Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Daňový doklad, náležitosti

21/10/12

Daňový doklad, náležitosti

Daňový doklad, náležitosti
15.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

 


<!–
jQuery(function(){
jQuery('#relatedArticles14520d5bdd7f86bc2d1b91235716fadcf').tabs({ cache: true, spinner : '‚ });
});
// –>
Povinné náležitosti jednotlivých druhů daňových dokladů jsou stanoveny v § 28 až 35 ZDPH.

Běžný daňový doklad za zdanitelné plnění obsahuje tyto náležitosti: 
název a adresu dodavatele i odběratele,
– jejich DIČ,
– evidenční číslo daňového dokladu,
– rozsah a předmět plnění,
– datum vystavení daňového dokladu,
– datum uskutečnění plnění,
– jednotkovou cenu,
– základ daně,
– sazbu daně,
– výši daně. 
Běžný daňový doklad za osvobozené plnění obsahuje tyto náležitosti: – název a adresu dodavatele i odběratele,
– jejich DIČ,
– evidenční číslo daňového dokladu,
– rozsah a předmět plnění,
– datum vystavení daňového dokladu,
– datum uskutečnění plnění,
– jednotkovou cenu,
– základ daně,
– sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a
– odkaz na ustanovení zákona, podle něhož je plnění osvobozeno. 
Daňový doklad za úplatu přijatou před uskutečněním plnění 
Na tomto dokladu se neuvádí rozsah plnění ani jednotková cena. 
Zjednodušený daňový doklad 
Tento doklad lze vystavit za zdanitelná plnění hrazená v hotovosti za celkovou částku nejvýše 10 000 Kč včetně daně. Neobsahuje údaje o odběrateli ani základ daně a výši daně, obsahuje celkovou částku za zdanitelné plnění a sazbu daně. Konkrétní výši daně a základu daně si pro účely odpočtu daně vypočítá odběratel sám a za tyto údaje také zodpovídá.
Doklad o zaplacení z hromadné přepravy osob 
Při hromadné přepravě osob je daňovým dokladem doklad o zaplacení. Musí povinně obsahovat pouze obchodní jméno nebo jméno a příjmení poskytovatele přepravní služby, datum vystavení dokladu, sazbu daně případně sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a celkovou částku za přepravní službu.
Splátkový kalendář Daňovým dokladem je i splátkový kalendář, který tvoří součást nájemní smlouvy nebo smlouvy o nájmu podniku nebo na který je v těchto smlouvách výslovně odkazováno, pokud obsahuje údaje jako běžný daňový doklad.
Platební kalendář 
Platební kalendář je daňovým dokladem, na němž je uveden rozpis plateb na předem stanovené období před uskutečněním zdanitelného plnění (např. rozpis záloh na odběr elektřiny nebo plynu). Obsahuje náležitosti běžného daňového dokladu kromě data uskutečnění zdanitelného plnění.
Doklad o použití 
Tento daňový doklad plátce vystavuje, např. když mu vznikne povinnost přiznat daň z použití obchodního majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností, z uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k užívání, z vložení majetkového vkladu apod. Doklad o použití neobsahuje údaje o odběrateli, ale uvádí se v něm účel použití.
Daňový doklad při dražbě zboží nebo nemovitosti na základě exekučního řízeníTento daňový doklad se rovněž nazývá doklad o zaplacení, obsahuje údaje jako běžný daňový doklad a sdělení, že se jedná o prodej v rámci exekučního řízení.