Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrola marodů od 1. 1. 2012

07/02/12

Kontrola marodů od 1. 1. 2012

Kontrola marodů od 1. 1. 2012
13.1.2012
Od 1. 1. 2012 může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď podle § 52h) ZP, pokud zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušil režim dočasně práceneschopného.
Zaměstnavatel má oprávnění, aby v případě porušení povinností zaměstnancem, vyplývajících z dodržování  režimu dočasně práceneschopného pojištěnce   (viz § 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.)   a spočívajících v povinnosti zdržovat  se v období prvních 21 kalendářních dnů DPN v místě pobytu a dodržovat  dobu a rozsah povolených  vycházek, snížit nebo neposkytnout  náhradu při DPN, a to   se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností.
Zaměstnavatel může též požádat OSSZ o provedení kontroly  v době prvních 21 kalendářních dnů DPN, případně může dát podnět ke kontrole důvodnosti trvání  DPN zaměstnance.
V případě zjištění  porušení povinností zaměstnancem  musí zaměstnavatel vyhotovit o provedené kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení  režimu dočasně práce neschopného. Zápis se vyhotovuje ve trojím vyhotovení s určením:
–         zaměstnanec ( do vlastních rukou),
–         ošetřující lékař zaměstnance, který stanovil dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance,
–         příslušná OSSZ podle místa pobytu zaměstnance v době DPN.
Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil režim dočasně práce -neschopného  pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení  zjištěných případů porušení léčebného režimu zaměstnancem.
Od 1. 1. 2012 může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď podle § 52h) ZP, pokud zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušil režim dočasně práceneschopného.  Dá-li zaměstnavatel výpověď podle § 52h) ZP, nemůže již pro totéž porušení krátit nebo odejmout náhradu mzdy při  dočasné pracovní neschopnosti.