Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Silniční daň

20/10/12

Silniční daň

Silniční daň
23.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
U daně silniční je vždy nejdříve nutno zjistit, zda je příslušné vozidlo předmětem této daně a teprve potom, kdo je poplatníkem daně za toto vozidlo, kdy a v jaké výši má platit zálohu na daň.
Tato daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Motocykly (vč. čtyřkolek) jsou od daně osvobozeny, proto se neuvádí do daňového přiznání.
Předmětem daně silničníjsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání.
Není-li vozidlo používáno v České republice, není předmětem daně silniční. 
Vozidla registrovaná v zahraničí (s registrační značkou jiného státu) nejsou předmětem daně silniční v České republice. 
Při zjišťování, zda vozidlo je předmětem daně, není vůbec důležité, kdo je vlastník nebo provozovatel vozidla, zda je zahrnuto v obchodním majetku, zda s jeho existencí nebo používáním je účtováno o výdajích (nákladech), zda jsou výdaje z hlediska ZDP uplatněny jako daňový výdaj (náklad), ani to, zda je pro účely ZDP vedena evidence o jeho používání.
Vozidlo je v zásadě předmětem daně vždy, když je použito (kýmkoliv) k podnikání. 
Výjimkou z této zásady jsou vozidla určená výlučně k přepravě nákladů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která jsou předmětem daně vždy.
Použitím vozidla k podnikání se rozumí použití vozidla k činnosti podle § 2 ObchZ, k činnosti, která je předmětem daně z příjmů podle § 7, 7a a § 18 ZDP, k jiné samostatně výdělečné činnosti, v přímé souvislosti s podnikáním (např. zaměstnancem na pracovní cestě).
Daňová povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém bylo vozidlo se standardní SPZ, byť jednou, použito k podnikání a končí (zaniká) kalendářním měsícem, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém vozidlo nebylo ani jednou použito k podnikání. Je-li vozidlo dočasně vyřazeno z registru silničních vozidel, není předmětem daně a neuvádí se do daňového přiznání.
Je-li vozidlo předmětem daně silniční, je nutno zjistit, kdo je za toto vozidlo poplatníkem daně silniční.
Poplatníkem daně je provozovatel (držitel) zapsaný v technickém průkazu vozidla od měsíce, ve kterém byl zapsán do technického průkazu vozidla. Dále uživatel vozidla od měsíce, ve kterém se provozovatel zapsaný v technickém průkazu vozidla odhlásil z registru silničních vozidel, zanikl nebo zemřel.  Také zaměstnavatel za osobní automobil, který zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestu neposkytl a který zaměstnanec na pracovní cestě použil na žádost zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem.
Zálohy na daň silniční je povinen ve stanovených termínech platit poplatník daně, a to za vozidla, která byla v předchozích kalendářních měsících daného zdaňovacího období předmětem daně a nebyla od daně osvobozena.
Zálohy se platí do 15. 4., do 15. 7., do 15. 10. a do 15. 12. (za prosinec se záloha na daň neplatí), a to vždy 1/12 roční sazby, příp. snížené nebo zvýšené roční sazby daně za každý kalendářní měsíc předcházející termínu splatnosti zálohy, ve kterém bylo vozidlo předmětem daně a nebylo od daně osvobozeno. Pokud platí zaměstnavatel silniční daň za osobní automobil, příp. přípojné vozidlo použité zaměstnancem na pracovní cestě na žádost nebo se souhlasem zaměstnavatele, pak může zvolit 1/12 roční sazby, příp. snížené nebo zvýšené roční sazby daně za každý kalendářní měsíc předcházející termínu splatnosti zálohy, ve kterém bylo vozidlo použito anebo ve výši 25 Kč/den (denní sazba) za každý den, ve kterém bylo (v kalendářních měsících předcházejících termínu splatnosti zálohy) vozidlo použito, je-li to pro zaměstnavatele výhodnější.
U daného vozidla nelze u jednotlivých záloh měnit použití roční a denní sazby daně – zálohy se za vozidlo platí po celé zdaňovací období s použitím sazby, která byla použita při placení první zálohy na daň za dané vozidlo ve zdaňovacím období.
Při výpočtu výše daňové povinnosti za zdaňovací období lze použitou sazbu daně (roční, denní) změnit, v jednotlivých měsících však sazby nelze kombinovat.
Při použití vozidla v kombinované dopravě se daň snižuje o slevu na dani. Provozovatel za vozidlo s roční sazbou sníženou podle § 6 odst. 10 ZDSILodvede do 15. 12. 70 % roční daňové povinnosti za vozidlo.

Daň, záloha na daň a sleva na dani se zaokrouhluje za jednotlivá vozidla na celé koruny nahoru.

O zaplacené záloze na daň a dani je poplatník povinen vést evidenci podle jednotlivých vozidel.
Daňové přiznání podává poplatník daně za vozidla, která byla ve zdaňovacím období předmětem daně do 31. 1. za přecházející kalendářní rok. Splatnost daně je do stejného termínu.