Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

DPH u benefitů zaměstnancům – změna zákona

20/05/10

DPH u benefitů zaměstnancům – změna zákona

DPH u benefitů zaměstnancům – změna zákona  
10.5.2010 , Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod č. 120/2010 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o DPH, kterou se ruší povinnost odvodu DPH z obvyklé ceny u plnění vůči zaměstnancům.
Počínaje 1. lednem 2010 bylo do zákona o DPH doplněno ustanovení  § 36a zákona o DPH. Toto ustanovení  upravuje základ daně ve zvláštních případech, kdy si dodavatel s odběratelem mohou sjednat úplatu odlišnou od běžných tržních podmínek a tím může docházet k daňovým únikům. Je vymezen okruh osob, na které se vztahuje povinnost stanovit základ daně odlišně od sjednané úplaty, a případy, na které se povinnost odvodu vztahuje.
Ustanovení § 36a se původně vztahovalo na následující okruh osob s tzv. zvláštním vztahem k plátci:
  • kapitálově spojené osoby s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 %  základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,
  • jinak spojené osoby,
  • osoby blízké,
  • osoby, které jsou v pracovně právním nebo v jiném obdobném vztahu k plátci (viz dále),
  • osoby, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy.
Základ narovnaný na cenu obvyklou stanovenou podle zákona o oceňování majetku se aplikuje mezi výše uvedenými osobami pouze v případě, že úplata za zdanitelné plnění je:
  • nižší než cena obvyklá a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet daně v plné výši, nebo
  • vyšší než cena obvyklá a plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4.
Následně byla vyvinuta iniciativa, v důsledku které mělo být ustanovení  v rozsahu plnění zaměstnancům jiným osobám v pracovněprávním vztahu ze zákona vypuštěno. Návrh novely byl nejprve schválen Poslaneckou sněmovnou, po nesouhlasném stanovisku Senátu byl vrácen k projednání Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna návrh znovu potvrdila. Prezident však zákon nepodepsal, proto musel být znovu potvrzen Poslaneckou sněmovnou.
Novela zákona, kterou se vypouští výše zmíněná úprava pro  osoby, které jsou v pracovně právním nebo v jiném obdobném vztahu k plátci, vyšla pod číslem 120/2010 Sb. Nabývá účinnosti 29. dubna, tj. dnem jeho vyhlášení. To znamená, že mezi 1. lednem a 28. dubnem byla úprava v plné míře účinná.