Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

VYHLÁŠKA č.94/2010 Sb. 

07/04/10
smf

VYHLÁŠKA č. 94/2010 Sb. ze dne 30. března 2010 o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů.


VYHLÁŠKA č. 94/2010 Sb.
ze dne 30. března 2010
o některých veterinárních a hygienických požadavcíchna přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., k provedení § 41 odst. 5 písm. a) zákona:

§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) veterinární a hygienické požadavky na

a)
barevné označování obalů, nádob a vozidel využívaných k přepravě různých kategorií vedlejších produktů živočišného původu2) (dále jen "vedlejší živočišné produkty"), jakož i zpracovaných produktů3),

b)
přepravu hnoje,

c)
zpracování některých vedlejších živočišných produktů.

§ 2
Barevné označování obalů, nádob a vozidel využívanýchk přepravě vedlejších živočišných produktů
(1) Obaly, nádoby nebo vozidla, v nichž se přepravují materiály

a)
kategorie 1, se označují černou barvou,

b)
kategorie 2, s výjimkou hnoje a obsahu trávicího traktu, se označují žlutou barvou,

c)
kategorie 3, se označují zelenou barvou s vysokým obsahem modré, aby bylo zajištěno zřetelné odlišení od ostatních barev.

(2) Barevné označení musí být zřetelné a po dobu přepravy nesmazatelné. Umísťuje se na povrchu nebo části povrchu obalu, nádoby nebo vozidla, popřípadě na nálepce k nim připojené.

§ 3
Přeprava hnoje
Hnůj4), který je přepravován na území České republiky v rámci hospodářství nebo mezi hospodářstvím a místem určení, v němž má být využit, nemusí být provázen obchodním dokladem ani veterinárním osvědčením5) a obal, nádoba nebo vozidlo, v němž je přepravován, nemusí být slovně označen slovem "hnůj"6).

§ 4
Výjimka ze standardů stanovených přímo použitelnýmpředpisem Evropské unie
Provozovateli zařízení na kompostování vedlejších živočišných produktů, zařízení na výrobu bioplynu nebo jiného technického zařízení (dále jen "žadatel") povolí krajská veterinární správa na základě žádosti použití jiných standardních parametrů zpracování vedlejších živočišných produktů7) než stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud žadatel prokáže splnění podmínek stanovených v příloze VI kapitole II části C bodu 13a a v příloze VIII kapitole III oddílu II části A bodu 5 písm. c) tohoto nařízení.

§ 5
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání, se zrušuje.

§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Šebesta v. r.

____________________________________________________________

1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.
2)
Čl. 2 bod 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
3)
Příloha I bod 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
4)
Příloha I bod 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
5)
Čl. 7 bod 6 a příloha II kapitola III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
6)
Čl. 7 bod 6 a příloha II kapitola I bod 2 písm. b) bod iv) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
7)
Příloha VI kapitola II část C bod 13a a příloha VIII kapitola III oddíl II část A bod 5 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR