Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace k režimu přenesení daňové povinnosti

06/02/12

Informace k režimu přenesení daňové povinnosti

Informace k režimu přenesení daňové povinnosti
25.1.2012, Zdroj: Ministerstvo financí
Účelem tohoto režimu je přenesení povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v zákonem stanovených případech na plátce, který toto zdanitelné plnění přijal (příjemce plnění).
Detailně daný režim upravuje § 92a – 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Tento režim se použije pouze tehdy, když je příjemce plnění plátce.
Při použití tohoto režimu poskytovatel plnění uskuteční plnění za úplatu bez daně a příjemce tohoto plnění je povinen přiznat a zaplatit daň na výstupu, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
V souladu s ustanovením § 72 a dalších zákona o DPH je příjemce plnění oprávněn k odpočtu daně na vstupu.
1. Režim přenesení daňové povinnosti použije plátce při uskutečnění zdanitelného
plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o:
– dodání zlata plátci (§ 92b),
– dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH plátci (§ 92c),
– převod povolenek na emise skleníkových plynů plátci (§ 92d),
poskytnutí stavebních prací plátci (§ 92e) – od 1.1.2012.
Plátce (poskytovatel plnění), který uskutečňuje zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové
povinnosti, uvede toto plnění na ř. 25 daňového přiznání.
2. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije:
– při poskytnutí plnění osobě, která není plátcem,
– při dodání zlata České národní bance.
3. Předmět plnění
– zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo odpadu (Nejedná se o taxativní výčet, ale o nejčastější podoby neopracovaného zlata.),
– investiční zlato, u kterého se plátce, který investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato rozhodl, že při jeho dodání uplatní daň,
– zboží uvedené v Příloze č. 5 k zákonu o DPH,
– převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona č. 695/2004 Sb., o
podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně
některých zákonů,
s účinností od 1.1.2012 poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008. Základ daně lze při poskytnutí stavebních a montážních prací stanovit podle § 36 odst. 3 písm. g) zákona o DPH.
4. Daňové doklady
Poskytovatel plnění je povinen vystavit nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad s náležitostmi běžného daňového dokladu. Tento doklad však oproti běžnému daňovému dokladu neobsahuje výši daně ale sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.
Příjemce plnění je povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů.
5. Povinnost přiznat a zaplatit daň
Příjemce plnění odpovídá za správnost vypočtené daně. Daň je správně vypočtená, pokud je správně stanovena sazba daně. Příjemce plnění je povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tímto dnem je podle ustanovení § 21 odst. 3 písm. a) b) zákona o DPH u dodání zboží při prodeji podle kupní smlouvy den dodání, v ostatních případech den převzetí.
Při poskytnutí převodu povolenek na emise skleníkových plynů je podle § 21 odst. 5 písm. b) zákona o DPH tímto dnem den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo poskytnutí práva k využití.
Při poskytnutí stavebních prací se jedná o službu, která je podle § 21 odst. 5 zákona o DPH uskutečněna dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve. Stavební práce jsou často poskytovány podle smlouvy o dílo, kdy se zdanitelné plnění podle § 21 odst. 6 písm. a) zákona o DPH považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části, nebo jsou stavební práce poskytovány jako dílčí plnění, které se podle § 21 odst. 9 zákona o DPH považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě.
Příjemce plnění uvede toto plnění na ř. 10 nebo 11 daňového přiznání.
6. Nárok na odpočet daně
Příjemce plnění je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění při splnění podmínek uvedených v § 72 a dalších zákona o DPH.
Podle § 72 odst. 3 zákona o DPH nárok na odpočet daně plátci vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat.
Příjemce plnění uvede nárok na odpočet daně na ř. 43 nebo 44 daňového přiznání.
Ilustrativní příklad k bodu 5 a 6
Plátce dodal ke zpracování jinému plátci na základě kupní smlouvy železný odpad zatříděný podle Číselného kódu harmonizovaného systému 7204. Podle kupní smlouvy je dnem dodání 10. duben 2011. Základ daně je ve výši 250 000 Kč (ř. 25 DAP). Plátce je povinen do 25. května 2011 vystavit daňový doklad se sdělením, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Příjemce plnění je povinen na daňový doklad doplnit daň ve výši 50 000 Kč a v daňovém přiznání za zdaňovací období duben 2011 je povinen tuto daň přiznat a zaplatit (ř. 10 DAP). Pokud tuto povinnost splní, má současně za měsíc duben 2011 nárok na odpočet daně z tohoto plnění ve výši 50 000 Kč (ř. 43 DAP).
7. Povinnost vedení evidence
Poskytovatel a příjemce plnění jsou povinni vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely podle § 92a. Poskytovatel plnění je v této evidenci povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
Příjemce plnění je povinen v této evidenci uvést daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění a obdobně jako poskytovatel plnění datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
8. Předložení výpisu z evidence pro daňové účely
Poskytovatel i příjemce plnění jsou povinni předložit správci daně současně s daňovým přiznáním výpis z evidence pro daňové účely, který obsahuje údaje, které jsou plátci povinni v evidenci pro daňové účely vést, a to ve formátu a struktuře, která bude zveřejněna správcem daně (§ 72 odst. 3 daňového řádu).
9. Porušení režimu přenesení daňové povinnosti
Pokud poskytovatel plnění nepostupuje podle daného režimu přenesení daňové povinnosti a při uskutečnění zdanitelného plnění uplatní daň na výstupu a výši daně uvede na daňovém dokladu, nemá příjemce plnění nárok na odpočet daně uvedené na daňovém dokladu, protože je podle § 72 zákona o DPH oprávněn k odpočtu daně, kterou se rozumí daň, která je stanovena podle zákona o DPH.
Příjemci plnění vzniká nárok na odpočet daně okamžikem, kdy mu nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat.
Poskytovatel plnění postupuje v takovém případě podle obecné zásady pro opravu výše daně podle § 43 zákona o DPH.