Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Černé za Bory

10/11/11
smf

Pozvánka na seminář v Černé za Bory 15.11.2011. Zdroj: SZ ČR

Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z 
Č E S K É   R E P U B L I K Y
 
Vás zve na seminář
 
 
Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví
při práci v zemědělství
 
zaměřený na dosažení odpovídající úrovně BOZP na pracovišti zemědělského podniku a nalezení cesty k odstranění ohrožení a minimalizaci rizik, při současném dodržení zákonných požadavků na hospodaření vztahující se k nárokům na přímé platby.
 
 
Účastníci získají potřebné informace nejen o obecném shrnutí právních předpisů, které platí v daném období a pro danou specifickou oblast, ale zejména budou preferovány právní předpisy pro praxi či kontrolní činnost.
 
Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
 
Termín a místo konání:
15.11.2011 Kostelecký a spol. v.o.s., Hostovická 2, 533 01 Pardubice-Černá za Bory


 

P R O G R A M   S E M I N Á ř E

 
              Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství
 
 
15.11.2011 Kostelecký a spol. v.o.s., Hostovická 2, 533 01 Pardubice-Černá za Bory
 
8.30 – 9.00           Prezence účastníků
9.00 – 15.00
1.    Získání přehledu o oblasti BOZP (PÚ, postavení a úloha OIP, vazby na certifikační systémy).
2.    O právních předpisech v oblasti BOZP (Z + NV), oblast VTZ, o požadavcích na pracoviště, technická zařízení, zajištění bezpečné práce – orientace v checklistech.
3.    Získání vědomostí o základních problémech BOZP v zemědělství (výsledky OIP v kontrolní činnosti).
4.    Hlavní rizika v zemědělství (RV a ŽV), – předávání zkušenosti z kontrolní činnosti pro praktické využití účastníků.
• Stanovení pravidel komunikace, dotazy hlavně po ukončení tématu
• Ukázka práce s checklisty
• Zdůraznit hlavní cíl činnosti v oblasti BOZP – zabránění ztrátám na lidských životech, poškození zdraví a dalším ztrátám na majetku a zařízení.
• Zopakování důležitých informací pro praxi 
• Panelová diskuze případné převzetí dotazů, které nebyly ihned zodpovězeny 
 
Lektoři: Ing. Vladislav Gasnárek
 
 
Organizační pokyny a přihláška
 
Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.   
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 11.11.2011na adresu:
Jitka Janečková
ZS Pardubice
B. Němcové 231
530 02 Pardubice
Tel.: 466 736 125, 607 513 049
Mail: zemsvaz.pce@volny.cz
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz
 
 
 
 
 
_________________________________zde oddělte___________________________
                                                                Přihláška
na seminář „Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství“,
15.11.2011 Kostelecký a spol. v.o.s., Hostovická 2, 533 01 Pardubice-Černá za Bory
 
 
Jméno účastníka:……………………………………………………………………
Organizace, farma…..………………………………………………………………
Adresa:……………………………………………………………………………
IČO:………………………………………………………………………………
E-mail a tel:………………………………………………………………………
 
 
Podpis účastníka:
 

Zařazeno v Semináře, ZS ČR