Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství

23/06/10
smf

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství. Zdroj: ÚZEI

Metodika_kalkulace_náklady_zemědělství

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství je doporučenou metodikou pro zemědělské podnikatelské subjekty vedoucí vnitropodnikové kalkulační účetnictví. Je pouţitelná i pro podniky s daňovou evidencí. Metodika stanoví kalkulační vzorce pro hlavní i ostatní činnosti v zemědělských podnicích, včetně jejich náplně. Zároveň jsou stanoveny metody kalkulace pro jednotlivé činnosti, včetně rozsahu kalkulovaných výkonů. Uvedená metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství je otevřenou metodikou, která se bude podle vývoje a poţadavků zemědělské praxe doplňovat a zdokonalovat.