Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Stanovisko k zatížení VDJ na travních porostech

24/05/11
smf

Stanovisko Asociace soukromého zemědělství ČR k návrhům na změnu limitu minimálních chovů hospodářských zvířat . Zdroj: ASZ

Stanovisko k zatížení VDJ na travních porostech

Stanovisko Asociace soukromého zemědělství ČR k návrhům na změnu limitu minimálních chovů hospodářských zvířat na trvalých travních porostech, které předseda ASZ ČR prezentoval na kulatém stolu zástupců nevládních organizací k živočišné výrobě pořádaném Ministerstvem zemědělství dne 12. 5. 2011.
Asociace se důrazně postavila proti navrhovanému navýšení minimálního zatížení trvalých travních porostů (TTP) na 0,35 až 0,5 VDJ/ha, neboť má za to, že toto razantní navýšení by výrazně ohrozilo některé typy farem. Platby LFA a AEO jsou kompenzací za snížené možnosti produkce a příspěvkem za péči o životní prostředí. Není tu přímý vztah k podpoře produkce a tudíž k navýšení zatížení VDJ není v podstatě důvod. Do konce současného programového období (tedy min. do konce roku 2013) by měl spodní limit zůstat na 0,2 VDJ/ha. Žádoucí je naopak prodloužení rozhodného období, během něhož se u jednotlivých chovatelů zjišťuje intenzita zatížení VDJ, ze současného jednoho dne (k 31. 7.) na průměr z minimálně tří kalendářních měsíců v průběhu pastevního období.
Navýšení minimální hranice zatížení pastvin podpoří ASZ ČR pouze v případě, že bude opodstatněno na základě kvalitních analýz a že chovatelé budou s dostatečným předstihem informováni o přípravě této změny a budou tak mít dostatečný prostor k tomu, aby se stihli novým podmínkám pro vstup do příslušných dotačních programů LFA a na Agroenvi včas přizpůsobit.
Nová minimální hranice zatížení navíc musí být zvolena tak, aby respektovala rozdílnost stanovištních podmínek TTP v České republice. Zároveň je nutné zásadně uplatňovat pouze jeden průměrný minimální počet VDJ bez diferencí podle druhu hospodářských zvířat nebo oblastí.
Pro dosažení tohoto výsledku ASZ ČR navrhuje, aby byl po roce 2012 vyhodnocen dopad prodlouženého sledovaného rozhodného období chovu zvířat vzhledem k ploše a zatížení trvalých travních porostů. Dále Asociace navrhuje analyzovat strukturu chovatelů podle počtu odchovaných telat na sto kusů krav bez tržní produkce mléka a vyhodnotit do jaké míry vyvolá případné navýšení minimální hranice požadavky na investice do ustájení, kapacity hnojišť, příp. další zařízení a s tím spojené další náklady. Pro korektní stanovení průměrného minimálního limitu bude také nutné vyhodnotit diferenci v úživnosti trvalých travních porostů v rámci České republiky.
Dalším požadavkem ASZ ČR je, aby do výpočtu VDJ bylo nově umožněno zahrnovat také jelenovitou zvěř ve farmových chovech.
Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR , zdroj: www.asz.cz

Zařazeno v Aktuality, ASZ ČR, Dotace