Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Počet zemědělských farem v EU stale klesá

18/10/11
smf

V EU-27 bylo v roce 2010 v provozu 12 milionů farem. Zdroj: Agronavigator

Počet zemědělských farem v EU stale klesá
V EU-27 bylo v roce 2010 v provozu 12 milionů farem.
© Europa.euBrusel – Podle prvních výsledků sčítání v odvětví zemědělství v EU poklesl mezi roky 2003 a 2010 počet farem o 20 %, zatímco celková plocha zemědělsky využívané půdy poklesla pouze o 2 %. Průměrná velikost farmy v EU se zvětšila z 12 (2003) na 14 hektarů (2010). Celkem v roce 2010 v zemích EU-27 hospodařilo 12 mil. farem na 170 mil. hektarech půdy.
 
Výrazný pokles počtu farem v Rumunsku
V sedmi členských státech EU bylo v roce 2010 více než 80 % všech zemědělských podniků hospodařících v EU-27. Největší podíl farem byl v Rumunsku (3,9 mil., tj. 32 % z EU-27), v Itálii (1,6 mil – 13,5 %), Polsku (1,5 mil. – 12,5 %), Španělsku (1 mil v roce 2009 – 8,2 %), Řecku (0,7 mil. – 5,9 %), Maďarsku (0,6 mil. – 4,8 %) a Francii (0,5 mil. – 4,3 %). Kromě Malty a Švédska poklesl ve sledovaném období 2003-2010 celkový počet farem ve všech členských státech EU. Největší propad počtu farem byl zaznamenán v Estonsku (-46,6 %), Bulharsku (-44,2 %), Lotyšsku (-34,4 %) a Polsku (-30,7 %).
 
Francie využívá největší podíl ploch
Sedm členských států v roce 2010 obhospodařovalo téměř tři čtvrtiny zemědělsky využívaných ploch (orná půda, domácí a užitkové zahrady, trvalé kultury, trvalé travní porosty a pastviny) v EU-27. Největší podíl zemědělsky využívaných ploch s 27,1 mil. ha tj. 15,9 % v unijním srovnání byl v loňském roce ve Francii. Následovalo Španělsko (23,8 mil. ha – 14 %), Německo (16,7 mil ha – 9,8 %), Velká Británie (15,9 mil. ha – 9,4 %), Polsko (14,4 mil. ha – 8,5 %), Rumunsko (13,3 mil. ha – 7,8 %) a Itálie (12,9 mil. ha – 7,6 %). Zemědělsky využívané plochy se v období od roku 2003 do roku 2010 zredukovaly v 19 členských státech EU a zvýšily v osmi státech. Vedle Kypru (mínus 24,3 %) a Slovenska (mínus 9,4 % v období 2003 – 2007) postihlo velké snížení i Rakousko (mínus 8 %). V Bulharsku (+24,7 %), Lotyšsku (+19,9 %) a Estonsku (+18 %) byl naproti tomu zaznamenán největší nárůst.
 
Velké zemědělské podniky v České republice
V roce 2010 byla největší průměrná rozloha zemědělské půdy připadající na jeden zemědělský podnik v České republice (152 ha), ve Velké Británii (79 ha), Dánsku (65 ha), Lucembursku (59 ha), Německu (56 ha) a Francii (53 ha) a naopak nejmenší na Maltě (1 ha), na Kypru a v Rumunsku (3 ha), Řecku a Slovensku (6 ha). Zemědělské sčítání provádí každých deset let v členských zemích EU a EFTA (European Free Trade Association – Evropské sdružení volného obchodu) Eurostat, statistický úřad Evropské unie. Mezi roky 2000 až 2010 byla realizována každé dva až tři roky mezišetření.
 
EU: Deutlich weniger landwirtschaftliche Betriebe
[2011-10-17], www.topagrar.com
Převzato z  www.agronavigator.cz