Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

50 let SZP – partnerství mezi Evropou a zemědělci

15/02/12
smf

Rok 2012 proběhne ve znamení padesátého výročí provádění společné zemědělské politiky EU (SZP), základního kamene evropské integrace, který již padesát let zajišťuje evropským občanům bezpečné potraviny a rozvoj venkova. Zdroj: EUROPA

MEMO/12/32
Brusel 23. ledna 2012
50 let SZP – partnerství mezi Evropou a zemědělci
Rok 2012 proběhne ve znamení padesátého výročí provádění společné zemědělské politiky EU (SZP), základního kamene evropské integrace, který již padesát let zajišťuje evropským občanům bezpečné potraviny a rozvoj venkova. SZP je jedinou politikou EU, pro kterou existuje společný rámec EU a většina veřejných výdajů ve všech členských státech pochází z rozpočtu EU, spíše než z národních nebo regionálních rozpočtů. Čísla ukazují, že SZP přispěla k neustálému zvyšování hospodářské hodnoty, produktivity a objemu obchodu a domácnostem umožnila snížit podíl výdajů na potraviny na polovinu.
SZP je politikou, která se vždy vyvíjela tak, aby dokázala řešit důležité úkoly. Například během reformního procesu od roku 1992 se SZP stále více orientovala na trh a opouštěla systém podpor, který narušuje obchod, a zároveň zohledňovala zájem spotřebitelů o takové otázky, jakými jsou dobré životní podmínky zvířat a zdvojnásobení počtu zemědělců v EU (po rozšíření z 15 na 27 členských států).
V říjnu roku 2011 předložila Komise své poslední návrhy na další reformy SZP, jejichž cílem je řešit výzvy současnosti a budoucnosti: zabezpečení potravin; změnu klimatu; udržitelné využívání přírodních zdrojů, vyvážený regionální rozvoj, pomoc zemědělskému odvětví, aby mohlo čelit následkům hospodářské krize a vyšší kolísavosti cen zemědělských produktů a podporu inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v souladu se strategií Evropa 2020.
Milníky historie SZP
V roce 1962 došlo k několika významným událostem, jež znamenaly zahájení SZP:
      Dne 14. ledna 1962 po 140 hodinách jednání (první evropský zemědělský maratón) přijala Rada ministrů šesti států rozhodnutí o zahájení druhé etapy přechodného období s cílem vytvořit společné organizace zemědělského trhu pro každý produkt, uplatňovat zvláštní pravidla hospodářské soutěže a vytvořit Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF).
       4. dubna 1962: po druhém zemědělském maratónu přijala Rada příslušné právní předpisy.
       20. dubna 1962: byly tyto předpisy zveřejněny. Datum jejich vstupu v platnost záviselo na počátku tržního období: například v případě společné organizace trhu v odvětví obilovin, vajec, drůbeže, masa a vepřového masa byl dnem, kdy vstoupily v platnost, 1. červenec 1962.


Dalšími klíčovými daty od té doby jsou:
      1962: zrodila se společná zemědělská politika (SZP)! Politika spočívá v zásobení občanů EU cenově dostupnými potravinami a v zajištění přiměřené životní úrovně zemědělců.
      1984: kvóty na mléko – zvláštní opatření mající za cíl přizpůsobení produkce mléka potřebám trhu.
      1992: „reforma Mac Sharry“ – SZP se přesouvá od podpory trhu k podpoře producentů. Podpora cen je nahrazena přímými platbami podpory. Je kladen větší důraz na kvalitu potravin, ochranu tradičních a regionálních potravin a péči o životní prostředí.
      2000: působnost SZP se rozšiřuje a je do ní zahrnut rozvoj venkova. SZP se zaměřuje na hospodářský, sociální a kulturní rozvoj Evropy s cílenými víceletými programy vypracovanými na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni. 
      2003: reforma „Fischler/průběžná revize“ – reforma SZP ruší spojitost mezi subvencemi a produkcí. Zemědělci jsou více tržně orientováni a s ohledem na zvláštní omezení, jimiž je spoutáno evropské zemědělství, získávají podporu příjmů. Musí dodržovat zvláštní normy v oblasti životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti potravin. 
      2004 a 2007: zemědělské obyvatelstvo v EU se po nedávném rozšíření Unie o 12 nových členských států zdvojnásobuje. Mění se také podoba evropského zemědělství a venkova.
      2012: nová jednání o reformě SZP, jejichž cílem je posílení ekonomické a ekologické konkurenceschopnosti zemědělského odvětví, podporu inovací, boj s klimatickými změnami a podporu zaměstnanost i růstu v zemědělských oblastech.
Statistiky vývoje základních zemědělských údajů
 
1962
1992
2002
2012
Počet členských států
6
12
15
27
Počet zemědělců (v milionech)
6,5
7,2
6,2
13,7
Zemědělská plocha (v mil. hektarů)
69
118
126
172
 
 
1962
2012
Hodnota zemědělské produkce (reálné ceny, miliardy EUR/ECU)
20
350
Průměrný výnos mléka (v kg na krávu a rok)
3 000
6 500
Průměrný výnos pšenice (v t/ha)
2
6
Hodnota vývozu zemědělských produktů (v reálných hodnotách, miliardy EUR/ECU)
3
90*
Hodnota dovozu zemědělských produktů v reálných hodnotách, miliardy EUR/ECU)
6
80*
Hodnota obchodu se zemědělskými produkty (v reálných hodnotách, miliardy EUR/ECU)
10
170*
% výdajů domácnosti za potraviny (průměr za celou EU)
30 %
16 %
Zdroj:GŘ AGRI;Poznámka:* prozatímní údaje za leden–listopad 2011;


Vedle akcí pořádaných různými institucemi v Bruselu dne 23. ledna bylo potvrzeno uspořádání oslav v šesti zakládajících zemích EU, a to:
      v Německu (v Berlíně, Gruene Woche) – 20. ledna 2012
      v Itálii (ve Veroně) – 2. února 2012
      ve Francii (v Paříži) – 27. února 2012
      v Beneluxu (bude potvrzeno) – 4. dubna 2012