Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Českých Heřmanicích

31/07/11
smf

Pozvánka na seminář Problematika uznávání honiteb a smluv o jejich nájmu 4.10. 2011 od 9.30 hodin, předpokládané ukončení cca 13.30 hodin, místo České Heřmanice . Zdroj: AK Ústí nad Orlicí 

        
      Agrární komora okresu Ústí nad Orlicí,
        Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
             IČO : 60112409, tel.: 465 553 267, tel. fax: 465 524 214
             e-mail: agr.kom@seznam.cz
 
 
Vás spolu s Ministerstvem zemědělství ČR a Mysliveckou komisí AK ČR a AK ČR
 
zvou na seminář
Problematika uznávání honiteb a smluv o jejich nájmu
4.10. 2011 od 9.30 hodin, předpokládané ukončení cca 13.30 hodin
obědem
           
Místo konání: České Heřmanice, sál kulturního domu
Program:
 
Prezence od 8.30 – 9.30 hodin
1.     Zahájení (zástupce AK ČR a MZe ČR)
2.     Legislativa
2.1.               Právní úprava uznávání honiteb.
2.2.               Honební společenstva.
2.3.           Smlouva o nájmu honitby.
2.4.           Zánik honitby, honebního společenstva, smlouvy o nájmu honitby.
2.5.           Změny uznaných honiteb.
2.6.           Očekávané změny honiteb v roce 2013.
3.     Informace o přístupu ke změnám honiteb. LČR, Pozemkový fond,                                                                                                                                                                                     případně VLS ČR a Rybářské sdružení.
4.     Prezentace VÚLHM Zbraslav.
5.     Dotazy a diskuse.
6.     Oběd (pouze pro přihlášené ve stanoveném termínu)
 
 
Lektoři:
Ing. Martin Žižka, Ph.D. – vrchní ředitel sekce lesního hospodářství MZe ČR; Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. – ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe ČR, Ing. Jaroslav Růžička – vedoucí oddělení rybářství, myslivosti a včelařství MZe ČR; zástupci PF ČR; Ing. František Havránek, CSc. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.
 
Seminář je určen pro vlastníky a nájemce pozemků, zástupce Okresních mysliveckých spolků, starosty obcí, pracovníky obecních úřadů s rozšířenou působností, krajského úřadu, zástupce honebních společenstev a mysliveckých sdružení, Lesů ČR, Pozemkového fondu, Vojenských lesů a statků a rybářských subjektů.
          
 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
 
 
Prezence od 8.30 – 9.30 hodin
 
 
Vložné: 200 Kč  (cenavč. občerstvení) uhraďte na účet 180406664/0600
nejpozději do 30. září 2011,
VS: IČO nebo datum narození ve formátu RRMMDD,
SS: 4102011. Doklad o provedené platbě vezměte s sebou k prezenci.
 
 
Závazné přihlášky zašlete co nejdříve (nejpozději však do 30. září)
na tuto adresu:
 
Agrární komora okr. Ústí n. Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 
Ústí nad Orlicí, nebo e-mailem na: agr.kom@seznam.cz nebo faxem
na č.: 465 524 214
 
 
 
Václav Koblížek
tajemník AK Ústí nad Orlicí
tel.: 739 055 928
 
 
 
 
 
 
     ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář
   Problematika uznávání honiteb a smluv o jejich nájmu
    konaný dne 4.10. 2011 od 9.30 hodin
 
Místo konání: České Heřmanice, sál kulturního domu
 
 
                              Účastník: …………………………………………………………………………….
                                                                 příjmení, jméno, titul
 
                         Účastník: …………………………………………………………………………….
                                                                                příjmení, jméno, titul
 
                         Účastník: …………………………………………………………………………….
                                                                   příjmení, jméno, titul
 
 
                            …………………………………………………………………………………..
                                                             adresa vysílající firmy, IČO
 
 
Potvrzení o platbě:
Potvrzujeme, že jsme  dne ………………. uhradili na váš účet 180406664/0600
 
                                                               částku: …………… Kč
 
Číslu účtu plátce a směrový kód peněžního ústavu………………………………………
 
 
 
Razítko, podpis: ……………………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zařazeno v AK ČR, Aktuality, Semináře