Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přehled novinek v daních a účetnictví od 1. 1. 2012

11/01/12

Přehled novinek v daních a účetnictví od 1. 1. 2012

Přehled novinek v daních a účetnictví od 1. 1. 2012
3.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
  • Daně z příjmů
Na sklonku roku proběhlo několik dílčích novelizací zákona o daních z příjmů. Žádná z nich nepředstavuje komplexní změny, na které byly poplatníci zvyklý v letech předchozích.
Nejširšího spektra poplatníků se dotkne opětovná změna v daňovém odpisování pohledávek a daňové účinnosti odměn členů statutárních orgánů. Dochází ke zvýšení slev na dani pro poplatníka a na vyživované dítě.  Úroky připisované na účtech stavebního spoření nebudou daňově uznatelné.
  • DPH
Změnou týkající se největšího okruhu plátců je změna sazby daně z 10 % na 14 %.
Dále pak zavedení tuzemského přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce u stavebních prací, což se dotkne nejenom poskytovatelů, ale i příjemců těch služeb. Navíc jejich vymezení je širší než obvyklá představa stavebních prací.
Plátci mají možnost volby kurzu pro přepočet cizí měny na opravném daňovém dokladu, a to mezi kurzem původního plnění a kurzem platným pro první pracovní den kalendářního roku vzniku důvodu opravy.
Lhůta pro úpravu odpočtu pro technické zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor se prodloužila na 10 let.
Ručení za nezaplacenou daň se rozšířilo i na situaci, kdy je hrazena úplata na účet vedený mimo ČR.
Změna § 58 (osvobození zdravotních služeb a dodání zdravotního zboží) zákona o DPH zákonem č. 375/2011 Sb. má účinnost od 1. dubna 2012.
  • Daně z nemovitostí
Byla zavedena kategorie tzv. zpevněných ploch pozemku. Jde o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jejich povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Sazba daně činí zpravidla 5 Kč/m2, pouze u pozemků užívaných pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství je sazba pouze 1 Kč/m2.
Tato změna je důvodem pro podání dílčího přiznání k dani z nemovitostí do 31. ledna 2012.
Přehled koeficientů daně z nemovitostí platných k 1. 1. 2012 je k dispozici na stránkách České daňové správy.
  • Zákon o účetnictví
Novelu zákona o účetnictví lze najít pod číslem 355/2011 Sb. Většina změn souvisí s novelou zákona o přeměnách. Dále je možnost volby hospodářského roku jako účetního období ihned po vzniku účetní jednotky.
Obdobně novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele pod číslem 413/2011 Sb. a Český účetních standardů se dotýká převážně účetní úpravy přeměn. Novinkou ve vyhlášce je například vykazování rezervy na daň z příjmů ve výši snížené o zálohy.
Dále novela změnu způsobu účtování oprav v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Takovéto opravy mají být účtovány rozvahově. Účinnost změny je posunutá na rok 2013.
  • Ostatní
Od 1. 1. 2012 jsou nově nemocensky  a důchodově pojištěni členové kolektivních statutárních orgánů a další osoby.
Dohoda o provedení práce bez povinnosti hradit pojistné je v rozsahu do 300 hodin ročně a 10 000 Kč měsíčně.
Maximální vyměřovací základ pro rok 2012 pro sociální pojištění je 1 206 576 Kč.
Vyhláška č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
Vyhláška o základních sazbách zahraničního stravného pro rok 2012 má číslo 379/2011 Sb.
 
 
 
Novinky v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2012
30.12.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. S účinností od 1. 1. 2012  však  odměny z dohod o provedení práce nad 10 000 Kč zdravotnímu i sociálnímu pojištění podléhají.
2. Od roku 2012  se   rozšiřuje  okruh nemocensky pojištěných osob mimo jiné také o společníky  a jednatele společností s ručením omezeným, kteří z titulu výkonu funkce vykonávají pro společnost  práci, za kterou jsou odměňováni částkou, která dosahuje hranici tzv. rozhodného příjmu (v roce 2012 bude  tento příjem  činit 2 500 Kč). Tato skutečnost  se projeví zvýšením základu daně.
3. Od roku 2012 je zvýšeno daňové zvýhodnění  podle ust. § 35c ZDP o částku 150 Kč  měsíčně na každé vyživované dítě.
4. Mimo slevu  na poplatníka podle ust. § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP nedošlo  v roce 2012 ve srovnání s rokem 2011 k žádným změnám. Roční výše slevy na poplatníka se zvyšuje z částky 23 640 Kč na částku 24 840 Kč.