Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF odpovídá na dotazy

13/05/10
smf

Dotazy a odpovědi SZIF. Zdroj: SZIF

Lze vyřízení žádosti od rozhodnutí k proplacení nějakým způsobem urychlit?
Posunout pořadí žádostí k vydání rozhodnutí nelze, ale proplacení žádosti po obdržení rozhodnutí ano – vyplněním a odesláním formuláře „vzdání se odvolání“.

Jak může ovlivnit Prohlášení o vzdání se odvolání proplacení dotace?
Rozhodnutí o přidělení podpory, které žadatel obdrží poštou, nabude právní moci po 15ti dnech od jeho převzetí. Během této doby se může žadatel proti tomuto Rozhodnutí odvolat. Pokud žadatel souhlasí s výrokem uvedeným na Rozhodnutí, může se vzdát odvolání a urychlit proces administrace, tedy výplatu dotace.

Jakým způsobem lze odeslat Prohlášení o vzdání se odvolání?
1. přes datovou schránku
2. přes portál farmáře
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s elektronickým podpisem

Musí být ověřen podpis na písemném Prohlášení o vzdání se práva na odvolání?
Nemusí. Nyní nemusí být ověřen podpis již ani na žádosti.

Jakým způsobem se podávají žádosti v PRV?
Přes portál farmáře elektronicky, nebo nahrané na CD osobně na příslušném RO SZIF (pak bez nadstandardních bodů).

Jakým způsobem se podává Jednotná žádost?
Přes portál farmáře elektronicky nebo osobně na příslušné AZV.

Jaký je harmonogram podávání žádostí do PRV pro rok 2010?
Na úvodní stránce SZIF Harmonogram Podpory z programu venkova (PRV) – u již vyhlášených kol je uveden i rok 2010, u ostatních pouze rok 2009 – tato data jsou průběžně aktualizována.

V jakém opatření programu EAFRD lze využít dotace na nákup strojů?
Pouze v I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců, popřípadě v opatření I.1.2.1. – Lesnická technika, ale zde pouze stroje na lesnictví.

Musí být stavební povolení již v době podání žádosti?
Ano, vyžaduje-li projekt stavební povolení, musí být při podání žádosti přiloženo platné stavební povolení (je to povinná příloha).

Uvádějí se způsobilé výdaje s DPH nebo bez DPH?
CELKOVÉ výdaje jsou u plátců i neplátců vždy s DPH, ZPŮSOBILÉ u plátců bez DPH, u neplátců s DPH, do NEZPŮSOBILÝCH se u plátců uvádí DPH, u neplátců se DPH nevyplňuje. U Osa III. je v Programu rozvoje venkova DPH nezpůsobilé od 6.kola PRV.

Kdy budou známa pravidla pro dotace na rychle rostoucí dřeviny?
Zatím není známo. Tato problematika se řeší v Bruselu.

Podléhají dotace dani z příjmu?
Ano, dotace podléhají platným daňovým zákonům. Podrobné info získáte na příslušném finančním úřadě.

Při vyplňování vzdání se odvolání – co je registrační číslo žádosti?
Registrační číslo žádosti = spisová značka na rozhodnutí (vlevo nahoře).

Nelze stáhnout dokument z www.szif.cz
Problémy se mohou vyskytovat při používání starších verzí Adobe Acrobat Readeru. Ujistěte se prosím, že používáte nejnovější českou verzi Acrobat Reader. Je možné ho zdarma stáhnout z našich www stránek (odkaz na stažení je umístěn pod každým zpravodajstvím). Dále si prosím vymažte v Internet Exploreru (Nástroje, Možnosti internetu) soubory Cookie a Dočasné soubory internetu.

Opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu – bude-li budován penzion v budově rodinného domu – jak musí být zapsáno v katastru v den podání žádosti?
Zapsáno by to mělo být v katastru jako ubytovací zařízení. Pokud není, je nutné doložit vyjádření od stavebního úřadu, popřípadě je-li nutné stavební povolení – musí být zřejmé, že stavební úřad souhlasí se změnou účelu.

Podle jakého systému jsou nastaveny výzvy v PRV?
Ministr zemědělství je vyhlašuje 3x ročně – únor, červen, říjen – v každém kole zpravidla stejná opatření, takže každý titul je 1x ročně.

Kde je možné nalézt při zaúčtování dotací tzv. účelový znak?
Na stránkách ministerstva financí, sekce účelových znaků, pod Státním zemědělským intervenčním fondem. Je tam dělení na EU a ČR, investiční a neinvestiční dotace a přímo názvy dotačních titulů (pětimístná čísla). ČR = SR = státní rozpočet.

Kde je možné nalézt vzory pro povinnou publicitu po obdržení dotací z PRV?
Podmínky v obecné části pravidel PRV, forma publicity na www.mze.cz, PODPORA Z EU NÁRODNÍ DOTACE, Program rozvoje venkova, Pravidla pro publicitu.

Existují dotace na včely?
Ano, žádat lze prostřednictvím příslušného svazu včelařů nebo v PRV – osa I. (dle požadavků)

Proč byly zamítnuty dotace z důvodu nesplnění intenzity, když vlastním koně a intenzitu splňuji?
Pokud neodeslali v termínu vyplněný formulář „Deklarace chovu koní“, chybí evidence koní a intenzita se pak počítá jako 0.

Zdroj: www.szif.cz