Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podmínky pro platby LFA a Natura 2000

09/06/10
smf

Podmínky pro platby LFA a Natura 2000 na zemědělské půdě. Zdroj: Příručka žadatele 2010

Podmínky pro platby LFA a Natura 2000 na zemědělské půdě
 
Žadatelem o platbu v oblastech LFA a oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen Natura 2000) je fyzická nebo právnická osoba, na kterou je v LPIS vedena alespoň minimální výměra 1 ha zemědělské půdy (travních porostů) v LFA nebo oblastech Natura 2000 od data doručení žádosti Fondu do 30. září 2010.
Žádost je nutné podat nejpozději do 15. května.
Platba LFA se poskytuje pouze na travní porosty obhospodařované v následujících oblastech:
 horské oblasti (oblast typu HA a HB)
 
 ostatní méně příznivé oblasti (oblast typu OA a OB)
 
 oblasti se specifickými omezeními (oblast typu S a SX)
 
Do specifické oblasti typu SX spadají obce nebo k. ú., které byly zařazeny v LFA v období 2004 – 2006 a vlivem aktualizace vstupních dat již nesplňují kritéria pro vymezení LFA. O platbu v těchto oblastech může požádat pouze ten žadatel, kterému byl alespoň jedenkrát poskytnut vyrovnávací příspěvek v rámci opatření LFA v programovém období 2004 – 2006.
 
Platba Natura 2000 se poskytuje pouze na travní porosty, které se nacházejí na území:
 ptačích oblastí (dle § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody) a zároveň na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí, nebo
 
 evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu (dle § 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a zároveň na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí
 
Žadatel se zaváže, že bude v těchto oblastech hospodařit na minimální výměře nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, za který mu byla poprvé poskytnuta platba podle NV č. 75/2007 Sb., platby za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, nebo následujících po roce, za který mu byl poprvé poskytnut vyrovnávací příspěvek podle NV č. 241/2004 Sb., prováděcí podmínky méně příznivým oblastem.
 
Závazek v posledním roce trvání závazku končí až 31. prosince!
Žadateli, který již pětiletý závazek obhospodařování minimální výměry splnil, nový závazek nevzniká. Povinnost plnění tohoto závazku vzniká pouze jednou a po jeho splnění se již žadatel k dalšímu závazku nezavazuje. Splněný závazek ale nelze převést na nabyvatele v rámci převodu závazku LFA.
 
Minimální výměrou pro LFA se rozumí:
1. výměra definovaná dle § 10 písm. a) NV č. 241/2004 Sb., tj.
5 ha zemědělské půdy, nebo
2 ha zemědělské půdy, jde-li o hospodaření na území národních parků nebo chráněných krajinných oblastí, nebo
1 ha zemědělské půdy, jde-li o hospodaření v režimu ekologického zemědělství, nebo
2. výměra definovaná dle § 6 odst. 1 písm. a) NV č. 75/2007 Sb. tj.
1 ha travního porostu.
 
Minimální výměrou pro Naturu 2000 se rozumí:
1. výměra definovaná dle § 6 odst. 1 písm. a) NV č. 75/2007 Sb. tj.
1 ha travního porostu.
 
V rámci pětiletého závazku obhospodařování minimální výměry může tedy dojít v podstatě k následujícím třem variantám:
Varianta 1:
Žadatel podal žádost pouze podle NV 241/2004 Sb., podle NV č. 75/2007 Sb., již nežádal.
Pokud žadatel poprvé požádal o platbu v rámci LFA podle NV č. 241/2004 Sb., a tuto platbu obdržel, pak je povinen dodržovat minimální výměru uvedenou v bodu 1. alespoň 5 let po roce, za který mu byla platba poskytnuta.
Příklad:
Pokud žadatel podal žádost poprvé např. 1. května 2005, za rok 2005 mu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku, následující rok (konkrétně od 1. ledna 2006) je prvním rokem pětiletého závazku. Posledním rokem závazku je tedy rok 2010 (konkrétně 31. prosinec 2010). Pro dokončení závazku není nutné každoročně podávat žádost, je však nutné, aby měl žadatel na sebe evidováno 5 ha zemědělské půdy v LPIS (popř. 2 nebo 1 ha) do 31. prosince 2010.
Varianta 2:
Žadatel poprvé požádal o platbu LFA, podle NV č. 75/2007 Sb., tj. nejdříve v roce 2007
Pokud žadatel poprvé požádal o platbu v rámci LFA podle NV č. 75/2007 Sb., a tuto platbu obdržel, je povinen dodržovat minimální výměru uvedenou v bodu 2. alespoň 5 let po roce, za který mu byla platba poskytnuta.
Příklad:
Pokud žadatel podal žádost poprvé např. 15. května 2007, za rok 2007 mu bylo vydáno rozhodnutí SZIF o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku, následující rok (konkrétně od 1. ledna 2008) je prvním rokem pětiletého závazku. Posledním rokem závazku je tedy rok 2012 (konkrétně 31. prosinec 2012). Pro dokončení závazku není nutné každoročně podávat žádost, je však nutné, aby měl žadatel na sebe evidován alespoň 1 ha travního porostu v LPIS.
Varianta 3:
Žadatel podal žádost podle NV 241/2004 Sb. a později podal žádost o platbu v rámci LFA podle NV č. 75/2007 Sb.
Pokud žadatel poprvé požádal o platbu v rámci LFA podle NV č. 241/2004 Sb. a v roce 2007 pak o platbu podle NV č. 75/2007 Sb., nezavazuje se k novému obhospodařování po dobu dalších 5 let, za který mu byla platba podle NV č. 75/2007 Sb., poskytnuta, ale pokračuje mu původní závazek s tím rozdílem, že ode dne podání žádosti na LFA podle NV č. 75/2007 Sb. je povinen dodržovat minimální výměru uvedenou v bodu 2.
Příklad:
Pokud žadatel podal žádost poprvé např. 1. května 2005, za rok 2005 mu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku, následující rok (konkrétně od 1. ledna 2006) je prvním rokem pětiletého závazku. Posledním rokem závazku je tedy rok 2010 (konkrétně 31. prosinec 2010). Pokud žadatel následně podal žádost o poskytnutí platby v roce 2007, např. 15. května 2007, stále platí, že posledním rokem závazku je rok 2010 (konkrétně 31. prosinec 2010). Od 1. ledna 2006 do 14. května 2007 včetně, mu bude kontrolována minimální výměra 5 ha zemědělské půdy (popř. 2 nebo 1 ha) v LFA , od 15. května 2007 do 31. prosince 2010 pak minimální výměra 1 ha travního porost v LFA. Stejně jako v předchozích případech není nutné, aby žadatel každoročně podával žádost o platbu v LFA, je však nutné aby od 1. ledna 2006 do 14. května 2007 včetně, měl na sebe evidováno 5 ha zemědělské půdy (popř. 2 nebo 1 ha) v LFA v LPIS, od 15. května 2007 do 31. prosince 2010 pak 1 ha travního porostu LFA evidovaného v LPIS. 16
 
Další podmínky
Žadatel musí zajistit, aby byly travní porosty alespoň 1x ročně spaseny nebo alespoň 2x ročně posečeny a to v termínech do 31. července a do 31. října, pokud ovšem žadatel současně na dané ploše neuplatňuje některé z agroenvironmentálních opatření, kde jsou stanoveny jiné termíny sečí.
Odložení nebo vynechání jedné ze sečí v termínech je možné pouze s písemným souhlasným vyjádřením příslušného orgánu ochrany přírody. Písemné vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody doručí žadatel Fondu nejpozději v den, kdy měla být podmínka splněna.
 
Specifické podmínky pro LFA
Povinnost dodržovat intenzitu chovu hospodářských zvířat.
 žadatel musí dodržovat intenzitu chovu skotu, ovcí, koz a koní k datu 31. července 2010 ve výši:
 
Minimálně 0,2 VDJ na 1 ha travního porostu vedeného v Evidenci
Maximálně 1,5 VDJ na 1 ha zemědělské půdy vedené v Evidenci
 
 Do výpočtu minimální úrovně intenzity chovu hospodářských zvířat (0,2 VDJ) se nezahrnují plochy (travní porosty!) užívané žadatelem v ochranných pásmech vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod 1. stupně. Výměru travního porostu užívanou v 1. ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ) žadatel doloží potvrzením příslušného vodoprávního úřadu. Nezapočítání výměry travních porostů v OPVZ se bere v úvahu pouze při výpočtu minimální intenzity.
 
 Chová-li žadatel koně k 31. 7. 2010, je povinen předat Fondu (na příslušnou AZV) do 15. září 2010 kopii stájového registru společně s vyplněným formulářem vydaným SZIF (Deklarace chovu koní), v němž uvede počet chovaných koní, přepočtený na VDJ.
 
 Jedná se o jednorázovou intenzitu, která se počítá ke dni 31. července 2010. Přepočet na VDJ je uveden v tabulce níže.
   Berani a kozli se do počtu VDJ započítávají.
 
Přepočet jednotlivých kategorií hospodářských zvířat pro rok 2010:                                     
 
Druh a kategorie hospodářských zvířat       Koeficient přepočtu na VDJ
                                                
skot ve věku nad 24 měsíců                                         1,0
skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců                      0,6
skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců                          0,2
ovce ve věku nad 12 měsíců                                         0,15
kozy ve věku nad 12 měsíců                                         0,15
koně ve věku nad 6 měsíců                                           1,0
koně ve věku do 6 měsíců                                             0,4
 
 
 
Specifické podmínky pro oblasti Natura 2000
Maximální povolené množství dusíku
 Žadatel musí zajistit, aby množtví dusíku, dodaného pastvou nebo pobytem hospodářkých zvířat nepřesáhlo v průměru 30 kg dusíku na 1 ha pasených ploch (množsví dodaného dusíku se vypoče dle vyhlášy č 274/1998 Sb., o skladování a způobu používání hnojiv).
 V případě pastvy hospodářkých zvířat je žadatel povinnen přdložit v průběhu FKNM (viz dále) evidenci hnojení za uplynulý kalendářní rok vedenou dle vyhlášky č 274/1998 Sb.
 Pro účely správného vedení evidence hnojení byly vydány metodické sešity „Evidence hnojení―(část A obsahuje tabulky pro vedení evidence, část B, tzv. pomocný sešt, obsahuje návody, vzory, tabulky, přehledy atd.), které jsou k dispozici na AZV, krajských informačích střediscích a také na stránkách Ministerstva zemědělství ČR (www.eagri.cz). Evidenci hnojení je možné vést i přes Portál farmář MZe (eAGRI).
Zdroj: Příručka pro žadatele 2010