Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odpisování hmotného majetku

04/01/13

Odpisování hmotného majetku

Odpisování hmotného majetku
16.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hmotný majetek je pro účely daně z příjmů obsahově vymezen v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Hmotným majetkem se podle § 26 odst. 1 ZDP rozumí:
a)      samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena podle § 29 ZDP je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,
b)      budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem,
c)      stavby, s výjimkou:
  1. provozních důlních děl,
  2. drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m,
  3. oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou,
d)     pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky vymezené v odstavci 9 (tj. ovocné sady o stanovené hustotě vysázených ovocných stromů nebo keřů, chmelnice a vinice),
e)      dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena podle § 29 ZDP je vyšší než 40 000 Kč,
f)       jiný majetek vymezený v odstavci 3 (např. technické zhodnocení, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, technické rekultivace apod.).
Výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku, včetně splátek a úroků z úvěrů a půjček spojených s jejich pořízením, jsou-li součástí jejich ocenění, nelze podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) ZDP uplatnit jako výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) ZDP jsou ale výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů odpisy hmotného a nehmotného majetku.
Podle ustanovení § 30 odst. 1 ZDP poplatník v prvním roce odpisování zatřídí hmotný majetek do odpisových skupin uvedených v Příloze č. 1 k ZDP. Pro každou odpisovou skupinu je v uvedeném ustanovení určena minimální doba odpisování.
Při zahájení odpisování každého nově pořízeného hmotného majetku zařazeného do příslušné odpisové skupiny může poplatník pro každý nově pořízený hmotný majetek zvolit rovnoměrný způsob odpisování (§ 31 ZDP) nebo zrychlený způsob odpisování (§ 32 ZDP), přičemž zvolený způsob již nelze po celou dobu odpisování hmotného majetku změnit.
Při rovnoměrném způsobu odpisování se odpisy hmotného majetku za jednotlivá zdaňovací období stanoví jako jedna setina součinu jeho vstupní ceny (popř. zvýšené vstupní ceny) a příslušné roční odpisové sazby. V § 31 odst. 1 ZDP jsou pro jednotlivé odpisové skupiny stanoveny maximální roční odpisové sazby, přičemž podle ustanovení § 31 odst. 7 ZDP může poplatník na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší, než jsou maximální sazby stanovené v odstavci 1.
Při zrychleném způsobu odpisování se odpisy hmotného majetku za jednotlivá zdaňovací období stanoví:
  • v prvním roce odpisování jako podíl vstupní ceny hmotného majetku a příslušného koeficientu stanoveného pro první rok odpisování v § 32 odst. 1 ZDP,
  • v dalších letech odpisování jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi příslušným koeficientem pro zrychlené odpisování podle § 32 odst. 1 ZDP a počtem let, po které byl tento hmotný majetek již odpisován.