Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pořízení vozidla v daňové evidenci

04/01/13

Pořízení vozidla v daňové evidenci

Pořízení vozidla v daňové evidenci
20.7.2012, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pořízení vozidla patří v praxi k nejvíce řešeným oblastem. Není to jen otázka daňové uznatelnosti a zaúčtování výdajů souvisejících s pořízením vozu, ale také DPH a nutné krácení odpočtu v daném případě.

Dotaz:
FO, plátce DPH, který vede daňovou evidenci, zakoupí pro své podnikání osobní automobil, u kterého uplatní odpočet DPH. Měli bychom několik otázek v souvislosti s touto transakcí:

• Na faktuře při pořízení vozu je uvedena položka "prodloužená záruka na 4 roky". Je tato položka součástí vstupní ceny auta?

• Po uvedení do provozu dokoupí na auto další náležitosti – nášlapy, disky, přední nárazník, přídavná světla – dohromady za více než 40 000 Kč, na podzim pořídí ještě zimní pneu. Zvyšují všechny tyto výdaje pořizovací cenu auta?

• Jak bude pořízení majetku vykazovat v přiznání k DPH, když další věci budou dokoupeny v průběhu několika měsíců po pořízení vozu? Auto bude používáno především po podnikání. Jestliže auto použije podnikatel z méně než 10% pro svou osobní potřebu, nebude upravovat odpočet DPH na vstupu z pořízení auta, ale musí zohlednit DPH a korigovat v poměru použití daňové výdaje u ostatních výdajů souvisejících s provozem auta (opravy, PHM)?

• Nové auto nahradilo starý vůz pořízený a vložený do podnikání v roce 2004 (uplatněn odpočet DPH). I tento vůz bude používán občasně pro podnikání, ale především pro osobní potřebu podnikatele. Jak má podnikatel postupovat ohledně DPH a daňových výdajů u tohoto vozu v případě, že vůz vyřadí z OM, a jak v případě, že v OM zůstane?

Odpověď:

Při koupi automobilu je možné uplatnit odpočet daně buď v plné výši, pokud je automobil zcela využíván pro Vaši ekonomickou činnost, nebo je nutno použít § 75 ZDPH, kde je přesně popsán způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši. Pokud je na faktuře uvedena zvlášť cena pro prodlouženou záruku na 4 roky, měla by tato hodnota vstupovat do pořizovací ceny automobilu. Další technické zhodnocení dokoupené v prvním roce uvedení do provozu vstupuje rovněž do pořizovací ceny majetku a odpisy jsou prováděny podle tabulky „v prvním roce odpisování“. Pokud by bylo další zhodnocení provedeno v následujícím zdaňovacím období, zvyšovalo by pořizovací (zůstatkovou) cenu a odepisovalo by se podle tabulky „pro zvýšenou vstupní (zůstatkovou) cenu. Zimní pneu nejsou technickým zhodnocením, ale hmotným majetkem samostatným, zřejmě drobným (posuzuje se jedna pneumatika) a v daňové evidenci je možné jejich nákup uvést do nákladů ovlivňujících daňový základ, např. položka provozní režie. Pokud disky patří k zimním pneu a nejsou jen vylepšením stavu vozidla,  je možné je takto zařadit spolu s pneu jako drobný majetek celkově.
Úprava odpočtu v případě plánovaného použití pro osobní spotřebu by měla být provedena při nákupu vozidla, na konci roku se odpočet opraví, pokud se odchyluje poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití od poměrného koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procent. Nákup hmotného majetku i technického zhodnocení je uveden na ř. 47 daňového přiznání k DPH. U všech nákupů souvisejících s provozem vozidla v případě jeho využití i pro soukromou potřebu by měl být odpočet krácen v okamžiku nákupu, pokud je koeficient znám, nebo je možné hodnotu odpočtu zaznamenat celou v okamžiku nákupu a na konci zdaňovacího období pro DPH (měsíc nebo čtvrtletí) vytvořit doklad o použití podle skutečného použití v průběhu příslušného zdaňovacího období pro DPH. Hodnota dokladu o dočasném použití je zaúčtována do ostatních příjmů podléhajících zdanění.
U starého auta, u kterého byl při pořízení uplatněn odpočet DPH, bude při použití pro soukromou potřebu využit § 13 odst. 4, kde je uvedeno, že za dodání zboží se také považuje použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností. Základem daně by podle § 36 odst. 6 ZDPH měla být cena obdobného zboží (při převedení do osobního vlastnictví), za kterou by bylo možné automobil pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Potom by bylo možné při použití v podnikání uplatnit cenu pohonných hmot na ujeté km (nikoliv už základní náhradu). V případě, že auto zůstane v OM, potom by měla být určena cena jako např. půjčovné.