Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontroly ÚKZÚZ v ekologickém zemědělství v roce 2010

11/05/11
smf

Výsledky kontrol ÚKZÚZ.

Kontroly ÚKZÚZ v ekologickém zemědělství v roce 2010

ÚKZÚZ od ledna do listopadu 2010 provedl celkem 283 kontrol u ekologických zemědělců, při nichž bylo zjištěno celkem 26 porušení (tj. 9,4 %). A to u výběru 5 % zemědělců, kteří patří do tzv. rizikové skupiny, například mají souběh ekologické a konvenční výroby, byly u nich zaznamenány problémy v minulosti a podobně. Mimo to, kontroluje ústav na podnět i subjekty, u nichž existuje podezření na porušování právních předpisů v oblasti ekologického zemědělství.
Ze zmíněných 26 nalezených porušení se z velké části jednalo o formální porušení předipsů. Například  v 7 případech neměla ekofarma dobře či vůbec zpracovanou dokumentaci o farmě, pozemcích či rostlinné a živoišné produkci či použití prostředků ochrany rostlin.  Dále ve čtyřech případech si ekozemědělec nevyžádal povolení k použití konvenčního osiva, které lze použít tehdy, není-li dostupné osivo z ekozemědělství.
Mezi závažnější porušení lze zařadit zjištění nepovoleného použití hnojiv a pomocných látek na ochranu rostlin (herbicidů), které bylo zjištěno u celkem 6 zemědělců. Ve třech případech byly zjištěny postupy, kdy zemědělci neudržovali úrodnost a organickou hmotu v půdě, ať už pěstováním stále stejných plodin, či nevyužíváním organických hnojiv.
Co se hospodářských zvířat týče, tak kontroly zjistily, že pouze v jednom případě nebyl býložravcům umožněn přísup na venkovní pastvu za příznivých podmínek.