Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podpora chovatelů masného skotu z čl. 68

11/01/12
smf

Podpora chovatelů masného skotu z čl. 68. Zdroj: ČSCHMS, autor K. Malát

Podpora chovatelů masného skotu z čl. 68

    V rámci meziresortního připomínkového řízení proběhlo 5.1.2012 na Ministerstvu zemědělství vypořádání připomínek k návrhu nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům – lidově řečeno dotací z tzv. článku 68. Poté, co projde tento návrh standardním legislativním procesem, budou moci i chovatelé masného skotu v rámci něj žádat o finanční podporu.

Náš svaz se na přípravě tohoto opatření aktivně podílel, a proto můžeme konstatovat, že s navrhovanou legislativní úpravou, pokud jde o technické podmínky, jsme spokojeni. Paragraf 5 návrhu počítá s podporou telete masného typu, které se narodilo v období od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti do 31. března příslušného kalendářního roku, které pochází od matky, jež je chována v systému bez tržní produkce mléka a jehož otec je býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků. Přepočítací koeficient je pro tele nastaven na 0,2 VDJ. Termín pro podání žádosti o dotaci je stanoven stejně jako u jiných dotací do 15. května roku, na který je platba požadována.

Pokud jde o finanční rámec celého opatření, tak zde již jsou bouřlivé diskuze uzavřeny, a tak finanční alokace mezi jednotlivé sektory bude vyplácena ve smyslu návrhu "kráva jako kráva". V praxi to znamená, že na podporu masného skotu bude z celkové obálky vyčleněno 27,83 %. Rozpočtový strop na zvláštní podporu je stanoven ve výši 909 313 000 x 3,5% = 31 825 955 EUR/rok pro období od roku 2012. Pro sektor krav bez tržní produkce mléka je rozpočtový strop stanoven ve výši 31 825 955 x 27,83% = 8 857 163,8 EUR. Předpokládá se, že uvedené podmínky pro podporu v rámci tohoto opatření bude dle statistických údajů schopno splnit cca 116.000 narozených telat (23 200 VDJ). Při tomto propočtu lze očekávat výši podpory na jedno narozené tele zhruba na úrovni 76,36 EUR.

Pro upřesnění předkládáme celé znění návrhu § 5, který se týká masných telat včetně přílohy č. 4, která stanoví jakých masných plemen se podpora bude týkat. Důrazně však upozorňuji, že se stále jedná o návrh, který v průběhu legislativního schvalování může ještě doznat dílčích změn!

Jakmile vstoupí nařízení vlády v platnost, budeme vás samozřejmě včas informovat.

*******************************************************************************

Návrh § 5 – zvláštní podpora na tele masného typu

(1) Žadatelem o platbu zvláštní podpory na tele masného typu může být fyzická nebo právnická osoba, která na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona (dále jen "ústřední evidence") vykázala narození telete masného typu v období od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2) Matkou telete, na které je podávána žádost o platbu zvláštní podpory na tele masného typu, musí být kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka a zároveň otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků; seznam masných plemen skotu je stanoven v příloze č. 4 tohoto nařízení.

(3) Součástí žádosti o platbu zvláštní podpory na tele masného typu je seznam telat podle odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození, identifikačních čísel matek s označením jejich systému chovu z hlediska tržní produkce mléka, označení otce podle ústředního registru plemeníků a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na tele masného typu je stanoven v příloze č. 5 tohoto nařízení.

(4) Fond poskytne žadateli platbu zvláštní podpory na tele masného typu na celkový počet velkých dobytčích jednotek, stanovených podle počtu telat narozených v období stanoveném v odstavci 1, na základě údajů podle odstavce 3, jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z plateb v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR.

(5) Fond poskytne platbu zvláštní podpory na tele masného typu v plné výši, pokud žadatel o platbu zvláštní podpory na tele masného typu splňuje podmínky stanovené tímto nařízením a po celý kalendářní rok dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízen a nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby zvláštní podpory na tele masného typu podle předpisů Evropské unie, nebo podle § 8.

(6) Fond platbu zvláštní podpory na tele masného typu neposkytne na tele masného typu, jehož matkou je kráva, na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba zvláštní podpory na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle § 7.

Příloha č. 4 – seznam masných plemen skotu

1. Aberdeen angus (G)
2. Andorský hnědý skot (DD)
3. Aubrac (UU)
4. Bazadais (BB)
5. Belgické modré (B)
6. Blonde d’aquitaine (Q)
7. Brahman (F)
8. Český strakatý skot (C) – býk plemene českého strakatého skotu masného typu nebo fylogeneticky příbuzných plemen zapsaný do plemenné knihy oddílu A, oddělení M.
9. Galloway (W)
10. Gassconne (S)
11. Hereford (U)
12. Highland (E)
13. Charolais (T)
14. Limousin (Y)
15. Masný simentál (SM)
16. Parthenais (PP)
17. Piemontaise (P)
18. Rouge de Pres (MM)
19. Salers (D)
20. Shorthorn (SS)
21. Texas Longhorn (TT)
22. Vosgienne (VV)
23. Ostatní masná plemena (Z)

Poznámka: V závorkách je uvedeno označení plemenné příslušnosti podle ústřední evidence.

Autor: 06.01.2012,  Kamil Malát , zdroj: www.cschms.cz