Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pokyny týkající se provedení auditu MAS

21/01/13
smf

Informace SZIF.

Pokyny týkající se provedení auditu MAS
Podle podmínky Pravidel IV.1.1, bod 9, písmeno s) MAS je povinna zajistit provedení externího auditu, který bude zaměřen na ověření účelu využití poskytnuté dotace, na porovnání údajů uváděných v monitorovacích zprávách o činnosti MAS za příslušný kalendářní rok s příslušnými dokumenty a se skutečným stavem plnění SPL. MAS je povinna poskytnout součinnost osobám oprávněným k provádění těchto auditů; D, jinak Z.
MAS je povinna zabezpečit externí audit využívání finančních prostředků poskytnutých z PRV za každý rok čerpání dotace.
MAS předloží výsledek auditu po uzavření účetního roku s nejbližší Žádostí o proplacení nejpozději v září roku následujícího po roce, který je auditován.
MAS je povinna uzavřít smlouvu s auditorem, jejíž součástí musí být požadavky na audit ze strany poskytovatele dotace.
Audit projektu se týká projektového účetnictví příjemce. Audit musí být proveden auditorem nebo auditorskou společností schválenými úředními orgány členského státu1.
Charakter ověřování
Ověřování bude prováděno v souladu se standardem ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních informací.
Předmětem ověření je dodržení konkrétních podmínek stanovených v příslušném právním aktu o poskytnutí podpory. Prováděné ověření tudíž obvykle zahrne (dle podmínek právního aktu):
 • Ověření toho, že v souvislosti s realizací SPL byla vedena oddělená účetní evidence a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SPL).
 • Ověření toho, že byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje.
 • Ověření toho, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami právního aktu.
 • Ověření toho, že případné příjmy MAS byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázány v oddělené evidenci včetně zahrnutí výdajů k těmto příjmům.
 • Ověření toho, že veřejné zakázky byly zadány v souladu s právním aktem a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je-li příjemce veřejným či dotovaným zadavatelem.
 • Ověření toho, že předmět dotace odpovídal schválenému plnění.
 • Ověření toho, že byly dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu.
Ověřování se provádí na vzorku relevantních položek (například konkrétních položek výdajů, příjmů, veřejných zakázek, zaměstnanců apod.). Při výběru vzorku auditor použije přiměřeně relevantní auditorské předpisy.
Při ověřování auditor pracuje s hladinou významnosti (materiality) stanovenou v souladu s relevantními předpisy.
Auditor provede ověření poskytující přiměřenou jistotu o tom, zda byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace.
1 Viz směrnice 84/253/EHS (v ČR je tímto orgánem Komora auditorů České republiky)
Zpráva auditora
Auditor vydá zprávu, která bude obsahovat náležitosti stanovené standardem ISAE 3000, tedy:
 • Název zprávy
 • Identifikace adresáta
 • Určení předmětu zakázky – název a číslo žádosti o realizaci SPL, auditovaná částka a období
 • Určení kritérií
 • Popis přirozených omezení
 • Případná omezení použití zprávy
 • Rozsah provedených prací
 • Popis odpovědnosti auditora
 • Popis odpovědnosti účetní jednotky
 • Prohlášení o použití standardů
 • Přehled provedených prací
 • Závěr auditora
 • Datum vydání zprávy
 • Identifikaci auditora nebo auditorské společnosti
Auditor ve zprávě vymezí příslušnou část smlouvy obsahující ověřované podmínky tak, aby bylo zřejmé, které podmínky byly předmětem ověřování.
Auditor formuluje svůj závěr pozitivní formou, tedy zdali byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace stanovené v právním aktu.
V případě zjištění významných nesprávností či neschopnosti získat významné důkazní informace auditor modifikuje svůj výrok. Přitom použije přiměřeně ustanovení relevantních auditorských standardů.
Náklady na auditora jsou součástí způsobilých výdajů. Cena za provedení auditu musí být cenou obvyklou v daném regionu a v daném čase.

zdroj: www.szif.cz