Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

01/04/10
smf

Informace o podmínkách poskytnutí podpory v odvětví mléka a mléčných výrobků. Zdroj: www.szif.cz

V Praze dne 1. dubna 2010

Informace o podmínkách poskytnutí podpory v odvětví mléka a mléčných výrobků

Dne 15. 12. 2009 nabylo účinnosti nařízení Komise (EU) č. 1233/2009, kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků. Toto opatření musí být zadministrováno (včetně výplaty finančních prostředků) nejpozději do 30. 6. 2010.
EU uvolnila všem členským státům finanční prostředky na podporu zemědělců zaměřených na produkci mléka a mléčných výrobků poměrným způsobem podle produkce v kvótovém roce 2008/2009. ČR byla přidělena částka ve výši 5 792 943 EUR; tj. 151 398 565,- Kč. Tyto finanční prostředky musí vyplaceny nejpozději do 30. června 2010.
Dle ustanovení nařízení vlády č. 77 /2010 Sb., bude podpora rozdělena mezi žadatele, kteří dodali nebo prodali mléko a mléčné výrobky v rozhodném období od 1. listopadu 2009 do 31. prosince 2009.

Žádosti o podporu

(podané na formuláři Fondu, zveřejněném na webových stránkách www.szif.cz) je nutné doručit nejpozději do 15. dubna 2010 na adresu: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ 110 00.

Výše podpory bude žadateli stanovena na základě množství mléka evidovaného v měsíci listopad 2009 a prosinec 2009 v informačním systému SZIF v rámci měsíčních hlášení o dodávkách a přímých prodejích mléka a sazby, stanovené jako podíl finančních prostředků přidělených ČR a součtu uznaných nároků všech žadatelů.
Fond podporu neposkytne, zjistí-li, že podpora pro žadatele je nižší než 100,- Kč.
Ing. Josef Běhal , vedoucí oddělení podpor a intervencí živočišných komodit