Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob

09/02/12

Rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob

Rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob
11.1.2012, Zdroj: ČSSZ
Nejzásadnější věcnou změnou, kterou přináší novela zákona o nemocenském pojištění, je rozšíření okruhu pojištěných osob.
Okruh nemocensky pojištěných osob se rozšiřuje o další výdělečně činné osoby, které dosud byly účastny pouze důchodového pojištění. Jde o společníky a jednatele společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a o členy družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu. Dále vznikne nově účast na nemocenském a důchodovém pojištění členům kolektivních orgánů právnických osob, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů (např. členové představenstva či dozorčí rady akciové společnosti, členové výboru společenství vlastníků jednotek). Rovněž jsou nově pojištěni likvidátoři a prokuristé, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, a vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku.
Podmínky účasti na nemocenském i důchodovém pojištění jsou pro výše uvedené osoby stejné jako pro ostatní zaměstnance, tj. nepřetržitá účast na pojištění trvá, je-li sjednán měsíční příjem aspoň 2 500 Kč. Pokud mají sjednán nižší příjem nebo nemají příjem sjednán vůbec, jde o tzv. zaměstnance malého rozsahu, kteří jsou pojištěni jen v těch měsících, ve kterých dosáhnou příjmu aspoň ve výši 2 500 Kč.
Tyto změny dále znamenají, že z příjmů výše uvedených pojištěných osob se bude odvádět pojistné na sociální zabezpečení (tj. pojistné na nemocenské i důchodové pojištění).
Jsou-li tyto osoby v uvedené funkci činné již v roce 2011 a v činnosti pokračují dále i v roce 2012, vzniká jim účast na pojištění při splnění stanovených podmínek od 1. 1. 2012. Zaměstnavatel je pak povinen podat oznámení o jejich nástupu do zaměstnání do 31. 1. 2012. Toto oznámení však zaměstnavatel nepodává, pokud jej již podal z důvodu účasti na důchodovém pojištění před 1. 1. 2012. Pokud jsou tyto osoby zaměstnanci malého rozsahu, zaměstnavatel podává oznámení o nástupu do zaměstnání až tehdy, jakmile poprvé vznikne účast na nemocenském pojištění (dosáhnou příjmu aspoň ve výši 2 500 Kč), a to do konce následujícího kalendářního měsíce.
Pro úplnost připomínáme, že od 1. 1. 2012 je při splnění stanovených podmínek pojištěnou činností i práce na základě dohody o provedení práce