Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odpisování nehmotného majetku

04/01/13

Odpisování nehmotného majetku

Odpisování nehmotného majetku
18.6.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vymezení nehmotného majetku (v účetnictví dlouhodobého nehmotného majetku) se podle ZDP v některých částech trochu liší.
Nehmotný majetek podle ZDP musí být nabyt úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo člena družstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování. Vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok; přitom dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.
Za nehmotný majetek se podle ZDP nepovažuje:
 • kladný goodwill nabytý koupí, zahrnuje se do výdajů (nákladů) rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet měsíců v příslušném zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. Záporný goodwill nabytý koupí, je částkou zvyšující výsledek hospodaření rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet měsíců v příslušném zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání,
 • povolenky na emise skleníkových plynů nebo preferenční limit, kterým je zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv podle zvláštního právního předpisu.
Pravidla pro odpisování nehmotného majetku:
 • odpisování je rovnoměrně
  • audiovizuální dílo 18 měsíců,
  • software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců,
  • zřizovací výdaje 60 měsíců,
  • ostatní nehmotný majetek 72 měsíců,
 • u nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou,
 • u nehmotného majetku, nabytého vkladem nebo přeměnou, pokračuje nabyvatel v odpisování započatém původním vlastníkem za podmínky, že vkladatelem, zanikající nebo rozdělovanou obchodní společností nebo družstvem mohly být odpisy u tohoto nehmotného majetku uplatňovány,
 • u nehmotného majetku vloženého poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 (poplatníci nemající na území ČR bydliště) a § 17 odst. 4 (poplatníci nemající na území ČR sídlo) může nabyvatel uplatnit v úhrnu odpisy jako náklady jen do výše úhrady prokázané vkladatelem,
 • odpisy se stanovují s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování; přitom poplatník, který má právo užívání nehmotného majetku sjednané smlouvou na dobu určitou, má možnost stanovit odpisy s přesností na dny,
 • odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,
 • odpisování nelze přerušit (na rozdíl od hmotného majetku).
Specifická úprava je i pro technické zhodnocení:

Základní rozdíl oproti úpravě technického zhodnocení na hmotném majetku (§ 33 ZDP) je skutečnost, že zásahy do nehmotného majetku se nehodnotí z hlediska celkového úhrnu výdajů vynaložených na konkrétní majetek ve zdaňovacím období, ale každý ukončený, ucelený zásah na nehmotném majetku je posuzován zcela samostatně (při 2 samostatných úpravách nehmotného majetku provedených v jednotlivých částkách po 30 000 Kč postupně v jednom a tomtéž zdaňovacím období ke vzniku technického zhodnocení nedochází, neboť v jednotlivých případech k překročení 40 000 Kč nedošlo, i když v úhrnu za období ano).