Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Právní nástupnictví pro Top-Up

14/05/10
smf

Právní nástupnictví pro Top-Up. Zdroj: Příručka SZIF pro žadatele 2010

Právní nástupnictví pro Top-Up
Platí pouze pro platby Top-Up:
– platba na přežvýkavce
– platba na chmel
– platba na brambory pro výrobu škrobu
Žádost na tyto platby může podat také osoba, která je právním nástupcem žadatele, který by splnil podmínky poskytnutí platby podle NV č. 112/2008 Sb., nebo na ni přešla práva a povinnosti v důsledku převodu podniku nebo nájmu podniku.

převod: prodej podniku § 476 – 486 obchodního zákoníku, darování podniku §269 odst. 2 obchodního zákoníku; nájem: § 488b – 488h obchodního zákoníku
Pozn. v případě převodu i nájmu podniku se musí jednat o celý podnik (tzn. nelze převést, pronajmout část podniku).

V souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů je podnik souhrnem hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání, které náleží podnikateli a slouží jeho podnikání nebo mu mají sloužit vzhledem ke svému účelu. Podnik je věc hromadná, jeden funkční celek sloužící jednomu účelu (v daném případě zemědělské výrobě).
Pokud ke dni podpisu smlouvy jsou součástí podniku vlastnická práva k pozemkům, popř. právo užívat pozemky např. na základě nájemních smluv, musí být ve smlouvě vyřešen převod pozemků, popř. užívacího práva k pozemkům.

Ţádost můţe podat rovněţ osoba, která převzala zemědělskou půdu ţadatele za podmínek stanovených v NV č. 69/2005 Sb., dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele (PUZČ), popř. za podmínek stanovených přímo pouţitelným předpisem Evropských společenství, upravujícím podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova – Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění, který by splnil podmínky poskytnutí platby podle tohoto nařízení.
V případě, ţe na tyto platby žádá tzv. právní nástupce, není oprávněna podat ţádost Fondu osoba, která by jinak mohla být ţadatelem o tuto platbu.
Skutečnosti týkající se právního nástupnictví doloţí ţadatel Fondu současně s ţádostí o poskytnutí platby, včetně způsobu a rozsahu převodu nebo přechodu práv a povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí platby.
Zdroj: Příručka  SZIF pro žadatele 2010