Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny v agroenvironmentálních opatřeních

12/10/11
smf

Informace pro žadatele o novelách nařízení vlád č. 75/2007 Sb., a 79/2007 Sb. Zdroj: MZe

Změny v agroenvironmentálních opatřeních

 
Informace pro žadatele o novelách nařízení vlád č. 75/2007 Sb., a 79/2007 Sb.
 
Od 1. 10 2011 vstupuje v platnost nařízení vlády č. 282/2011 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření a nařízení vlády č. 283/2011 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.
 
Těmito novelami se zásadně mění některé z podmínek pro provádění a agroenvironmentálních opatření (AEO) a opatření méně příznivé oblasti (LFA).
 
Změny v zařazení do agroenvironmentálních opatření

Jednou z nejdůležitějších změn pro žadatele je uzavření příjmu nových žádostí o zařazení do AEO od 1. ledna 2012. Od roku 2012 tedy nebude možno do AEO vstoupit, s výjimkou titulu zatravňování orné půdy, do kterého se mohou žadatelé zařadit ještě v roce 2012 a 2013. Již zařazených žadatelů se tato změna netýká a jejich závazky v AEO nebudou nikterak omezovány.
 
V návaznosti na uzavření příjmu nových žádostí o zařazení je pro žadatele, kterým závazek končí v roce 2011 a 2012, připravena možnost stávající závazky prodloužit do konce roku 2013 a plynule tak navázat na další programové období.
 
Žádost o prodloužení je možné podat od 1 října do 30. listopadu kalendářního roku na Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) prostřednictvím Agentury pro zemědělství a venkov na speciálním formuláři vydaném SZIF. Dotčení žadatelé budou o možnosti prodloužení adresně informováni.
 
Změny v dotačním titulu Ekologické zemědělství

Další významná změna nastala v dotačním titulu Ekologické zemědělství (EZ) – sady. První změna se týká nově zakládaných sadů. Sady založené po 1. říjnu 2011, na které žadatel podává žádost o dotaci v EZ, musí být založeny pouze rozmnožovacím materiálem dle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, v platném znění. Porušení této podmínky bude sankcionováno 50 % snížením dotace na všechny sady žadatele zařazené v titulu EZ. Žadatel v těchto sadech také musí zajistit účinnou oporu a ochranu proti okusu ovocných stromů. Od roku 2012 pak budou žadatelé povinni ve všech EZ sadech provádět do 15. srpna pravidelný řez k prosvětlení korun ovocných stromů a keřů. Dále se zavádí povinnost do 15 srpna posekat, nebo zmulčovat bylinný pokryv v meziřadí a příkmenném pásu, v případě pastvy hospodářských zvířat pak k tomuto datu posekat nedopasky.
 
Změny v kontrolním období pro zjišťování intenzity chovu hospodářských zvířat

Poslední změnou, která se týká jak žadatelů v AEO, tak i žadatelů v LFA, je prodloužení kontrolního období pro zjišťování intenzity chovu hospodářských zvířat (VDJ) od roku 2012. Nově již nebude intenzita kontrolována k jednomu dni (31. červenci), nýbrž v období od 1. června do 31. srpna kalendářního roku. Žadatelé budou muset po celou dobu kontrolního období splňovat intenzitu VDJ v rozmezí 0,2 – 1,5 VDJ/ha. Nedodržení požadované intenzity v kterýkoli den kontrolního období bude považováno za porušení podmínek poskytnutí dotace a sankcionováno dle platných předpisů
 
Podrobnější informace o změnách v AEO a LFA naleznete na webu Ministerstva zemědělství, kde je ke stažení umístěna prezentace popisující veškeré změny a opravné listy do metodiky k provádění AEO s přesným popisem nastalých změn. Dále je možné se obrátit na gestory jednotlivých opatření, Ing. Petru Dvořákovou a Ing. Josefa Makovského.

 

Novelizovanou  Metodiku k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,  o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření najdete  Z D E 

Zdroj: MZe, www.eagri.cz