Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Krátkodobá zaměstnání u nemocensky pojištěných osob od 1. 1. 2012

24/01/12

Krátkodobá zaměstnání u nemocensky pojištěných osob od 1. 1. 2012

Krátkodobá zaměstnání u nemocensky pojištěných osob od 1. 1. 2012
10.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
 
Pro účast osob činných na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění platí specifická pravidla.
 
Dotaz:
Novela zákona o nemocenském pojištění rozšiřuje okruh nemocensky pojištěných osob o další výdělečně činné osoby:
a. společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,
b. členy družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo,
c. členy kolektivních orgánů právnických osob (např. členové představenstev a dozorčích rad a. s.), kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
d. likvidátory a prokuristy, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
e. vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku,
f. dohody o provedení práce a byl jim zúčtován příjem v částce vyšší než 10 000,-.

Jsou tyto osoby kromě testování na výši rozhodného příjmu testováni i na krátkodobé zaměstnání? Nikde jsem nenašla, že by je to z testování na krátkodobé zaměstnání vylučovalo. Protože pro účely tohoto zákona se považují uvedené osoby za zaměstnance a zaměstnanci jsou účastni pojištění za podmínek stanovených dle § 6 a dohody o provedení práce navíc ještě dle § 7a zákona o nemocenském pojištění.

Odpověď:

Osoby uvedené v dotazu pod písmeny a) až e) byly do okruhu pojištěných osob, tj. do § 5 zákona č. 187/2011 Sb., o nemocenském pojištění, doplněny zákonem ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Na tyto osoby plně dopadá ustanovení § 6 zákona o nemocenském pojištění o podmínkách účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění, tj. včetně účasti na nemocenském pojištění v případě tzv. krátkodobého zaměstnání podle § 6 odst. 2 a 3 zákona o nemocenském pojištění (tato ustanovení nejsou ve vztahu k těmto osobám nijak vyloučena).
Osoby uvedené v dotazu pod písmenem e), tj. osoby činné na základě dohody o provedení práce, byly do zákona o nemocenském pojištění doplněny zákonem č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Pro účast těchto osob na nemocenském pojištění platí specifická pravidla uvedená v § 7a zákona o nemocenském pojištění, kdy podmínkou pro účast těchto osob na nemocenském pojištění je zúčtování příjmu v částce vyšší než 10 000 Kč do kalendářního měsíce (v případě výkonu více dohod o provedení práce u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci se příjmy z dohod o provedení práce sčítají).
Na tyto zaměstnance se nevztahují pravidla účasti na nemocenském pojištění uvedená v § 6 zákona o nemocenském pojištění, včetně pravidel účasti v případě výkonu krátkodobého zaměstnání, neboť zákonem č. 365/2011 Sb. bylo ustanovení § 6 zákona o nemocenském pojištění doplněno o nový odstavec 7, v němž je uvedeno, že ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce. Účast zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se tedy posuzuje jen podle § 7a zákona o nemocenském pojištění.