Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Škoda na služebním vozidle

15/05/10

Škoda na služebním vozidle

Škoda na služebním vozidle
6.4.2010, JUDr. František Muška, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aby mohl zaměstnavatel na zaměstnanci vymáhat náhradu škody z titulu obecné odpovědnosti, musí prokázat, že zaměstnanec škodu zavinil.

Dotaz:
Zaměstnance způsobil vlastním zaviněním při řízení služebního vozidla škodu na vozidle.Příslušná pojišťovna zamítla provést úhradu škody. Je organizace povinna uplatnit vůči zaměstnanci právo na úhradu vzniklé škody, a do jaké výše?

Odpověď:

Pokud zaměstnanec způsobil zaměstnavateli při řízení služebního vozidla škodu, je třeba tuto škodu vymáhat v souvislosti s obecnou odpovědností zaměstnance za škodu dle §  172 zákoníku práce. Zde je v odst. 1 stanoveno, že zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Aby mohl  zaměstnavatel na zaměstnanci vymáhat náhradu škody z titulu obecné odpovědnosti, musí prokázat, že zaměstnanec škodu zavinil. V případě škody na vozidle  je důkazem výsledek šetření dopravní nehody Policií ČR.
Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena v opilosti, kterou si sám přivodil, nebo po zneužití jiných návykových látek.
Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel. Pokud způsobil škodu vedoucí zaměstnanec, který je statutárním orgánem, popřípadě jeho zástupce, sám nebo společně s podřízeným zaměstnancem, určí výši této náhrady nadřízený orgán. Zaměstnavatel projedná výši požadované náhrady škody se zaměstnancem a oznámí mu ji zpravidla nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá. Pokud zaměstnanec uzná závazek nahradit škodu v určené výši a dohodne-li s ním zaměstnavatel způsob úhrady, je zaměstnavatel povinen uzavřít dohodu písemně, jinak je dohoda neplatná. Zvláštní písemné dohody není však třeba, jestliže již byla škoda uhrazena. ) Výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady, je zaměstnavatel povinen projednat s příslušným odborovým orgánem.