Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přelom let 2012/2013 v účetnictví

30/12/12

Přelom let 2012/2013 v účetnictví

Přelom let 2012/2013 v účetnictví
4.12.2012, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Celá řada tuzemských firem má shodné účetní období s kalendářním rokem.
Období přelomu let 2012/2013 v účetnictví znamená:  
  • Účtování účetních případů, které ještě souvisí s rokem 2012.
  • Účtování účetních případů, které již souvisí s rokem 2013.
  • Provedení činností souvisejících s uzavřením účetnictví a s účetní závěrkou za rok 2012.
Čili souběžné vedení dvojího účetnictví je třeba ještě skloubit se specifickými činnostmi souvisejícími s koncem účetního období. Mezi tyto nejnáročnější specifické činnosti patří zejména inventarizace veškerého majetku a závazků.
Při inventarizaci se porovnává:
  • účetní stav a ocenění majetku a závazků se
  • skutečným stavem a oceněním majetku na základě fyzické a dokladové inventury.
Novela zákona o účetnictví (č. 239/2012 Sb.) nově vymezuje termíny zahájení a ukončení nejen fyzických, ale i dokladových inventur, kdy účetní jednotky:
  • mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem,
  • ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni.
Skutečné stavy majetku a závazků jsou účetní jednotky povinny zaznamenat v inventurních soupisech (které jsou uvedenou novelou rovněž zpřesněny).
Každá účetní jednotka by měla vnitřním předpisem vymezit (v rámci daných možností) termíny fyzických a dokladových inventur a následně stanovit termíny dalších etap specifických činností souvisejících s koncem účetního období, tj. zejména výpočet splatné, případně odložené daně z příjmů, uzavření účetních knih, sestavení účetní závěrky, v případě auditu vyhotovení výroční zprávy, jejich zveřejnění a uložení.
Vymezením a respektováním termínů inventur a dalších činností souvisejících s účetní uzávěrkou a závěrkou je možné vytvořit v účetnictví klidný přelom let 2012/2013.