Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Koaliční smlouva – část ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV

13/07/10
smf

Koaliční smlouva mezi ODS, TOP 09 a VV – část ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV .

Koaliční smlouva mezi ODS, TOP 09 a VV – část ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV

 

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
      Koalice zredukuje byrokratický aparát v resortu tak, aby se snížily rozpočtové výdaje a aby občané, podnikatelé a zemědělci méně trpěli průtahy v jednání s administrativou. Koalice dořeší evidenci pozemků a připraví narovnání práv vlastníků a nájemců. Nedílnou součástí tohoto kroku je i dokončení zemědělských restitucí. Za nezbytnou podmínku rozvoje venkova považuje zpřístupnění zemědělských pozemků oprávněným vlastníkům a privatizaci zbylé půdy v majetku státu. Nadále bude podporovat realizaci pozemkových úprav a souvisejících investic v krajině. S cílem omezit rostoucí vyjímání pozemků z půdního fondu, zavede koalice opatření k jeho ochraně. Při výstavbě zemědělských provozů budou upřednostňovány rekonstrukce „venkovských brownfields".
      Koalice nepřipustí zvyšování rozdílu mezi kvalitou života na venkově a ve velkých městech. Bude vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí a pro setrvání mladých a také vzdělaných lidí ve venkovském prostoru. Bude podporovat místní výrobu potravin a zřizování malých potravinářských provozů lokálního charakteru. Podpoří výrobu typických regionálních potravinářských specialit a jejich prodej přímo ze statku. Podpoří rozvoj služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, oživí turismus a ekoturistiku.
      Koalice uplatní programy pro výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací v malých obcích, také další budování protipovodňových opatření, suchých poldrů apod.
Neprodleně zahájí přípravu III. etapy realizace protipovodňových opatření. Prosadí opatření ke zlepšení péče o drobné vodní toky. Zasadí se, aby pozemkové úpravy byly prováděny nejen s cílem narovnání vlastnických vztahů, ale také k ochraně před klimatickými výkyvy (povodně, sucha).
      Koalice podpoří rozvoj ekologického zemědělství ve vztahu k jeho roli v uchování rázu krajiny, zvýšené retenční schopnosti půdy i ve výrobě biopotravin. Zesílí opatření na dodržování ekologických standardů a standardů ohleduplného zacházení se zvířaty.
    Koalice bude prosazovat efektivní, ale současně i konzervativní způsoby správy lesů. Vypracuje nové zásady státní lesnické politiky, které se budou opírat o rovný přístup k vlastnictví, politiku rovných příležitostí, hospodářské soutěže a racionální, nebyrokratickou státní správu lesů. Přitom bude dbát na vyváženost produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa. Koalice přehodnotí dosavadní koncepce a prověří způsob nakládání se státními lesy, prověří prodej majetku a nákup služeb s.p. Lesy ČR. Bude prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky. Koalice zajistí pro vlastníky lesů srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU tak, aby je nezatěžovala nadbytečnými předpisy a byrokratickou zátěží.
     Koalice v rámci rozpotových možností bude usilovat o naplnění národního doplatku přímých plateb. Zaměří se na podporu konkurenceschopnosti zemědělství podporou modernizace, mimoprodukčních funkcí zemědělství, investicemi do inovací nebo vědy a výzkumu.
Termín: příprava zákona o státním rozpočtu každoročně do r. 2014.
Termín: do konce roku 2013 příprava nového Programu rozvoje venkova zaměřeného na zvýšení konkurenceschopnosti.
Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na oblast konkurenceschopnosti.
 Koalice bude také podporovat konkurenceschopnost zemědělců racionální kontrolou bezpečnosti potravin a navrhne spojení odborně příslušných kontrolních institucí s cílem zjednodušení administrativy a snížení byrokratické zátěže podnikatelů. Koalice podpoří redukci byrokratického aparátu v rezortu zemědělství tak, aby se snížily rozpočtové výdaje.
Termín: příprava racionalizace a integrace stávajících kontrolních orgánů v oblasti bezpečnosti potravin do konce roku 2012.
Termín: příprava racionalizace a integrace vědecko-výzkumných institucí v oblasti zemědělského výzkumu do konce roku 2012.
Koalice vyřeší dokončení zemědělských restitucí, připraví legislativní postup zpřístupnění pozemků vlastníkům a narovnání práv vlastníků půdy a nájemců. Koalice bude podporovat urychlení prodeje státní půdy zemědělcům, kteří na ní hospodaří s cílem dosáhnout větší stability sektoru. Koalice bude pokračovat v transformaci Pozemkového fondu ČR a po ukončení jeho činnosti převede zbytek agend na Pozemkový úřad ČR.
Termín: předložení vládního návrhu novely zákona o pozemkových úřadech a pozemkovém fondu do konce roku 2012.
Koalice uplatní programy pro výstavbu čistíren odpadních vod (také biologické rybníky) a kanalizací v malých obcích. Koalice neprodleně zahájí přípravu III. etapu realizace protipovodňových opatření, prosadí opatření ke zlepšení péče o drobné vodní toky. Koalice bude vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí a pro setrvání mladých a vzdělaných lidí na venkově.
Termín: do konce roku 2013 zhodnocení čerpání a způsobu využití finančních prostředků z Programu rozvoje venkova a příprava nového Programu rozvoje venkova na období po roce 2013 tak, aby reflektoval tyto cíle.
Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na tuto oblast.
Koalice bude podporovat místní výrobu potravin a zřizování malých potravinářských provozů lokálního charakteru, výrobu typických regionálních specialit a bude podporovat prodej potravin z těchto provozů na místních trzích. Podpoří rozvoj služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, oživí turismus, ekoturistiku
a agroturistiku.
Termín: zracionalizovat stávající systém marketingu a zaměřit se více na propagaci místní produkce, prodejů z místní produkce a na místních trzích. Do konce roku 2013 příprava nového Programu rozvoje venkova na období po roce 2013 tak, aby reflektoval tyto cíle.
 Zdroj: Koaliční smlouva mezi ODS, TOP 09 a VV Strana 42/57

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR