Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odpisový plán

04/01/13

Odpisový plán

Odpisový plán
9.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám povinnost sestavit odpisový plán, ve kterém stanoví pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku v průběhu jeho používání (MD 551 / D 082).
V tomto plánu stanoví jednak limity pro účtování v účtové třídě 0, jednak způsob, jakým bude majetek účetně i daňově odpisován. Forma odpisového plánu není předepsána.
Odpisy majetku se provádí po celou dobu jeho ekonomické životnosti do výše ocenění v účetnictví. Odpisový plán by měl respektovat dobu životnosti (tj. doba, po kterou je schopen majetek přinášet podniku určitý prospěch) a míru opotřebení majetku. Pokud dojde ke změnám vnějších nebo vnitřních předpokladů, za kterých byl sestaven, je nutno ho opravit.
Ekonomická a fyzická životnost majetku se nemusí rovnat, fyzická životnost bývá většinou delší.
Zatímco daňové odpisy jsou striktně upraveny zákonem o daních z příjmů, postup v účetním odpisování je v pravomoci účetní jednotky. Daňové odpisy může uplatnit ten, kdo má vlastnické právo nebo právo hospodaření s majetkem státu.
Jediným požadavkem zákona o účetnictví je, aby účetní způsob odpisování co nejvěrněji vyjadřoval způsob opotřebení v závislosti na čase a intenzitě využívání majetku.
Účetní jednotky sestavují odpisové plány podle svých zkušeností s obdobnými druhy majetku. Poněvadž dlouhodobý hmotný majetek tvoří významnou část aktiv většiny podniků, má odhad doby předpokládané životnosti a stanovení výše odpisů výrazný vliv i na vykazovaný výsledek hospodaření.
Je nepsaným pravidlem začínat odpisovat od následujícího měsíce po zařazení majetku do používání. Stejným způsobem jsou upraveny i daňové časové odpisy jak u hmotného, tak nehmotného majetku.

Řada účetních jednotek má v odpisovém plánu uvedeno, že účetní odpisy stanoví v úrovni odpisů daňových. Takový postup sice není v rozporu se ZDP, avšak může být (v případě, kdy dojde k porušení věrného obrazu účetnictví) v rozporu s předpisy účetními. Při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, se do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje poměrná část daňových odpisů.

U vymezených druhů dlouhodobého hmotného majetku je limit pro odpisovaný majetek stanoven zákonem o daních z příjmů ve výši 40 000 Kč.
Pokud účetní jednotka účtuje na účtu 551 částku odpisů stanovenou podle ZDP, není nutná (při stanovení základu daně) žádná další korekce. V případě, kdy účetní odpisy jsou jiné než odpisy daňové, o tento rozdíl je nutno základ daně upravit.