Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Senát k budoucnosti SZP do roku 2020

06/05/11
smf

Senátoři přijali usnesení ke sdělení EK k  budoucí podobě SZP do roku 2020. Zdroj:  Senát ČR

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
8. FUNKČNÍ OBDOBÍ
209.
USNESENÍ SENÁTU
z 8. schůze, konané dne 4. května 2011
 
ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky /senátní tisk č. K 18/08/
 
 
Senát
 
I.
p o v a ž u j e
ve shodě s Komisí za klíčové, aby budoucí společná zemědělská politika přispívala k životaschopné produkci potravin, podporovala udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, stejně tak jako usilovala o vyvážený územní rozvoj;
II.
1.    p o z i t i v n ě  h o d n o t í
význam zemědělství při poskytování veřejných statků (jako např. zachování krajinného rázu, biodiverzita, kvalita a dostupnost vody, zachování půdního fondu, ochrana krajiny proti přírodním katastrofám, kvalita ovzduší a životaschopnost venkova) občanům EU;
2.    j e  t o h o  n á z o r u,
že budoucí SZP by se měla zaměřit na podporu skutečné konkurenceschopnosti evropského zemědělství, tj. na zvyšování produktivity všech výrobních faktorů prostřednictvím inovací a technologického pokroku s ohledem na udržitelnost využívání půdy a dopady zemědělské činnosti na životní prostředí;
3.    p o k l á d á
cílenou podporu projektů zaměřených na vyvážený územní rozvoj a ochranu klimatu a údržbu krajiny na základě konkrétních potřeb jednotlivých regionů (včetně méně příznivých oblastí pro zemědělství) za vhodný doplněk SZP;
4.    z a s t á v á  n á z o r
ve shodě se stanoviskem Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, že
        reformovaná SZP po roce 2013 by měla být silnou společnou politikou založenou na dvou pilířích, která povede k zajištění spravedlivého zacházení mezi zemědělci v rámci celé EU, včetně spravedlivé alokace přímých plateb mezi členskými státy;
        snahy o financování prvního pilíře SZP z vnitrostátní úrovně nelze podpořit;
        zastropování přímých plateb podle kritéria velikosti zemědělského podniku je nepřijatelné;
5.    s e  z t o t o ž ň u j e
v rozhodující míře se stanoviskem Zemědělského svazu ČR, přičemž zejména:
        souhlasí s tím, že podpory z prvního pilíře zůstanou nárokové, nebudou kofinancovány z národních zdrojů a budou zacíleny na aktivní zemědělce;
        odmítá přechodné období po roce 2013 pro zavedení spravedlivého systému alokace přímých plateb členským státům na základě objektivních kritérií;
        nesouhlasí se stanovením základních sazeb podle regionů; v EU by měla platit jedna sazba na zemědělskou půdu;
        podporuje zachování stávající výše rozpočtu EU na SZP, a to v poměru 80 % pro první pilíř a 20 % pro druhý, a v rámci prvního pilíře doporučuje alokovat 80 % na dotace pro aktivní zemědělce a 20 % na „ozelenění“;
6.    p o d p o r u j e
snižování administrativní náročnosti budoucí SZP, zvláštně s ohledem na omezené kapacity malých zemědělců;
 
III.
1.    ž á d á v l á d u,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším vývoji vyjednávání o podobě společné zemědělské politiky po roce 2013;
2.   p o v ě ř u j e
předsedu Senátu, aby toto usnesení sdělil Evropské komisi.
  
 
Milan Štěch v. r.
předseda Senátu
 
 
 
 
Soňa Paukrtová v. r.
ověřovatelka Senátu