Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Inventurní soupisy v účetní závěrce za rok 2012

02/01/13

Inventurní soupisy v účetní závěrce za rok 2012

Inventurní soupisy v účetní závěrce za rok 2012
3.12.2012, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Co musí obsahovat inventurní soupisy pro účetní závěrku roku 2012?
Skutečné stavy majetku a závazků zjištěné fyzickou nebo dokladovou inventurou se zaznamenávají v inventurních soupisech, které v souladu s novelizovaným zákonem o účetnictví musí obsahovat:
·         skutečnosti, které umožní jednoznačně určit majetek a závazky,
  • podpisový záznam osoby odpovědné za jednoznačné určení majetku a závazků a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury,
  • způsob zjišťování skutečných stavů,
  • ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci (k rozvahovému dni) nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,
  • ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,
  • okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,
  • rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila,
  • okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.
 Příklad:
Inventurní soupis při dokladové inventuře (která se provádí u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů).
                                                                Inventurní soupis
 Společnost XY, s. r. o.   
Účet 311.20 – Odběratelé – Slovensko
Sestava pohledávek – příloha č. 1
Způsob zjišťování skutečných stavů:
  • dokladová inventura na základě potvrzených dopisů poslaných dlužníkům – příloha č. 2.
Ocenění pohledávek:
  • řešení problematických pohledávek a tvorba opravných položek – příloha č. 3.
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31. 12. 2012
Okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury: od 2. 1. 2013 do 28. 2. 2013
Podpis zaměstnance odpovědného za přílohu č. 1:……………………….
Podpis zaměstnance odpovědného za přílohu č. 2 a 3:…………………………