Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jak žádat o důchod v roce 2012

09/02/12

Jak žádat o důchod v roce 2012

Jak žádat o důchod v roce 2012
1.2.2012, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Občané, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 28 let, mohou podat žádost o starobní důchod.
Důchodového věku dosahují v roce 2012 někteří muži narození v letech 1949 – 1950. Rozhodnutí, zda odejít do starobního důchodu, záleží na samotném občanovi. Jedná se o jeho právo volby, a nikoliv povinnost. ČSSZ přináší formou otázek a odpovědí postup, jak žádat nejen o starobní důchod v roce 2012.
Kdy a kde?
Nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání starobního důchodu sepisuje osobně budoucí důchodce žádost o důchod, a to na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) příslušné podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince.
Jaké doklady vzít s sebou?
Při podávání žádosti o starobní (invalidní důchod) se předkládá zejména:
– občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
– doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
– muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
– doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí, popř. rozhodnutí o době a rozsahu péče),
– doklady prokazující péči o osobu závislou, dříve bezmocnou (rozhodnutí o době a rozsahu péče),
– potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
– potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
– doklady prokazující zaměstnání v cizině,
– chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.
Evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání předkládá zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.
Kde lze v předstihu zjistit evidovanou dobu pojištění a orientační výši důchodu?
Stačí požádat ČSSZ o zaslání Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Tento list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, popřípadě náhradních dob pojištění, a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. ČSSZ jej zasílá do 90 dnů od doručení žádosti. Ta musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno a příjmení (rodné příjmení) a adresu, na kterou bude IOLDP zaslán. Žádost se zasílá buď písemně na adresu ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo elektronicky prostřednictvím e-podatelny (podepsaná zaručeným elektronickým podpisem), nebo datové schránky.
Důchodová kalkulačka, kterou naleznete na webu MPSV – http://www.mpsv.cz/cs/2435, slouží k orientační představě o výši důchodu. V souvislosti se zvýšeným zájmem o téma důchodového systému ze strany občanů rozšířilo ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách možnost výpočtu orientační výše starobního důchodu přiznaného v letech 2013 až 2015 na upravené důchodové kalkulačce. Výsledkem výpočtu je orientační výše důchodu, kterou lze očekávat při odchodu do důchodu v následujících letech.
Jaká je délka vyřízení žádosti o důchod?
ČSSZ rozhoduje o přiznání důchodu ve lhůtě do 90 dnů od podání žádosti. Délka vyřízení však závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. V případě, kdy chybí doby pojištění, např. protože zaměstnavatelé dříve nesplnili svou zákonnou povinnost a nezaslali potřebné dokumenty ČSSZ, provádí se došetřování a o tuto dobu se prodlužuje lhůta pro vydání rozhodnutí. ČSSZ o důchodu rozhoduje teprve poté, co je evidence kompletní. V případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, avšak nárok na důchod je prokázán, poskytuje ČSSZ žadateli před vydáním rozhodnutím o důchodu zálohu.
Jak se důchod vyplácí?
Důchod se vyplácí v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo přechodného bydliště nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel. Pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet. ČSSZ zajišťuje také výplaty důchodů do ústavů sociální péče s celoročním pobytem.
Lze podat námitku?
Proti rozhodnutí ČSSZ ve všech věcech důchodového pojištění (např. klient nesouhlasí s výší důchodu nebo mu nebyla započítána určitá doba pojištění) lze podat písemnou námitku do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitku přijímá ČSSZ nebo kterákoliv OSSZ/MSSZ/PSSZ. Podání námitky je řádný opravný prostředek ve správním řízení. Absolvování námitkového řízení je nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud při uplatnění správní žaloby.
Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ může klient písemně požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty (takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu). V praxi se může jednat o situace, kdy žadatel o starobní důchod z obdrženého rozhodnutí zjistil, že mu do získání dalšího celého kalendářního roku pojištění chybí 10 dnů. V tomto případě má žadatel možnost v 30denní lhůtě požádat ČSSZ o posunutí data přiznání starobního důchodu tak, aby mu byl zhodnocen i další celý kalendářní rok pojištění.
Na základě plné moci může kromě oprávněného občana podat žádost o důchod i jeho zmocněnec. Z plné moci musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Zmocněnec totiž musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky), které nemusí detailně znát. Proto je vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výjimečně. Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. Ten plnou moc nepředkládá. Dokládá však souhlas budoucího důchodce (člena rodiny) s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.
Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá zejména:
– občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
– úmrtní list zesnulého,
– oddací list při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
– rodné listy dětí,
– potvrzení o studiu při žádosti o sirotčí důchod, jestliže dítě již dokončilo povinnou školní docházku.
Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.