Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kauza „Pomazánkové máslo“

05/10/10
smf

„Pomazánkové máslo“ – Komise se ve věci České republiky obrátila na Soudní dvůr. Zdroj: EUROPA.EU

IP/10/1224
V Bruselu dne 30. září 2010
Zemědělství: „Pomazánkové máslo“ – Komise se ve věci České republiky obrátila na Soudní dvůr                   Evropská komise se rozhodla obrátit na Soudní dvůr, jelikož Česká republika neprovedla změny svých právních předpisů týkajících se mléčných výrobků. Komise se domnívá, že prodejní označení českého mléčného produktu „Pomazánkové máslo“ je třeba změnit, protože obsah mléčného tuku v produktu neodpovídá požadavkům na máslo stanoveným v právních předpisech EU. Toto rozhodnutí následuje po odůvodněném stanovisku zaslaném dne 29. října 2009.                                                                                                                                                                                            Aby se zajistilo fungování jednotného trhu, zabránilo nekalé soutěži mezi máslem, margarínem a jinými tuky a aby se předešlo nejasnostem majícím dopad na spotřebitele, stanoví nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) normy pro roztíratelné tuky, jako je máslo, margarín a směsné tuky. Nařízení vyhrazuje prodejní označení „máslo“ pro produkty obsahující alespoň 80 % mléčného tuku. Toto minimum platí i v mezinárodních normách, jako jsou například „Codex Alimentarius“ a celní nomenklatura. Je-li obsah tuku nižší, lze produkt stále vyrábět, avšak pod prodejním označením „roztíratelný tuk“. Odchylky od tohoto pravidla lze udělit pouze produktům, jejichž označení a „povaha vyplývá jasně z tradičního používání, nebo pokud se označení jasně používají pro popis charakteristické vlastnosti produktu“. Při udělování odchylek pro používání označení „máslo“ musí vzít Komise v úvahu jak riziko vzniku nejasností pro spotřebitele, tak riziko nekalé soutěže. Pro produkty s obsahem mléčného tuku nižším než 39 % vyhrazuje jednotné nařízení o společné organizaci trhů prodejní označení „roztíratelný tuk“.
Proti České republice bylo zahájeno řízení o nesplnění povinnosti v souvislosti s českými právními předpisy týkajícími se mléčných výrobků. Uvedené předpisy stanoví prodejní označení „Pomazánkové máslo“ pro mléčný produkt podobný máslu, který obsahuje alespoň 31 % mléčných tuků. Komise již dříve informovala Českou republiku, že používání prodejního označení „Pomazánkové máslo“ pro mléčný produkt s obsahem mléčného tuku nižším než 80 % je porušením právních předpisů EU, a požádala Českou republiku, aby dotčené právní předpisy změnila. Česká republika požadovala, aby produktu „Pomazánkové máslo“ byla udělena výjimka, a odmítla proto příslušné právní předpisy změnit a ponechala označení „Pomazánkové máslo“. Komise v minulosti několikrát odmítla udělit České republice výjimku pro používání označení „Pomazánkové máslo“, jelikož toto označení nesplňuje kritéria stanovená v právních předpisech EU pro takovou odchylku.
Výrobky s obsahem mléčného tuku nižším než 80 %, a tedy s vyšším obsahem vody než v másle vyrobeném v souladu s právními předpisy EU, soutěží na trhu s tímto výrobkem. Vyšší obsah vody poskytuje výrobci těchto výrobků ekonomické výhody. To vede k nerovné soutěži. Používání dotyčného označení by rovněž mohlo mást spotřebitele v různých členských státech. Pojem „máslo“ se ve stejném významu používá nejen v češtině, ale i v polštině, slovenštině, slovinštině a bulharštině.
V zájmu dodržování právních předpisů EU by Česká republika měla používat vhodné označení stanovené v jednotném nařízení o společné organizaci trhů, jako například „roztíratelný tuk“, nebo by měl obsah tuku být upraven na úroveň másla.

Zařazeno v Zemědělství