Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Dašicích

28/11/11
smf

Pozvánka ZS Pardubice na seminář  13.12.2011 do Dašic.

Z E M Ě D Ě L S K Ý S V A Z
Č E S K É R E P U B L I K Y
Vás zve na seminář
Eroze půdy a protierozní ochrana půdy

zaměřený na vazbu protierozní ochrany na požadavky podmíněnosti a udržitelného hospodaření na zemědělské půdě podporovaného v ose II Programu rozvoje venkova, ale rovněž na nutnost přípravy zemědělských podniků na připravovanou
evropskou rámcovou směrnici o ochraně půdy a rostoucí požadavky na zvýšení protierozní ochrany zemědělské půdy před vodní erozí.

Účastníci získají potřebné informace o pojmu eroze půdy, o erozi jako jednom z nejdůležitějších degradačních procesů týkajících se zemědělské půdy, o dopadech erozní činnosti vody a větru v podniku a o protierozních způsobech ochrany půdy v zemědělském podniku zejména ve vazbě na požadavky dobrého zemědělského a environmentálního stavu.

Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

Termín a místo konání:
13.12.2011 Pivovar Dašice a.s., Komenského 27, 533 03 Dašice
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ
EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ
VENKOVA: EVROPA INVESTUJE
DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ
P R O G R A M      S E M I N Á Ř E
Eroze půdy a protierozní ochrana půdy

13.12.2011 Pivovar Dašice a.s., Komenského 27, 533 03 Dašice
8.30 – 9.00 9.00 – 15.00
1. Pojem eroze půdy – definice pojmu, příčiny eroze, erodované materiály a
erodující síly, eroze a vlastnosti půdy, rozsah eroze půdy, škody způsobené
erozí
2. Legislativa a eroze půdy (národní a evropské předpisy) – požadavky a sankce
3. Informační zdroje týkající se eroze půdy a protierozní ochrany půdy – webové
portály, mapové podklady, databáze, publikace
4. Eroze půdy a GAEC, vazba protierozní ochrany půdy a společné zemědělské
politiky včetně návaznosti na Program rozvoje venkova
5. Protierozní ochrana půdy – organizační, agrotechnická a biotechnická protierozní
opatření, protierozní zpracování půdy a agrotechnika plodin
6. Závěr – shrnutí obsahu vzdělávací akce, prostor pro dotazy, připomínky, zkušenosti
a návrhy týkající se uvedené problematiky, předání osvědčení o absolvování
semináře

Lektor:

Ing. Lubomír Smrček

Organizační pokyny a přihláška
Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.
Přihlášky z asílejte nejpozději do 11.12.2011 na adresu:
Jitka Janečková
ZS Pardubice
B. Němcové 231
530 02 Pardubice
Tel.: 466 736 125,  607 513 049
Mail: zemsvaz.pce@volny.cz
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz

_____________________________zde oddělte____________________________
PŘIHLÁŠKA
na seminář „Eroze půdy a protierozní ochrana půdy“, 13.12.2011 Pivovar Dašice s.r.o.,
Komenského 27, 533 03 DašiceJméno účastníka:…………………………………………………………………………………
Organizace, farma…..……………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………..
IČO:……………………………………………………………………………………………
E-mail a tel:………………………………………………………………………………………
Podpis účastníka:

Prezence účastníků

Zařazeno v Aktuality, Semináře, ZS ČR