Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pověření vedoucího pro BOZP

03/02/13

Pověření vedoucího pro BOZP

Pověření vedoucího pro BOZP
27.1.2013, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)


<!–
jQuery(function(){
jQuery('#relatedArticles18a7bac5c06ed7a33cf510587633ceca1').tabs({ cache: true, spinner : '‚ });
});
// –>

Dotaz:
Jakým způsobem se má pověřit vedoucí pro řízení BOZP v podniku?

Odpověď:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění ukládá zaměstnavateli v § 101 odst. 1: „Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.″. Dále v odst. 2 „Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.″
Vedoucím zaměstnancům ukládá v § 302 mj.
„Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni
c)  vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,″.
§ 11 stanoví, kdo jsou vedoucí zaměstnanci.
„Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.″
Z uvedeného výčtu je povinnost vedoucích zaměstnanců ve vztahu k BOZP jednoznačně zákonem stanovena a vedoucí zaměstnanci jsou povinni zákon dodržovat bez ohledu na to, zda je to stanoveno nějakým dalším interním dokumentem. I když by školení a přezkušování vedoucích pracovníků podle § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, mělo být provedeno, neznalost zákona neomlouvá ani vedoucího podniku.
Podle § 103 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen určit obsah a četnost školení o předpisech BOZP, způsob ověřování znalostí a vedení dokumentace o školení.
Z toho vyplývá nutnost vnitropodnikového dokumentu k zajišťování BOZP. V tomto dokumentu mohou být stanoveny i povinnosti vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení ve vztahu k BOZP, tedy i vedoucího podniku.
Povinnosti vedoucího podniku mohou být stanoveny i jiným dokumentem jako je např. statutem organizace, organizačním řádem, pracovní náplní apod.