Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Paušální výdaje

22/10/12

Paušální výdaje

Paušální výdaje
13.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzické osoby, poplatníci daně z příjmů, mají možnost v daném zdaňovacím období uplatit buď výdaje ve skutečné (prokázané) výši, nebo zvolit možnost paušálních výdajů.
V případě uplatnění paušálních výdajů poplatníci evidují pouze příjmy a vedou evidenci odpisovaného majetku a pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností. Výdaje potom evidovat nemusí, neboť je uplatní paušální částkou ve výši procentní části z dosažených zdanitelných příjmů.
Tyto fyzické osoby tedy nebudou snižovat zdanitelné příjmy o skutečně vynaložené prokázané výdaje, ale sníží tyto příjmy o hodnotu výdajů stanovených procentem z příjmů.
Paušální výdaje lze aplikovat:
  • u příjmů z podnikání, s výjimkou příjmů společníků veřejné obchodní společnosti nebo komplementářů komanditních společností z titulu podílu na zisku,
  • u příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti,
  • u příjmů ze zemědělské výroby v rámci tzv. ostatních příjmů,
  • u příjmů z pronájmu majetku.
Konkrétně lze uplatit:
  • 80 % z příjmů podle § 7 odst. 1 písm. a), tj. ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, a z příjmů podle písm. b) ze živností řemeslných,
  • 60 % z příjmů podle § 7 odst. 1 písm. b), s výjimkou příjmů ze živností řemeslných,
  • 40 % z příjmů podle § 7 odst. 1 písm. c) nebo z příjmů podle odst. 2 písm. a), s výjimkou příjmů podle odst. 6 (tj. s výjimkou autorských odměn zdaněných zvláštní sazbou daně), anebo z příjmů podle § 7 odst. 2 písm. b) až d),
  • 30 % u příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a dále u pronájmu podle § 9.
Z důvodu aplikace konkrétního procenta není možné kombinovat u různých činností v rámci § 7 ZDP použití skutečných výdajů a výdajů paušálem. Při souběhu činností je nutno příjmy z každé činnosti evidovat odděleně, pokud u nich není stanovené procento výdajů shodné.
Kombinace prokázaných a paušálních výdajů v rámci jednoho dílčího základu daně je možná pouze u příjmů podle § 10 ZDP. Paušální výdaj u ostatních příjmů lze však uplatnit pouze v případě zemědělské výroby.
Paušální výdaje jsou upraveny především zákonem o daních z příjmů, a to v § 7 odst. 7, § 9 odst. 4, § 10 odst. 4, § 23 odst. 8, a daňovým řádem (§ 97).
Jsou-li výdaje uplatňovány paušální částkou, jsou v paušální částce zahrnuty veškeré výdaje, a to včetně sociálního a zdravotního pojištění a odpisů.
Pozor je třeba dát především na přechod ze skutečných výdajů na uplatňování paušálu. Při této změně způsobu uplatňování výdajů je totiž zákonem předepsáno základ daně upravit za zdaňovací období (kalendářní rok) předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo. Změna způsobu uplatňování skutečně vynaložených výdajů na paušální (§ 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4) je upravena v § 23 odst. 8 ZDP.
Výhodou uplatnění paušálních výdajů je především jednoduchá evidence a dále možnost volby uplatňování výdajů (tj. skutečné výdaje nebo paušální výdaje), a to v závislosti na výši dosažených příjmů za dané zdaňovací období [při respektování úpravy základu daně podle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP].