Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pokladna

02/01/13

Pokladna

Pokladna
12.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtování o pohybu a stavu pokladní hotovosti je jednou z nejčastějších účetních operací. Jaký je rozdíl v účtování u subjektů vedoucích podvojné účtování a u těch s daňovou evidencí?
Pokladna v účetnictví
Na pokladně evidujeme veškerý pohyb a stav pokladní hotovosti, ať již v tuzemské měně nebo cizí (valuty). Pro účtování používáme Účtovou skupinu 21 – Peníze, nejvhodněji zažitý účet 211 – Pokladna. Při využívání šeků a poukázek k zúčtování, které rovněž tvoří náplň účtu 211, je třeba zřídit analytickou evidenci. Analytické členění je nezbytné i pro každou cizí měnu. Jsou-li používány cizí měny, je nutné vést účetní evidenci i v českých korunách i v cizích měnách.
 
Účtujeme podle příjmového a výdajového pokladního dokladu.
 
Inventarizace je dle zákona o účetnictví povinná 1x ročně, u peněžních prostředků je obvykle prováděna častěji, ať již pravidelně či namátkově. O inventarizačním rozdílu účtujeme výsledkově.  Manko, nazývané u peněžní hotovosti schodek, je obvykle předepsáno odpovědné osobě k úhradě.
Má-li pokladník uzavřenu písemnou dohodu o hmotné odpovědnosti a je zjištěn schodek, může se zprostit odpovědnosti pouze dokázáním, že za něj není zodpovědný. V opačném případě je na rozhodnutí zaměstnavatele, zda pokladníkovi předepíše k úhradě schodek v celkové, částečně, nebo i nulové výši.
 
Upozornění – u menších firem nejsou často dostatečně odděleny firemní peníze od soukromých. Tento postup je hrubě v rozporu s právními předpisy.
 
Možné účetní případy týkající se pokladny:
Č.
Text
MD
D
1.
Přijetí hotovosti z bankovního účtu
211
261
2.
Tržby za provedené služby
211
211
602
343
3.
Výplata mezd zaměstnancům v hotovosti
331
211
4.
Nákup cenin za hotové
213
211
5.
Při inventarizaci zjištěn schodek v pokladně
569
211
6.
Pohledávka za odpovědnou osobou
335
668
7.
Úhrada schodku zaměstnancem
211
335
8.
Při inventarizaci zjištěn přebytek v pokladně
211
668
 
Pokladna v daňové evidenci
Na rozdíl od účetnictví, které je založeno na akruálním principu, je daňová evidence (dále „DE“) postavena na principu peněžním, kdy je prioritou zachycení pohybu peněz. § 7b odst. 1) ZDP uvádí, že DE zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně. Daňový řád ve svém § 97 uvádí, že daňový subjekt, který v rámci své podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti uskutečňuje platby v hotovosti, je povinen vést průběžně evidenci těchto plateb, pokud nezaznamenává údaje o těchto platbách v jiné evidenci stanovené zákonem – tzv. záznamní povinnost.
Způsob evidence ponechává tedy zákon na podnikateli. Vzorem může být pokladní kniha např. v podobě:
Číslo
Datum
Doklad
Podpis
Text
Příjem
Výdej
Zůstatek
 
Podrobnější členění si každý podnikatel utvoří dle svých konkrétních podmínek a potřeb.