Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pomůcka pro vyplňování přiznání k DPFO za zdaňovací období 2011

19/01/12

Pomůcka pro vyplňování přiznání k DPFO za zdaňovací období 2011

Pomůcka pro vyplňování přiznání k DPFO za zdaňovací období 2011
6.1.2012, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011 byl vydán nový tiskopis. I když se jeho obsah výrazně neliší od toho loňského, jistě se bude hodit několik praktických rad pro letošní vyplnění formuláře.
Tato praktická pomůcka pro vyplňování daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 je členěna tak, jak je členěn tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 25 5405 MFin 5405 vzor č. 18, platný pro zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 (dále jen „DP“).
Kdo je povinen podat DP, je stanoveno v § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období rok 2011 (dále jen „ZDP“) a rozsah jeho daňové povinnosti je stanoven v § 2 ZDP [celosvětová daňová povinnost pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 2 ZDP (tzv. daňoví rezidenti) nebo daňová povinnost vztahující se jenom na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR (tzv. daňoví nerezidenti)]. Změna je od roku 2011 v tom, že odpočitatelné položky podle § 15 ZDP uplatní daňový nerezident (i pouze s příjmy podle § 6 ZDP) jen v daňovém přiznání. Je třeba ještě upozornit, že daňové přiznání v insolvenčním řízení má svá specifika a je upraveno v § 38gb ZDP a této problematice se v této pomůcce nevěnujeme.
DP slouží jako přiznání k dani z takových příjmů fyzických osob, které jsou předmětem daně, tj. příjmů uvedených v § 6 až 10 ZDP. V DP se ale přitom neuvádějí příjmy, které:
 
nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4 ZDP,
jsou osvobozeny od daně podle § 4 ZDP a § 10 ZDP. Je třeba připomenout, že od roku 2011 je mimo jiné zrušeno osvobození od daně z příjmů z provozu fotovoltaických elektráren, malých vodních elektráren do výkonu 1 MW a dalších ekologických zařízení, které bylo uvedeno v § 4 odst. 1 písm. e) ZDP ve znění do konce roku 2010 a že osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v § 4 odst. 1 písm. h) ZDP se podle § 4 odst. 3 ZDP nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 u poplatníka přesáhne v roce 2011 částku 840 000 Kč (do příjmů podle § 6 se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně),
jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP.
Redakčně zkráceno……..
 
1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
Postupovat podle pokynů k vyplnění DP č. 25 5405/1 MFin 5405/1– vzor č. 19 (dále jen „pokyny“).
2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 zákona)
Co se rozumí příjmy ze závislé činnosti a funkčními požitky je uvedeno v § 6 ZDP. Do příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků se zahrnují příjmy ze zdrojů na území ČR i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč podle § 38 ZDP.
Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u daňového rezidenta základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o povinné pojistné podle § 6 odst. 13 ZDP a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí.
Je-li závislá činnost nebo funkce vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je u daňového rezidenta základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané v tomto státě, zvýšený o povinné pojistné podle § 6 odst. 13 ZDP; tento příjem lze podle § 6 odst. 14 ZDP snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do základu daně. Při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze závislé činnosti z těchto států se postupuje podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění (seznam těchto smluv a jejich jednotlivý obsah je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí – viz webová adresa u Přílohy č. 3) nebo podle § 38f odst. 4 ZDP, který za zde stanovených podmínek umožňuje vyjmout ze zdanění v ČR příjmy ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí i v případě, kdy smlouva o zamezení dvojího zdanění pro vyloučení dvojího zdanění neobsahuje metodu vynětí příjmů ze zdanění nýbrž metodu zápočtu daně zaplacené z těchto příjmů.
Pozor na to, že položky snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů nelze při stanovení základu daně u příjmů plynoucích ze zdrojů v zahraničí použít.
Řádek 31 – Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů
Poplatník zde uvede údaje o výši příjmů, které zjistí např. z dokladu „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2011“ (dále jen „Potvrzení“) vystaveného jednotlivými zaměstnavateli na základě žádosti poplatníka podle § 38j odst. 3 ZDP (toto Potvrzení je přílohou DP). Příjmy se zde uvedou v souladu s § 5 odst. 4 ZDP (ve vzoru Potvrzení se jedná o součet řádků 2, 4, a 5).
Řádek 32 – Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 13 zákona
 
Na tomto řádku se uvádí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které je z příjmů uvedených na řádku 31 povinen platit podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zaměstnavatel (ve vzoru Potvrzení se jedná o řádek 6. a 7.). Pozor – částka odpovídající povinnému pojistnému se uvádí i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné (tuzemské) pojistné zaměstnavatel nemá (např. u daňového rezidenta, jde-li o příjmy ze zdrojů v zahraničí, nebo u daňového nerezidenta zaměstnaného v ČR, na kterého se nevztahuje povinné tuzemské sociální a zdravotní pojištění, resp. na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu jako v ČR). Zaměstnancem, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se podle § 6 odst. 13 ZDP rozumí zaměstnanec, u něhož se odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo zaměstnanec, na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu.
Řádek 33 – Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 14 zákona
Je-li poplatník daňovým rezidentem a má příjmy ze zdrojů v zahraničí, uvede na tento řádek daň zaplacenou z těchto příjmů, jak je uvedeno v § 6 odst. 14 ZDP (viz text výše).
Řádek 34 – Dílčí základ daně podle § 6 zákona (ř. 31 + ř. 32 – ř. 33)
Částka vypočtená výše uvedeným způsobem, kterou poplatník na tento řádek uvede, tvoří dílčí základ daně připadající na příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků.
Řádek 35 – Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné pojistné podle § 6 odst. 13 zákona
Na tento řádek uvede poplatník část příjmů z řádku 31, u kterých neměl plátce daně povinnost srazit zálohy na daň podle § 38h ZDP zvýšený o povinné pojistné podle § 6 odst. 13 ZDP (např. příjmy ze zdrojů v zahraničí, příjmy zaměstnanců zahraničních zastupitelských úřadů v tuzemsku podle § 38c ZDP). Úhrn příjmů je uváděn pro stanovení záloh na daň z příjmů podle § 38a ZDP. Je-li poplatník daňovým rezidentem a má příjmy ze zdrojů v zahraničí ze státu, s nímž ČR neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, uvede na tento řádek úhrn příjmů zvýšený o povinné pojistné a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí uvedenou na řádku 33.
2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta
Řádek 36 – Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona (ř. 34)
Poplatník na tento řádek přenese údaj z řádku 34.
Řádek 36a – Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí (ř. 36 – úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 zákona nebo ř. 36)
Na tento řádek se uvede rozdíl dílčího základu daně podle § 6 ZDP (řádek 36) a úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí (vyjímané příjmy se uvedenou v souladu s § 6 odst. 14 ZDP). V případě, že poplatník nemá příjmy ze zdrojů v zahraničí, které se vyjímají ze zdanění, přenese na tento řádek údaj z řádku 36.
Redakčně zkráceno ……..
 
Příklad:
Jako daňový výdaj se uzná i tvorba rezervy na opravy hmotného majetku tvořená podle § 7 zákona o rezervách. Přitom zde pozor na výrazné zpřísnění podmínek pro tvorbu rezervy započatou od roku 2009, protože peněžní prostředky ve výši rezervy připadající na zdaňovací období 2011 musí být nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání za rok 2011 převedeny na samostatný účet v bance!
 
Příklad:
Za daňový výdaj se považují také odpisy hmotného majetku (podmínka nejdřív zaplatit zde není) používaného pro podnikání podle pravidel v § 26 a násl. ZDP. Poplatník zde může postupovat standardním způsobem jako dosud, anebo postupem, kdy uplatňuje mimořádné odpisy podle § 30a ZDP. Upozorňujeme v této souvislosti na celou řadu závěrů Koordinačního výboru KDP ČR a Ministerstva financí ČR k problematice odpisování podle § 30a ZDP, které byly publikovány v „Účetní závěrce“ v roce 2010.
Nezapomenout na od roku 2011 nový § 30b, který stanoví povinnost uplatňovat daňové odpisy zde vymezeného hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření a stanoví i podstatné prodloužení doby jeho odpisování oproti dosavadnímu stavu.
Redakčně zkráceno…..