Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata

24/02/13

Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata

Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata


<!–
jQuery(function(){
jQuery('#relatedArticles160fe81b67a669e343a182b19f52c58cc').tabs({ cache: true, spinner : '‚ });
});
// –>
Nová vyhláška upravuje odbornou způsobilost řidičů na úseku přepravy zvířat.

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání.
Vydáno dne: 30. 1. 2012
Účinné od: 30. 1. 2012
Řidičů se týká konkrétně ustanovení § 6:
§ 6 Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s hospodářskou činností
(1) Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s hospodářskou činností se uskutečňuje v rozsahu 8 výukových hodin teoretické výuky a 4 výukových hodin praktického cvičení se zvířaty.
(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou vedle požadavků vymezených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností6) dále
a) základní právní předpisy o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, veterinární podmínky přepravy podle jiných právních předpisů7) ,
b) příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat,
c) zásady šetrného nakládání se zvířaty, technika a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty,
d) zásady čistění a desinfekce dopravních prostředků.
(3) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí doložit
a) kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona,
b) nejméně středoškolské vzdělání veterinárního směru nebo v oblasti zemědělství se zaměřením na chov zvířat a osvědčení o kvalifikaci dopravce získané tímto kurzem, nebo
c) praxi v činnosti v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let.
(4) Vzor osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata v souvislosti s hospodářskou činností ve formě průkazu je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 

Zdroj: Legislativa