Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SMA ČR a dotace z PRV pro mladé zemědělce

18/03/11
smf

Stanovisko SMA ČR k současné alokaci finančních prostředků na 12. kolo příjmu žádostí Opatření 1.3.2. Zdroj: SMA ČR

Stanovisko SMA ČR k současné alokaci finančních prostředků na 12. kolo příjmu žádostí Opatření 1.3.2

Již dlouhodobě a pozorně sledujeme nástroje, které umožňují zlepšit věkovou strukturu pracovníků a podnikatelů v zemědělství tak, aby zemědělské hospodaření mohlo být v České republice dále kontinuálně rozvíjeno. Vzhledem k nevhodné věkové struktuře pracovníků v zemědělství cítíme, že je více než kdy jindy potřebné podpořit ty mladé lidi, kteří mají zájem žít a podnikat na venkově, v jejich úsilí.
Součástí práce na dosažení tohoto cíle je také realizace Opatření PRV „ Zahájení činnosti mladých zemědělců“, v rámci které bylo právě ukončena páté kolo příjmu Žádostí o dotaci. Poměrně úspěšné realizace tohoto nástroje v minulých letech si vážíme a jsme si jisti, že opatření plní svůj cíl přimět mladé lidi setrvat v zemědělském podnikání, zejména na rodinných farmách.
Také v letošním kole příjmu žádostí jsme byli svědkem velkého zájmu ze strany více než 730 žadatelů.  Alokovaná částka však umožňuje uspokojit přibližně 200 žádostí. Počet žadatelů v průběhu let stoupal a v porovnání s rokem 2010 lze hovořit o určité stagnaci. Na velmi dobré úrovni se dařilo v předchozích letech zachovat také podíl schválených žádostí z celkově podaných. V letech 2007 – 2009 tato hodnota činila 47 – 57 %, v roce 2010 pak 31 %, v letošním roce by však při současné alokaci klesla až na 25 %.
Vyšší počet uspokojených žádostí by mohl zachovat současný vhodný trend v počtu mladých lidí, kteří se o zemědělství vážně zajímají. Jedná se o velmi dobrou příležitost, jak využít velkého zájmu mladých lidí o vstup do zemědělství. Už sám velký zájem žadatelů je předpokladem pro hledání dalších prostředků pro schválení vyššího počtu žádostí.
Nízký podíl uspokojených žadatelů z celkového počtu zájemců by mohl vyvolat dojem, že toto opatření je šance na schválení velmi malá a vhodní příjemci dotace by tak upustili od přípravy projektů například v dalším rozpočtovém období EU. Přitom právě v následujícím období chce Evropská unie na řešení této problematiky klást ještě vyšší důraz.
Ve výše uvedeném situaci jsme se obrátili na ministra zemědělství Ing. Ivana Fuksu se žádostí o navýšení prostředků určených na opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v rámci 12. kola příjmu žádosti Programu rozvoje venkova.
Navýšení alokace pro toto kolo příjmu žádostí je z našeho pohledu důležité také vzhledem k  riziku, že v následujících letech nebudou finanční prostředky na toto opatření re-alokovány a dojde tak fakticky k minimálně dvouletému výpadku příjmu žádostí. V následujícím rozpočtovém období pak už potenciální zemědělští podnikatelé nesplní dané povinnosti například z důvodu delší historie podnikání či věku. 
Navýšení alokace je součástí závěrečných doporučení Střednědobého hodnocení PRV a s tímto závěrem externí hodnotící agentury se plně ztotožňujeme.
Při přípravě Programu rozvoje venkova byl stanoven hodnotící indikátor – počet farmářů, kteří zahájí činnost. Tento indikátor byl stanoven na úrovni 1500 zemědělců, kteří zahájili činnost. DO současné doby bylo však podpořeno pouze asi 1150 žadatelů. Současná alokace umožní podpořit dalších přibližně 200 žadatelů a tak se dostaneme na úroveň 1350 podpořených zemědělských podnikatelů. Navýšení alokace v letošním roce či vyhlášení kol příštích by umožnilo splnit předpokládaný stav hodnotícího indikátoru.
Z výše uvedených důvodů navrhujeme navýšení alokace pro 12. kolo příjmu žádostí pro opatření 1.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců na výši minimálně 450 mil. Kč. Současně navrhujeme, aby byly potřebné finanční prostředky získány z opatření I. osy PRV, která jsou nedočerpána.
Současně jsme žádali pana ministra, aby při případné úpravě alokovaných prostředků zohlednil hranici mezi úspěšnými a neúspěšnými žadateli tak, aby nedošlo k uplatnění časového kriteria během schvalovacího procesu. Význam, který se tomuto kriteriu přikládá vede k nedůstojným situacím na pracovištích SZIF v první den příjmu žádostí, například s nocováním žadatelů, nedůstojné prosazovaní svého místa v čekací frontě či snaha o co možná nejrychlejší vytištění registračního štítku a podobně. Pokud by se podařilo časové kriterium eliminovat, došlo by tak uklidnění situace pro další kola příjmu žádostí a to nejen pro toto opatření. Zároveň by se tak eliminovalo uplatnění kriteria, které nikterak nevypovídá o kvalitě žádosti.
Na vzájemnou spolupráci při pomoci mladým farmářům se těší
autor: Petr Mareš, SMA ČR