu, přestože ještě nemá přiděleny bloky účtenek, vystavuje se riziku sankce.

Poplatník, jemuž bylo povoleno evidovat tržby ve zvláštním režimu, NEMUSÍ žádat o autentizační údaje a generovat si certifikát pro evidenci tržeb. Po převzetí bloků účtenek již nic nebrání tomu, aby začal v režimu evidovat. Povolení se vydává bez časového omezení a zaniká buď zrušením povolení finančním úřadem na žádost poplatníka nebo z moci úřední, nebo okamžikem zaslání údajů o evidované tržbě správci daně datovou zprávou (online).

Jednotlivé složky evidenční povinnosti

Evidence tržeb ve zvláštním režimu spočívá v plnění těchto povinností:

 • nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit zákazníkovi účtenku z bloku účtenek, a to s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek,
 • uchovat stejnopis vystavené účtenky, a to až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje (úprava lhůty pro stanovení daně je obsažena v § 148 daňového řádu),
 • podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém se uskutečnila evidovaná tržba, došlo k jejímu vrácení či opravě, oznámení o tržbách, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Bližší informace o postupu evidování tržeb ve zvláštním režimu, o účtenkách, o opravách údajů na těchto účtenkách a dále např. o informační povinnosti naleznete na adrese https://www.etrzby.cz/cs/zvlastni-rezim.