Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na seminář – Hrádek 29.1.2013

08/01/13
smf

Pozvánka na seminář ZS – Hrádek 29.1.2013.

                                                                                                                   

 
Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z 
Č E S K É   R E P U B L I K Y
 
 
Vás zve na seminář
 
 
Chov krav BTPM, trvale udržitelné obhospodařování a využívání TTP a ekonomika chovu

 
zaměřený na hlavní výrobní a ekonomické ukazatele chovu krav bez tržní produkce mléka, na faktory, které tyto ukazatele ovlivňují a možnosti jejich realizace v chovech.
 
 
Cílem semináře je přispět k dalšímu zvyšování stavů krav bez tržní produkce mléka v období před a bezprostředně po reformě společné zemědělské politiky EU, jelikož jejich chov zásadním způsobem přispívá ke zlepšení využívání TTP.
 
 
 
Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
 
Termín a místo konání:
29.1.2013 Penzion Koliba Hrádek, 562 04 Ústí nad Orlicí


P R O G R A M   S E M I N Á ř E

 
 
Chov krav BTPM, trvale udržitelné obhospodařování a využívání TTP a ekonomika chovu
 
 
29.1.2013 Penzion Koliba Hrádek, 562 04 Ústí nad Orlicí
 
8.30 – 9.00           Prezence účastníků
9.00 – 15.00
 
 1. Přehled o vývoji stavů skotu v ČR.
 2. Vývoj ploch a výnosů TTP v ČR.
 3. Vliv rozdílné úrovně hnojení a frekvence sečení na kvalitu píce.
 4. Dynamika kvality píce vybraných trav, jetelovin a JTS v nárůstu první seče.
 5. Způsoby přísevů do TTP.
 6. Metody obnov TTP.
 7. Průběh zavadání trav, jetelů a JTS po sesečení před konzervací v 1. Seči.
 8. Operativní metoda pro stanovení sušiny píce v průběhu silážování .
 9. Význam a vývoj chovu masných plemen skotu v EU a ve světě.
 10. Výrobní a ekonomické ukazatele chovu krav bez TPM v ČR a v zahraničí.
 11. Faktory ovlivňující ekonomické výsledky chovu krav bez TPM, mezi které patří:
      – plodnost;
      – termíny zapouštění a telení;
      – věk pří prvním otelení;
      – obměna stáda ( dlouhověkost);
      – přírůstky hmotnosti telat;
      – tržby, příplatky a dotace aj.;
      – způsob ustájení v zimním období aj.    
     12. Odhad dopadů změn ve vyplácení přímých plateb a reformy společné  
          zemědělské politiky na ekonomické ukazatele chovu krav bez TPM.
 
Lektor:                                   Ing. Alois Kohoutek, CSc. – VÚRV, v.v.i.
Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. – VÚŽV Praha Uhříněves
Ing. Miroslav Vráblík – předseda ČSCHMS
 
 
               Organizační pokyny a přihláška
 
Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.   
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 26.1.2013 na adresu:
Václav Koblížek
ZS ú.o.Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 524 214 , mobil 739 055 928
Mail: agr.kom.uo@seznam.cz
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz
 
 
 
 
 
_________________________________zde oddělte_________________________
                                                                        Přihláška
na seminář „Chov krav BTPM, trvale udržitelné obhospodařování a využívání TTP
a ekonomika chovu“, 29.1.2013 Penzion Koliba Hrádek, 562 04 Ústí nad Orlicí
 
 
Jméno účastníka:…………………………………………………………………………………
Organizace, farma…..……………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………..
IČO:……………………………………………………………………………………………
E-mail a tel:………………………………………………………………………………………
 
 
Podpis účastníka:
 
 

Zařazeno v Semináře, ZS ČR